Dự Thảo Điều Lệ

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HÔI TỪ THIỆN DÂN HÒA

CHƯƠNG I

DANH XƯNG – TRỤ SỞ – HUY HIỆU

Diều 1:

Điều 2:

Điều 3:

CHƯƠNG II

TÔN CHỈ- MỤC ĐÍCH – PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Categories: Tài Liệu - Tổ Chức | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: