Thời Niên Thiếu của Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh

Không có nhiều tài liệu viêt về Tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt chỉ huy quân đội của giáo phái Hòa Hảo, bộ phân quân sư của Dân Xã Đảng. Nguyệt San CM Magazine tại San Jose, số 280 tháng 4 năm 2012 đã có ba bài viết về Tướng Ba Cụt Lê Quang Vinh.

Đây là bài viết đầu tiên từ trang 27 đến trang 30. Tân Dân Hòa đã liên lạc với chủ nhân CM Magazine là ông Phạm Lễ và đã được phép đăng tải các bài viêt này.

Tân Dân Hòa, Hội Đồng Trị Sư Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo và Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng xin chân thành cảm tạ BS Phạm Lễ.

Dưới đây là bản scan bài viết:  Lê Quang Vinh Thời Niên Thiếu

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo, Tin Hải Ngoại | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: