Daily Archives: February 9, 2014

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Ðại

Huỳnh Phú Sổ bất tử.

Huỳnh Phú Sổ bất tử.

Huỳnh Phú Sổ bất tử.

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ
và Phật Giáo Thời Ðại
Lê Hiếu Liêm

Viện Tư Tưởng Việt Phật Hoa Kỳ 1995

tái bản lần thứ hai 2001

Kính tặng những người mang tâm hạnh Bồ Tát tùy thuận phụng sự chúng sanh đã hy sinh tự do và thân mạng

cho lý tưởng cứu khổ cứu nạn con dân và đất nước Việt Nam thân yêu.

Viện Tư Tưởng Việt Phật

Chuyển luân chánh pháp vào thời đại,

chính sách quốc gia & đời sống quốc dân.

Mục Lục

Chương Một: Việt Nam và Phật Giáo đầu Thế Kỷ 20.

Chương Hai: Tư  Tưởng Phật Học Của Thiền Sư Thích Thiện Chiếu.

A/ Cuộc đời và hành trạng của thiền sư Thích Thiện Chiếu.

B/ Tư tưởng Phật học của thiền sư Thích Thiện Chiếu và các bạn cùng lý tưởng.

a/ Bác bỏ Thượng Đế.

b/ Bác bỏ thuyết linh hồn bất tử.

c/ Bác bỏ quan niệm thiên đàng, niết bàn.

d/ Thuyết vô ngã.

1/ Mâu thuẩn của niết bàn.

2/ Mâu thuẩn nhân quả.

 

Chương Ba: Cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ.

A/ Cuộc đời thanh thiếu niên.

B/ Cuộc đời hành đạo.

C/ Những năm tháng bị quản thúc, lưu đày.

D/ Thời gian sống ở Sài Gòn và đi khuyến nông tại miền Tây.

E/ Quê hương bừng dậy trong cách mạng và kháng chiến.

F/ Dấn thân hoạt động cách mạng kháng chiến cứu quốc.

G/ Những ngày cuối cùng của Huỳnh Phú Sổ.

H/ Các tác phẩm của Huỳnh Phú Sổ.

 

Chương Bốn: Nguồn Gốc Lịch Sử, Bối Cảnh Chính Trị Và Truyền Thống Tâm Linh.

A/ Công cuộc Nam tiến.

B/ Cuộc kháng chiến chống Pháp.

C/ Truyền thống Đạo Pháp và Dân Tộc.

 

Chương Năm: Tinh Hoa Tư Tưởng Phật Học Và Phương Thức Chấn Hưng Phật Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.

1/ Phương pháp luận của Huỳnh Phú Sổ.

2/ Hình thức giảng đạo.

3/ Đối tượng hoằng pháp.

4/ Phương thức cứu độ.

5/ Tinh yếu tư tưởng Huỳnh Phú Sổ.

 

Chương Sáu: Cuộc Cách Mạng Tôn Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.

1/ Khuyến khích tu hành theo đạo Phật.

2/ Bài trừ mê tín dị đoan.

3/ Việt hóa nghi thức thờ phượng.

4/ Đề cao vai trò của người Phật tử tại gia.

5/ Áp dụng thuyết tứ ân, đưa đạo Phật vào đời.

6/ Đưa đạo Phật vào thời đại.

7/ Hình thành một tôn giáo dân tộc.

 

Chương Bảy: Con Đường Hành Động Phật Giáo Qua Hành Trạng Của Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ.

A/ Tranh đấu cho độc lập, thống nhất, hòa giải và đoàn kết dân tộc.

B/ Nổ lực đoàn kết, thống nhất Phật giáo.

 

Chương Tám: Nội Dung Phật Pháp Của Phật Giáo Hòa Hảo.

– Đường trung đạo.

– Chư Phật có bốn đại đức.

– Tam nghiệp và thập ác.

1/ Sát sanh.

2/ Đạo tặc.

3/ Tà dâm.

4/ Lưỡng thiệt.

5/ Ỷ ngôn.

6/ Ác khẩu.

7/ Vọng ngữ.

8/ Tham lam.

9/ Sân nộ.

10/ Mê si.

 

– Sơ giải về tứ diệu đế.

– Luận về bát chánh.

1/ Chánh kiến.

2/ Chánh tư duy.

3/ Chánh nghiệp.

4/ Chánh tinh tấn.

5/ Chánh mạng.

6/ Chánh ngữ.

7/ Chánh niệm.

8/ Chánh định.

 

– Cư sĩ Huỳnh Phú Sổ và danh tăng Narada Maha Thera.

– Thập nhị nhơn duyên.

– Môn hoàn diệt.

– Đức Phật đối với chúng sanh.

– Lời khuyên bổn đạo.

– Trong việc tu thân xử kỷ.

 

Chương chín: Hình Thức Tín Ngưỡng Của Phật Giáo Hòa Hảo.

A/ PGHH là một tông phái Phật giáo tu hành tại gia.

B/ Hình thức thờ phượng, lễ bái, cầu nguyện.

– Thờ phượng.

– Hành lễ.

– Tang lễ.

– Hôn nhân.

– Những điều cấm làm.

– Đối với các tôn giáo và nhân sanh.

– Điều kiện vo đạo.

– Sự cúng lay của người cư sĩ tại gia.

 

C/ Tám điều răn cấm.

– Lời khuyên bổn đạo.

 

Chương Mười: Thi Kệ Của Huỳnh Phú Sổ.

– Thi kệ của Huỳnh Phú Sổ và thi kệ của Nhất Hạnh.

– Huỳnh Phú Sổ là một phần mầu nhiệm của chúng ta.

 

Phụ Lục.

– Nhận định Tình Hình Tôn Giáo Tại Việt Nam của tác giả.

– Đức Huỳnh Giáo Chủ Như Là Một Triết Gia Việt Nam của Học Giả Phạm Công Thiện.

– Huỳnh Phú Sổ Và Chúng Ta của Tiến Sĩ Lý Khôi Việt.

 

 

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại là một tác phẩm sử học và Phật học nên tác giả đã không thể viết khác hơn về một số sự thật lịch sử và một số nhận định, phê bình. Lịch sử là lịch sử. Và tự do tư tưởng là quyền tự do căn bản nhất, thiêng liêng nhất của mọi con người trong thế giới văn minh ngày nay.

Tác giả hoan nghênh và sẵn sàng thảo luận với bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì được nêu lên trong tác phẩm nầy.

 

* Các hình của Huỳnh Phú Sổ được chụp lại từ trong cuốn Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc của Nguyễn Long Thành Nam.

 

Viện Tư Tưởng Việt Phật

P.O Box 915

Danville, CA 94526. USA

 

 

Tác Giả & Tác Phẩm

 

* Tác giả Lê Hiếu Liêm sinh năm 1952 tại Huế, tốt nghiệp Cử nhân Luật Khoa đại Học Sài Gòn năm 1974 và Tiến Sĩ Luật Khoa, chuyên ngành về Luật Các Tổ Chức Quốc Tế Và Bang Giao Kinh Tế Quốc Tế, đại Học Sorbonne năm 1978, sáng lập Tạp Chí Khai Phóng (1981), báo Thanh Niên Hành động (1984), báo The Berkeley Times (1986), Viện Tư Tưởng Việt Phật (1990), Tạp Chí Bông Sen (1991) và Trường Phật Học Lý Trần (1991).

Trong hơn hai thập niên qua, tác giả đã hoàn thành các tác phẩm sau đây:

– Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia Đang Phát Triển (1970),

– Chiến Tranh Việt Nam Và Luật Quốc Tế (1973),

– Hợp Tác Và Hội Nhập Tại Đông Nam Á (1976),

– Việt Nam Và Hoa Kỳ Trong Thời đại Mới 1976-2000 (1976),

– Bản Điều Trần Nguyễn Trường Tộ Mới (1977),

– Khía Cạnh Pháp Lý Và Thực Tế Của Sự Giao Thương Nga-Mỹ (luận án tiến sĩ, 1978),

– Việt Nam Tranh Đấu Sử Luận (1980),

– Hai Ngàn Năm Việt Nam Và Phật Giáo (1981).

Tác giả đã viết trên 200 bài nghiên cứu, tham luận, bình luận, phóng sự, bút ký… dưới các bút hiệu khác nhau, về các vấn đề Phật Giáo, Phật Học và Đất Nước, được đăng tải trên các tạp chí Phật Giáo Việt Nam, Khai Phóng, Giao Điểm, Hoa Sen, Bông Sen, Bông Sen Âu Châu… và được trích đăng lại trong nhiều tờ báo khác.

Tác giả Lê Hiếu Liêm là chủ biên của bộ Phật Học Lý Trần, Khóa Căn Bản (Năm thứ nhất CaoĐẳng Phật học), Khóa Trung Cấp (Năm thứ hai Cao Đẳng Phật học) và Khóa Cao Cấp (năm thứ ba Cử Nhân Phật học) tổng cộng 6.000 trang.

Ngay từ tác phẩm đầu tiên “Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia đang Phát Triển”, được viết khi 18 tuổi, tác giả đã đề nghị lấy Phật Giáo để dung hòa, hóa giải các nguồn ý thức hệ đang tàn phá Việt Nam và làm chủ đạo văn hóa-chính trị mới cho Việt Nam.

Lời kêu gọi này tiếp tục được đưa ra trong Bản Điều Trần gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam, được viết khi 24 tuổi, và được tác giả mang đến trao cho phái đoàn Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đang công du tại Pháp trong năm 1977.

Thông điệp giải cứu và quang hưng đất nước trong tinh thần khoan dung, khai phóng, từ bi và trí tuệ của đạo Phật, đồng thời cũng là của truyền thống văn hóa dân tộc và của thời đại, được tác giả tiếp tục khẳng định trong hầu hết các tác phẩm được viết từ suốt 20 năm qua.

* Tác phẩm Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại được viết từ cuối năm 1994 và hoàn thành, quyển một, vào tháng tư năm 1995. Đây là quyển đầu tiên của bộ sách ba cuốn viết về Huỳnh Phú Sổ. Quyển một giới thiệu cuộc đời – tư tưởng Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ và nội dung giáo lý – hình thức tín ngưỡng của Phật Giáo Hòa Hảo, như một tông phái Phật giáo được Việt hóa và hiện đại hóa. Quyển hai so sánh Huỳnh Phú Sổ và các vị giáo chủ khác, cùng đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác, đây là một bản tổng kết và đánh giá di sản tôn giáo của dân tộc và nhân loại. Quyển ba trình bày những tiên đoán về tương lai của các tôn giáo và của Phật Giáo Việt Nam, và đưa ra những đề nghị để xây dựng một nền Phật Giáo Thời đại trong Thời đại Phật Giáo, là thế kỷ 21 sắp đến.

“Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ đã đưa lịch sử vượt qua tương lại, đã nối liền Đạo Pháp với Dân Tộc, và đã đến hiện đại từ truyền thống. Ý thức  mới trong văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ông vẫn còn rực sáng để đánh thức chúng ta, dẫn đường cho thời đại, cho sinh mệnh Việt Nam và tương lai Phật Giáo Việt Nam. Tất cả chúng ta, những ai vẫn còn mang trong trái tim truyền thống văn hóa và tâm linh của dân tộc, chính là hóa thân của Huỳnh Phú Sổ, của Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ Trung, của Khuông Việt, Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn.

Huỳnh Phú Sổ bất tử.

Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Phật Giáo.

Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Việt Nam.

Vì Huỳnh Phú Sổ đã trở thành một phần mầu nhiệm của Việt Nam, của Phật Giáo, của mỗi chúng ta…”

|Muc Luc| |Ch.1| |Ch.2| |Ch.3| |Ch.4| |Ch.5| |Ch.6| |Ch.7| |Ch.8| |Ch.9| |Ch.10|TK|

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Hoa Đông, biển Đông: hoà hay chiến?

Hoa Đông, biển Đông: hoà hay chiến?

Việt-Long – RFA
2014-02-06
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này
japan-navy

Hải quân Nhật Bản

Courtesy of defencetalk.com

Tình hình biển Hoa Đông căng thẳng thêm, với những lời lẽ và hành động leo thang của cả hai bên Nhật Bản lẫn Trung Quốc. Trung Quốc lại có dấu hiệu lăm le xác lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông. Liệu thùng thuốc súng châu Á sẽ nổ ở phía đông hay phía đông nam?

Tình hình giống châu Âu thế kỷ 19?

Tuần qua có những sự kiện liên quan đến Đông Á và biển Đông gây nên mối lo về chiến tranh sắp nổ ra giữa hai cường quốc châu Á, là Trung Quốc và Nhật Bản. Trước hết, trong hội nghị an ninh quốc tế quy tụ  những nhà ngoại giao, quốc phòng hàng đầu của thế giới tại Munich hồi cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại quốc hội Trung Quốc phát biểu rằng quan hệ Nhật Trung đang ở vào thời điểm xấu nhất, và Trung Quốc sẽ hành động để duy trì sự ổn định trong khu vực. Cùng dự hội nghị, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger, năm nay đã 90 tuổi, tuyên bố rằng châu Á ngày nay giống như châu Âu hồi thế kỷ thứ 19, khi các nước liên quan không ai chịu từ bỏ đường lối chiến tranh để giải quyết vấn đề. Quan điểm của TS. Kissinger liệu có báo trước điều không lành chăng?

chinese-navy
Hải quân Trung Quốc

 

Nhìn lại 40 năm trước, ông Kissinger là nhà kiến trúc chính sách cho Hoa Kỳ bắt tay với Trung Quốc để khống chế Liên Xô, dù phải bỏ Việt Nam. Cho tới nay, ông đã 90 tuổi, chủ trương của ông vẫn là Mỹ có thể hy sinh bất kỳ đồng minh nào để bắt tay hợp tác với Trung Quốc hùng mạnh để cùng chia chác quyền lợi trên thế giới. Lúc Thủ tướng Phan Văn Khải của Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ, ông viết báo cảnh giác Washington phải thận trọng trong mối quan hệ với Việt Nam, đừng để mất đi mối bang giao tốt đẹp với Trung Quốc. Từ những dữ kiện đó, mọi điều phán đoán của ông Kissinger liên quan đến Trung Quốc dường như đều bị ảnh hưởng của lập trường thân Trung Quốc. Sự so sánh tình hình thế giới ngày nay với thế kỷ 19 là hoàn toàn khập khiễng. Nền bang giao quốc tế ngày nay hoàn toàn khác với cả thế kỷ 20, đừng nói tận thế kỷ 19, là khi toàn thế giới chủ trương nuốt chửng lẫn nhau bằng chiến tranh, mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, chủ nghĩa thực dân đế quốc thịnh hành, các chế độ dân chủ chỉ mới manh nha bên cạnh các đế chế lâu đời còn vững mạnh, kinh tế thì chỉ dựa vào cướp đoạt tài nguyên nước khác…

Như vậy ý kiến của TS.Kissinger có giá trị nào?

Ông Kissinger là người ủng hộ Trung Quốc, và bài báo đăng trên tờ New York Times lúc Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải sang Mỹ đã có người cho là do Bắc Kinh nhờ viết, hay nói đúng hơn là viết bài có nhuận bút. Tuy nhiên việc thân Bắc Kinh  không gây ảnh hưởng trong nhận định của ông ở Munich, mà chính sự so sánh giữa thế giới ngày nay với thế giới vào thế kỷ 19 mới là căn bản sai lạc để nhận định, vì như đã nói, đó là lúc quan hệ quốc tế còn nghiêng hẳn về phía sử dụng bạo lực quân sự tiêu diệt lẫn nhau. Tuy nhiên chiếu theo những diễn biến gần đây, không phải hoàn toàn vô lý khi nói chiến tranh có thể xảy ra.

Cao giọng đe dọa chiến tranh

Theo lời tuyên bố của bà Phó Anh, chủ tịch Ủy ban đối ngoại của quốc hội Trung Quốc, tại Munich thì người ta thấy rõ Bắc Kinh đang cao giọng đe dọa chiến tranh. Trong khi đó một Ủy ban chính phủ của Nhật Bản cho biết sẽ đề nghị chính quyền giải thích lại hiến pháp Nhật để hủy bỏ lệnh cấm lực lượng quân sự Nhật Bản can thiệp ra bên ngoài biên giới, và quân đội Nhật có thể tiếp sức, yểm trợ đồng minh ở bên ngoài nếu xảy ra xung đột quân sự liên quan tới nước đồng minh đó. Vậy khi nói sự viện dẫn lịch sử của ông Kissinger không có giá trị, liệu chiến tranh có thể vẫn xảy ra chăng?

jap-destroyer
Khu trục hạm Nhật bản thao dượt

 

Về vấn đề Nhật muốn tiếp trợ đồng minh bên ngoài biên giới, ta thấy đồng minh của Nhật hiện nay là Mỹ, sắp tới có thể là Úc, Ấn Độ, và không chừng sau này còn có cả Philippines và Việt Nam nữa. Cho nên tin này rất có ý nghĩa. Và tuy hiện tại cả hai phía đều lớn giọng nói không loại trừ phương tiện chiến tranh, nhưng yếu tố quan trọng nhất, là Trung Quốc chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự với một cường quốc khác, trước khi đạt tiến bộ kinh tế và kỹ thuật ngang với Mỹ.

Không dễ nuốt

Ngay cả việc xung đột với những nước yếu hơn như Việt Nam, Philippines, Bắc Kinh cũng phải cân nhắc vô cùng thận trọng. Chưa nói tới Nhật Bản là đồng minh chí cốt của Mỹ và có hiệp ước an ninh chung với Mỹ, ngay cả Việt Nam cũng không phải là một mục tiêu dễ nuốt, khi hầu khắp cả thế giới đều chống lại Trung Quốc xâm lược hay áp bức Việt Nam. Mỹ vừa có tiếng nói khá mạnh trong vấn đề này, thậm chí còn sớm sủa và kịp thời hơn là khi Trung Quốc giảnh chiếm không phận nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông.

Đó là tiếng nói của Hoa Kỳ cảnh cáo Bắc Kinh đừng nên có ý định xác lập vùng ADIZ ở biển Đông. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf họp báo tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào tương tự như vậy sẽ bị coi là hành động khiêu khích và đơn phương, có thể làm tăng thêm căng thẳng. Tuy nhiên bà Marie Harf không quên nhấn mạnh rằng tin tức về vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông chưa được xác nhận.

Căn nguyên của sự việc này là bản tin của nhật báo Asahi của Tokyo cho hay không quân Trung Quốc đã đề nghị lập một vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông, lấy Hoàng Sa làm trọng tâm. Đây là một tin rất chính xác dù chỉ mới có môt nguồn cung cấp. Vì vậy phát ngôn viên Marie Harf nói thêm,nguyên văn là “Washington muốn nói thật rõ rằng các bên liên quan không được xác định một vùng nhận dạng phòng không hay bất kỳ quy định hành chánh nào mà có thể hạn chế hoạt động của các phía khác trong những vụ tranh chấp lãnh thổ” Bà nói thêm rằng Hoa Kỳ tất nhiên sẽ khuyến cáo Trung Quốc đừng làm như thế.

Lập trường của Hoa Kỳ rất rõ ràng trong vấn đề này, vậy liệu Trung quốc có tiến hành xác lập ADIZ biển Đông không?

Chưa đủ sức

Câu trả lời có thể là ít nhất trong vòng vài năm tới Trung Quốc chưa thể lập một vùng ADIZ theo đường lưỡi bò. Tin của Asahi Shimbun nói vùng ADIZ đó có trọng tâm ở Hoàng Sa, nên nếu có chăng cũng không thể bao trùm biển Đông theo đường lưỡi bò tới tận Trường Sa.

Về mặt quân sự, hiện nay không quân Trung Quốc chưa đủ mạnh để khống chế không phận toàn biển Đông. Chính vì thế mà Bắc Kinh cao giọng rêu rao về lực lượng hàng không mẫu hạm, ý nói sẽ mạnh như hạm đội 7 của Hoa Kỳ để thống trị biển Đông. Tuy nhiên Trung Quốc chưa đủ khả năng hình thành một hải đội tác chiến HKMH giống như của Hoa Kỳ, với tất cả lực lượng không quân, hải quân trực thuộc gồm hằng trăm phi cơ oanh tạc chiến đấu và những tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân, phóng hoả tiễn hạt nhân…  quanh chiếc tàu thống soái đó.

sukhoimk2
Sukhoi-MK2 của KQVN

 

Hải đội cỡ HKMH Liêu Ninh chưa chắc chống nổi tàu ngầm, phi cơ hoả tiễn của Việt Nam, chưa nói đến Nhật hay Mỹ.

Tóm lại, rõ ràng Trung Quốc chưa sẵn sàng cho chiến tranh. Trong khi đó Nhật Bản lại ráo riết chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng không phải vì thế mà Nhật muốn khai chiến, vì Nhật cũng không dễ thắng Trung Quốc như đã từng thắng nhà Thanh ở Triều Tiên năm 1895 và đánh tan hạm đội Nga ở Tsushima (Đối mã) năm 1905. Lịch sử không bao giờ lặp lại giống hệt nhau!

Chắc chắn Tokyo cũng không thể “tiên hạ thủ vi cường” vì đã có đồng minh Hoa Kỳ luôn luôn muốn duy trì hoà bình trên khắp thế giới.

Nhà tư bản luôn luôn cần ổn định để kiếm tiền cho đầy túi. Trung Quốc đang muốn làm nhà tư bản hàng đầu thay cho Mỹ, thì Trung Quốc cũng phải mong ổn định, mặc dù có lên gân hù dọa tới đâu chăng nữa.

c

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

3 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cùng lúc xuất hiện ở Biển Đông

3 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cùng lúc xuất hiện ở

Biển Đông

Ly Vy – theo Trí Thức Trẻ | 08/02/2014 19:32

 

Ảnh chụp 3 chiếc tàu ngầm Type 094 neo đậu tại căn cứ quân sự ở vịnh Á Long 

Chia sẻ:

(Soha.vn) – 3 tàu ngầm hạt nhân Type 094 được phát hiện neo đậu tại căn cứ của Hải quân Trung Quốc ở vịnh Á Long.

Tờ China News (Trung Quốc) mới đây đăng tải một bức ảnh cho thấy trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, 3 trong tổng số 5 tàu ngầm hạt nhân Type 094 cùng lúc neo đậu tại căn cứ quân sự ở vịnh Á Long thuộc thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Đây là một sự kiến đáng chú ý bởi hiếm khi thấy nhiều tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Quốc cùng lúc xuất hiện như vậy.

Được thiết kế để thay thế tàu ngầm hạt nhân Type 092, tàu ngầm hạt nhân Type 094 lớp Tấn có chiều dài 133m, lượng giãn nước khi lặn là 11.000 tấn. Vũ khí chính trên tàu ngầm lớp Tấn là 12 tên lửa đạn đạo JL-2 có khả năng vươn tới các mục tiêu ở Hawaii, Alaska cũng như bờ Đông nước Mỹ. Các quan chức Mỹ từng nhận định rằng tên lửa JL-2 là mối đe dọa thực sự với nước Mỹ và là 1 trong 4 loại tên lửa tầm xa mới trong kho tên lửa chiến lược của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc sở hữu các tàu ngầm Type 094 giúp hải quân Trung Quốc có khả năng tổ chức được các cuộc tuần tra chiến lược, đây là điều mà Bắc Kinh luôn thèm muốn khi mà các nước như Mỹ, Nga, Anh, Pháp đều đã triển khai nhiệm vụ tương tự. Dự kiến ngay trong năm 2014, Trung Quốc sẽ bắt đầu tổ chức những cuộc tuần tra chiến lược như trên.

Trước Type 094, tàu ngầm Type 092 đã không đạt được thành công như mong đợi của Trung Quốc và loại tàu này chỉ sử dụng để huấn luyện tại các khu vực ven biển. Vì vậy, Trung Quốc cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tàu ngầm Type 094 mà chỉ hy vọng nó có thể thực hiện được các cuộc tuần tra chiến lược để giúp Trung Quốc không bị “bẽ mặt” khi so sánh với các cường quốc khác. Mọi kỳ vọng của Trung Quốc sẽ đặt vào lớp tàu ngầm kế tiếp là Type 096.

Căn cứ quân sự trên vịnh Á Long là một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Trung Quốc trên Biển Đông và là căn cứ tàu ngầm hạt nhân lớn nhất châu Á, ở gần đó có căn cứ tàu sân bay. Ở phía đông của vịnh có 4 cầu tàu sử dụng cho tàu ngầm, độ dài đều là 229 m, tổng cộng có thể neo đậu 16 tàu ngầm các loại.

Một số hình ảnh về tàu ngầm Type 094 tại căn cứ ở vịnh Á Long:

3 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cùng lúc xuất hiện ở Biển Đông
3 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cùng lúc xuất hiện ở Biển Đông
3 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cùng lúc xuất hiện ở Biển Đông
3 tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cùng lúc xuất hiện ở Biển Đông
Categories: Biển Đông | Leave a comment

Quân đội Trung Quốc và những thủ đoạn đáng sợ của kẻ yếu

Quân đội Trung Quốc và những thủ đoạn đáng sợ của

kẻ yếu

Nhật Huy – theo Trí Thức Trẻ | 09/02/2014 07:42

Chia sẻ:

(Soha.vn) – Trung Quốc có thể phát động chiến tranh một ngày nào đó và hiện không có bất kì cơ chế giảm thiểu leo thang nào để có thể tháo ngòi nổ cuộc chiến.

Phần 1: Thực lực của quân đội Trung Quốc: Ngạc nhiên chưa!?

Tạp chí Diplomat (Nhật Bản) nhận định thực chất quân đội Trung Quốc không mạnh như vẻ bề ngoài. Nhưng điểm yếu này lại chính là điều khiến nó trở nên nguy hiểm. Ví dụ như với việc thiếu kinh nghiệm thực tế trong chiến tranhQuân đội Trung Quốc chưa tham gia một cuộc chiến tranh quy mô lớn nào kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên. Điều này lại chính là một trong những nhân tố dẫn tới cách hành xử hung hăng của Trung Quốc tại các khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Hải quân Trung Quốc dường như luôn nôn nóng muốn gây chiến bất cứ khi nào có thể. Đây không phải là cách hành xử tiêu biểu của những người đã trải qua chiến tranh. Những vị tướng từng kinh qua trận mạc thường ít “diều hâu” hơn những kẻ mang quân hàm mà kinh nghiệm non kém, chưa từng biết mũi tên hòn đạn. Thiếu những quân nhân dạn dày như vậy, nên quân đội Trung Quốc hiện nay chỉ toàn “diều hâu” mà không có “bồ câu”.

La Viện, một tướng

La Viện, một tướng “diều hâu” tiêu biểu của Trung Quốc với những phát ngôn hết sức khiêu khích

Sự nguy hiểm của quân đội Trung Quốc còn đến từ một điểm khác. Nhận thức rõ rằng mình khó có thể chiến thắng người Mỹ và các đồng minh bằng hình thức chiến tranh thông thường, Trung Quốc tập trung phát triển các loại vũ khí đánh phủ đầu phi quy ước để bù đắp cho sự thiết hụt về hỏa lực, tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm. Trong số này là hơn 1.600 tên lửa đạn đạo và hành trình tầm trung. Loại vũ khí này có thể gây nguy cơ bất ổn và châm ngòi chiến tranh rất cao, đó là lí do vì sao Liên Xô và Mỹ quyết định ký Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân tầm trung (INF) cách đây 25 năm.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phát triển các loại vũ khí không gian có thể phá hủy các vệ tinh quân sự dùng để kiểm tra việc giải trừ quân bị, thông tin liên lạc, và cảnh báo sớm. Trung Quốc cũng xây dựng đội quân tin tặc lớn nhất thế giới và đội máy bay không người lái nhiều thứ nhì thế giới để khai thác những điểm yếu của Mỹ và đồng minh. Những bước đi này sẽ dẫn đến việc Trung Quốc có thể phát động chiến tranh một ngày nào đó và hiện không có bất kì cơ chế giảm thiểu leo thang nào để có thể tháo ngòi nổ chiến tranh.

Trung Quốc xây dựng đội quân tin tặc lớn nhất thế giới
Trung Quốc xây dựng đội quân tin tặc lớn nhất thế giới

Tuy nhiên, dù khả năng Trung Quốc gây chiến ở Thái Bình Dương một cách vô tình hay có chủ đích là hoàn toàn có thật, thì cũng khó có khả năng họ có thể chiến thắng. Ví dụ như một cuộc tấn công giả định vào Đài Loan vốn là ưu tiên cao nhất của quân đội Trung Quốc. Cho dù gần đây cán cân quân sự giữa 2 bờ eo biển Đài Loan được cho là nghiêng hẳn về phía Trung Quốc thì vẫn chưa có cách nào để Trung Quốc vượt qua eo biển rộng gần 200km với điều kiện khắc nghiệt và đổ bộ lên một trong những đường bờ biển hiểm trở nhất thế giới, chưa nói đến việc chiếm các thành phố và bình định toàn bộ hòn đảo với địa hình phức tạp này.

Quân đội Trung Quốc không có đủ tàu vận chuyển để vượt biển và số hiện có thì khó có thể chống chọi được các tên lửa hành trình diệt hạm, bom thông minh, pháo binh và mìn chống tàu của Đài Loan, chưa kể các phi đội chiến đấu cơ và trực thăng vũ trang tinh nhuệ do Mỹ huấn luyện. Nếu một số đơn vị may mắn vượt qua và đổ bộ thành công lên đảo, họ cũng sẽ nhanh chóng bị đánh bại bởi lục quân Đài Loan, tuy nhỏ nhưng chuyên nghiệp và đã chuẩn bị cho tình huống này trong hàng chục năm.

Nhìn chung Mỹ và đồng minh cần nhìn nhận quân đội Trung Quốc không quá mạnh như vẻ bề ngoài nhưng nó có thể gây thiệt hại lớn thông qua các loại vũ khí phủ đầu. Để vô hiệu hóa chiến lược này, Mỹ và đồng minh cần duy trì khoảng cách công nghệ quốc phòng, tuy nhiên, quan trọng hơn hết là tiếp tục tập trung vào công tác huấn luyện. Những đồng minh của Mỹ trong khu vực có thể yên tâm hơn trước quân đội Trung Quốc nếu những lưỡi rìu của họ vẫn sắc bén.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả Ian Easton (Viện Project 2049, Mỹ)

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.