DIỄN VĂN CỦA TS LÊ PHƯỚC SANG, HỘI TRƯỞNG HDTSTU

DIỄN VĂN CỦA TS LÊ PHƯỚC SANG, HỘI TRƯỞNG HDTSTU

NHÂN NGÀY ĐẠI LỄ KỸ NIỆM 74 NĂM ĐỨC THẦY KHAI SÁNG ĐẠO PGHH

Hội trường VNCR, Morin Street, Westminster, California

Chủ Nhật 21 tháng 7 năm 2013 vào lúc 3 giờ chiều

———————————————————————————————–

Kính thưa HT Giác Lượng, HT Minh Tuyên, HT Minh Đạt, Mục sư TS. Nguyễn

Văn Minh, Linh mục Minh Hạnh và Qúy Vị Lãnh đạo tinh thần,

Kính thưa lãnh tụ Chánh đảng, lãnh tụ Hội đoàn, lãnh tụ Cộng đồng và Truyền

thông Báo chí,

Kính thưa Đồng bào và Đồng đạo,

Kính thưa Đồng đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh, Founder/ Tổng Giám Đốc

Global – TV, Hệ thống Phát hình Toàn cầu,

Kính thưa Quý vị Thượng khách,

I. Nhân danh là tín đồ PGHH đã từng phụng sự với tư cách TBT VN Dân xã

Đảng và Chủ tịch HĐVNTD, hiện này là Hội trưởng HDTSTU, tôi xin hân hoan

kính cẩn chào mừng và tri ân Quý vị tham dự Đại lễ thiêng liêng này của hơn 8

triệu tính đồ PGHH. Nhìn các thượng khách, tôi rất cảm động thấy có những bạn

thân thiết cố tri là lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo chính trị rất tên tuổi cùng với

đông đảo Dân biểu và Nghị sĩ VNCH như Nghị sĩ Trần Tấn Toàn, Nghị sĩ Nguyễn

Hữu Tiến, Dân biểu Vi Anh Bùi Văn Nhân, Dân biểu Trần Văn Ân, Phát ngôn

viên QLVNHC, Dân biểu Nguyễn Văn sâm, Dân biểu Nguyễn Minh Đăng, Dân

biểu Nguyễn Lý Tuởng, Dân biểu Trương Văn Miên. Tu sĩ Thích Minh Đạt là

nguời bạn lâu đời đã cùng tôi gắng bó từ thời còn tu hành với Hoà thượng Giác

Nhiên, Hoà thượng Giác Lượng, Hoà thượng Minh Tuyên, hiện đang là Viện

truởng Chùa Nhân Quả, hôm nay cùng đến cùng với vài chục phật tử và nhiều tiến

sĩ thiện trí thức – sẽ tiếp tục cùng với An Hoà tự PGHH chung lo đại cuộc. Tôi

không đủ lời tri ân Hoà thượng Giác Lượng và Hoà thượng Minh Tuyên suốt mấy

chục năm nay đã tận tình thương mến và giúp đỡ tôi trong thật nhiều phương diện

để tôi phục vụ PGHH và tổ quốc. Tôi xin đuợc trân trọng trình bày tấm lòng cảm

kích đối với nhiệt tình yểm trợ và đóng góp của đồng đạo PGHH Nguyễn Hữu

Chánh trong quá khứ, hiện tại và tương lai để PGHH phát huy khả năng phụng sự

hữu hiệu của mình.

II. Đức Thầy mở đạo PGHH ngày 18 tháng 5 Kỹ Mảo nhằm 4 tháng 7 năm 1939

dương lịch là ngày độc lập của Hoa Kỳ. Phù hợp với phong hoá và dân sinh của

quốc độ VN trong thời thực dân Pháp đô hộ; phổ thông giáo lý bằng thi thơ lục

bát, thất ngôn truờng thiên thật thâm trầm, êm ái, cảm hoá lòng nguời; tiên tri

thời cuộc và cứu bệnh nan y bằng lá cây, giấy vàng và nuớc lã, Đức Thầy đã thức

tỉnh ngừơi đời nên trùng trùng điệp điệp đồng bào kéo về Thánh địa quy y theo

PGHH. Chính quyền Pháp hoảng sợ đến độ phải lấy nhiều biện pháp ngặt nghèo

để đối phó như di chuyển đi nhiều nơi, đưa vào nhà thương điên Chợ Quán và

đưa ra khỏi nuớc VN. Đức Huỳnh Giáo Chủ hiện thời đã có hơn 8 triệu tín đồ và

chiến hữu trung kiên cư ngụ trên một căn cứ địa là vựa lúa nuôi duỡng cả nước,

một lòng tận tình lo “bảo quốc an dân”, lo “cứu nuớc khi nuớc lâm nguy”. Tín đồ

PGHH hằng năm tổ chức Đại lễ kỹ niệm ngày Đức Thầy lập đạo, không phải là

vấn đề về hình thức mà là vì bổn phận phải nghiền ngẫm, ghi nhớ và thi hành lời

Đức Thầy dạy dỗ. Đức Thầy đã nói: Muốn về cõi Phật thì phải lập thân cõi trần

mà lập thân cõi trần là làm nhiệm vụ tứ ân quan trọng nhất là ân đất nuớc. Đức

Thầy dạy tín đồ phải tha thứ tội lỗi cho nhau khi nóng giận, phải thương yêu lẫn

nhau như con một cha dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, nếu ai giữ trọn

lành trọn sang về nơi cõi tây phương an duỡng và học đạo cho hoàn toàn đặng trở

lại cứu vớt chúng sanh.

III. Đức Thầy đã lập PG Liên Hiệp Hội năm 1945 mong đoàn kết các tôn phái

đạo Phật. Sau ngày 1975 tại Nam Cali, một đại hội tổng hợp PG – PGHH với Hoà

Thượng Minh Tuyên, tiến sĩ Trần Quang Thuận cùng với Lê Phuớc Sang và DB

Dương Minh Quang đã quyết định tái sinh hoạt VNPH Liên Hiệp Hội. Hội đồng

điều hợp trung ương đã đuợc thành lập với 4 vị đại diện vừa kể. Hội đồng điều

hợp trung ương này đuợc đại hội hỗn hợp uỷ nhiệm triệu thỉnh hội đồng lãnh đạo

tinh thần tối cao gồm có Đại lão Hoà Thượng Thích Tâm Châu, Hoà thuờng Thích

Hạnh Đạo, Hoà thượng Thích Giác Lượng, Huynh truởng PGHH Trần Kiều Bùi

Văn Mạnh, Hội truởng danh dự Tu sĩ Thái Hoà, Hội truởng Âu Châu Hồ Minh

Châu. Hôm nay chiếu theo yêu cầu của nhiều nhân vật thương nuớc thương dân

tôi trân trọng thỉnh cầu quý vị lãnh đạo trong hai cơ chế vừa kể cùng với Hoà

Thương Minh Đạt, Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Linh mục Minh Hạnh

và toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần cố gắng thành lập liên minh các tôn giáo để

cùng nhau dùng từ tâm và đạo hạnh tìm đuờng cứu vớt quê hương tránh khổ đau

và mất mát triền miên. Tôi sẵn sàng toàn thì đi theo cùng quý vị và lãnh tụ các

đoàn thể, cộng đồng và chánh đảng để làm công việc tiếp xúc và vận động lớn lao

này.

IV. Tôi tin tuởng và khâm phục Đức Thầy về tấm lòng đạo đức, yêu nước, thương

dân, hài hoà, đoàn kết. Tôi thành tâm hết lòng hết sức “cung kỉnh cầu xin ơn trên

tối cao, cầu xin chư Phật mười phương, cầu xin Phật tổ Phật thầy, Quan Thượng

đẳng Đại thần hộ độ chúng con có đủ tâm đủ lực để hài hoà đoàng kết nhường

nhịn nhẫn nhục với nhau làm cho đại cuộc thành công viên mãn. Hôm nay đứng

truớc nhiều biến chuyển dồn dập của tình thế tôi tự xét có bổn phận kính chuyển

đến toàn thể thượng khách hiện diện và những vị tôn quý không hiện diện được

“tấm lòng cảm kích và tri ân sâu xa của đại đa số 8 triệu đồng đạo PGHH quốc nội

đối với tình nghĩa cao trọng của quý vị mà chúng tôi coi là vô cùng to lớn vĩ đại”.

Tôi hy vọng và mong mỏi rằng chúng ta sẽ càng ngày càng thêm cảm thông, gần

gủi và gắn bó để cùng nhau chung lo cho quê hương và dân tôc. Xin cầu chúc toàn

thể quý vị đuợc sức khoẻ thành công và thân tâm an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật

Categories: Hội Đồng Trung Ương | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: