LỜI KHUYÊN BỔN-ĐẠO

LỜI KHUYÊN BỔN-ĐẠO

Inbox
x
Vu Nguyen
Jan 10 (2 days ago)

to bcc: me

Kính thưa quý đạo hữu, quý đồng đạo;

 

Em cháu xin gởi quý vị bài “LỜI KHUYÊN BỔN-ĐẠO”, để tiện việc tham khảo, tìm hiểu về những lời giáo hóa của Tổ Thầy:

 

–       … các trò tuy lòng mộ Đạo, chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi.

–       … ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà say đắm lục trần.

–       … xét trong tam nghiệp, các trò còn mang nặng lắm.

–       … xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng-nề hơn hết.

 

ü Hãy:

o   lấy gươm trí-huệ mà dọn sạch ma lòng

o   lấy lòng khoan-dung mà đối-đãi lẫn nhau

o   lấy lòng bác-ái nhân-đạo mà cư-xử với mọi người

ü Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật

ü Hãy rán sức thi hành sẽ có Thầy ủng-hộ

 

 

****************

 

LỜI KHUYÊN BỔN-ĐẠO

 

Trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng-nghiệp nhiều đời mà làm cho linh-hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân-hồi chuyển kiếp, ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà say đắm lục trần; ý-thức lầm-lạc ấy khiến các trò nhận lấy cáithân ô-trược nầy là thật, cái cảnh phú-quí cùng cuộc tình duyên tồn tại vui say.  Nào hay thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành.   Cuộc phú-quí tựa đám phù vân, cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc, còn tội-chướng thì linh-hồnphải chịu luân chuyển báo đền.

 

Ngày nay đã tỉnh ngộ qui y cùng Phật-pháp.  Như vậy cửa trường-sanh bất diệt các trò đã gặp nẽo, nương đèn trí-huệ, ly xuất phàm-trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh.  Nhưng các trò tuy lòng mộ Đạo, chớ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ qui y cho thấu đáo: Qui là về, mà về đâu?  Về cửa Phật.  Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn-mẫu.

 

Vậy qui y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy, Phật từ-thiện cách nào ta phải từ-thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc Đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy.  Thầy cảnh tỉnh giác-ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhứt ở chỗ giữ giới-luật hằng ngày.  Còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc-nhở các trò nhớ phận sự mà làm.  Thầy xét trong tam nghiệp, các trò còn mang nặng lắm.  Trong đường tu, nương theo tam nghiệp, thì khổ não lắm.  Chúng-sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là: Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp (đọc lại trong cuốn Khuyến-Thiện).

 

Nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng-nề hơn hết.  Hãy lấy gươm trí-huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan-dung mà đối-đãi lẫn nhau, hãy lấy lòng bác-ái nhân-đạo mà cư-xử với mọi người.  Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật.  Hãyrán sức thi hành sẽ có Thầy ủng-hộ,

 

KỆ RẰNG:

 

Đạo-pháp thường hay dung với hòa,
Xét người cho tột xét thân ta.
Nếu người rõ phận vui lòng thứ,
Ta thứ được người, người thứ ta.

 

Bạc-liêu, năm Nhâm-Ngũ

 

2 Attachments

10a- LỜI KHUYÊN BỔN-ĐẠO – Microsoft Word.doc
10b- LOI KHUYEN BON DAO – pdf.pdf
Categories: Sấm Giảng | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: