Phân công cho giáo su Le Quý An,

Phân công cho giáo su Le Quý An,

Inbox
x

Sang Lephuoc

May 31 (6 days ago)

to Annuocmiaviendongme
Thưa Giáo sư Lê Quý An,

1. Với tư cách Hội Trưởng HDTSTU, sau khi đã tham khảo  và suy nghĩ , tôi trân trong đề cử GS Lê Quý An giữ các nhiệm vụ quan trọng sau đây : a/ Tổng vu trưởng Văn Hóa, Giáo Duc và Thanh Niên – để tổ chức, lựa chọn nhân sự và thực hiện các chương trinh hoạt động thật tích cực và hửu hiệu. Không một xã hội nào và quốc gia nào có thể tiến bộ và thành công, nếu như không hết sức quan tâm đến Văn Hoá, Giáo Dục và Thanh Niên. Đó là lý do tại sao Cụ Hội Trưởng Lương Trong Tường va toản bộ lãnh đạo HDTSTU cùng với đại hội        toàn quóc PGHH đã bầu cử Lê Phước Sang làm Tổng Vụ Trưởng Văn Hoá Giáo Dục và Thanh Niên đồng thời Viện Trửoung Viện Đại Hoc Hoà Hảo. Và LPS đã cố gắng hết sức để thành công. Tôi tự thấy có trách nhiệm phải giữ vị trí TỔNG VỤ TRƯỞNG DANH DỰ để tiếp tay yểm trợ GS Tổng vụ Trưởng Lẹ Quý An.
                 b/ Chủ Tịch Uỷ Ban Đặc Nhiệm để sẵn sàng đảm đương những công cuộc lớn lao trọng đại bất thần HDTSTU xét thấy là phải lo tjực hiện cho bằng được. để giúp PGHH.
                 c/ Cố vấn HDTSTU, GHPGHH và Cố Vấn Cho Cô Khuyến Nguyễn, Chủ Tich Ủy Ban Điều Phối để điều hành và phối hợp các nổ lực của HDTSTU để tạo dựng thành công cho HDTSTU. Xin nói rõ: HDTSTU, GHPGHH gồm nhiều chức sắc – được chia ra làm hai bộ phận. Bộ phận mang danh nghĩa chỉ đạo tinh thần gồm có Hội Trưởng Le Phước Sang Nghị Sĩ; Đệ Nhứt Phó Hội Hội Trưởng Dương Minh Quang, Dân Biểu, trách nhiệm khuýen khích va thúc dẩy anh chi em; Chủ Tich Hội Đồng Cố Vấn Đặc Biệt Dương Thanh Tồn, Dân Biểu, phụ trách các vấn đề Chánh Sách, Chủ tịch Hội Đồng Kế Hoach và Phát Triển, Thạc sĩ Nguyễn Tấn Lạc; Bộ Phân còn lai của HDTSTU có trách nhiệm suy nghĩ, ưu tư và ấn định các công việc phải hoàn thành để chu toàn sứ mạng của HDTSTU…Dựa vào những kinh nghiêm sinh hoạt đã qua  mà HDTSTU thấy có nhu cầu cải sửa và thăng tiến, sau khi  tham khảo rộng rãi và suy xét kỷ lưỡng, tôi quyết định thành lập Ủy Ban Điều Phối và đề cử Cô Khuyến Nguyễn làm Chủ Tịch Ủy Ban nầy. Đồng đạo Huyền Tâm, Tổng Vụ Trưởng Phổ Thông Giáo Lý, Chánh Thơ Ký HDTSTU, Tổng Thơ Ký Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỹ Niệm 75 năm của PGHH được đề cử làm Tổng Thơ Ký  cho Ủy Ban Điều Phối để tiếp giúp Chủ Tịch Khuyến Nguyễn trong mọi nhu cầu giáo sự, nhứt là trong viêc liên lạc với dồng đạo và chức sấc PGHH trong Quốc Nội và tại Hải Ngoại
Hội trưởng Le PhuocSang có trách nhiem thường xuyên liên lac chặc chẻ với từng chức sắc và toàn thể chức sắc HDTSTU, có trách nhiệm trực tiếp yểm trợ Chủ Tich Khuyến Nguyễn  để làm cho Ủy Ban Điều Phối HDTSTU,GHPGHH được thành cong tốt đẹp.
Mong rằng Giáo Sư Lê Quý An thành công trong nhiêm vụ. Trong thoi72 gian tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 75vnam của PGHH, HDTSTU yêu cầu  GS Lê Quý An dồn ưu tiên cao cấp nhứt để vận động tài chánh và vận đông  nhân sự tham dự Đại Lễ cho thật đông đảo.. Yêu cầu Giáo sư Lê Quý An và TTK huyền Tâm thật chăc chẹ với nhau để ủng hổ Chủ Tịch Khuyên Nguyễn cùng Ban Tổ Chức đạt được kết quả như monh muốn .
lephuocsang
TS Lê phước Sang
Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message) 
Advertisements
Categories: Hội Đồng Trị Sư | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: