Daily Archives: September 17, 2014

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ sẽ họp cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma

Các nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ sẽ

họp cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma

RFA 16.09.2014
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

http://ct1.addthis.com/static/r07/sh172.html#iit=1410933431156&tmr=load%3D1410933425873%26core%3D1410933429586%26main%3D1410933430963%26ifr%3D1410933431289&cb=0&cdn=0&chr=UTF-8&kw=%C4%91%E1%BA%A1t%20lai%20l%E1%BA%A1t%20ma&ab=-&dh=www.rfa.org&dr=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2F&du=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Finternationalnews%2Fdllm-call-inter-faith-meet-india-counter-violence-09162014105819.html&dt=C%C3%A1c%20nh%C3%A0%20l%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20t%C3%B4n%20gi%C3%A1o%20%E1%BA%A4n%20%C4%90%E1%BB%99%20s%E1%BA%BD%20h%E1%BB%8Dp%20c%C3%B9ng%20%C4%90%E1%BB%A9c%20%C4%90%E1%BA%A1t%20Lai%20L%E1%BA%A1t%20Ma&dbg=0&md=0&cap=tc%3D0%26ab%3D0&inst=1&vcl=1&jsl=8321&prod=undefined&lng=en-US&ogt=image%2Cdescription%2Ctitle%2Csite_name&pc=men&pub=radiofreeasia&ssl=0&sid=541922b5bbbad332&srpl=1&srcs=1&srd=1&srf=1&srx=1&ver=300&xck=0&xtr=0&og=site_name%3DRadio%2520Free%2520Asia%26title%3DC%25C3%25A1c%2520nh%25C3%25A0%2520l%25C3%25A3nh%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A1o%2520t%25C3%25B4n%2520gi%25C3%25A1o%2520%25E1%25BA%25A4n%2520%25C4%2590%25E1%25BB%2599%2520s%25E1%25BA%25BD%2520h%25E1%25BB%258Dp%2520c%25C3%25B9ng%2520%25C4%2590%25E1%25BB%25A9c%2520%25C4%2590%25E1%25BA%25A1t%2520Lai%2520L%25E1%25BA%25A1t%2520Ma%26description%3DTin%2520t%25E1%25BB%25AB%2520New%2520Delhi%2520c%25C5%25A9ng%2520cho%2520%25C4%2590%25C3%25A0i%2520%25C3%2581%2520Ch%25C3%25A2u%2520T%25E1%25BB%25B1%2520Do%2520bi%25E1%25BA%25BFt%2520%25C4%2590%25E1%25BB%25A9c%2520%25C4%2590%25E1%25BA%25A1t%2520Lai%2520L%25E1%25BA%25A1t%2520Ma%2520%25C4%2591%25C3%25A3%2520g%25E1%25BB%25ADi%2520th%25C6%25B0%2520m%25E1%25BB%259Di%2520t%25E1%25BA%25A5t%2520c%25E1%25BA%25A3%2520c%25C3%25A1c%2520v%25E1%25BB%258B%2520l%25C3%25A3nh%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A1o%2520tinh%2520th%25E1%25BA%25A7n%2520c%25E1%25BB%25A7a%2520%25E1%25BA%25A4n%2520%25C4%2590%25E1%25BB%2599%2520tham%2520d%25E1%25BB%25B1%2520cu%25E1%25BB%2599c%2520h%25E1%25BB%2599i%2520th%25E1%25BA%25A3o%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2583%2520c%25C3%25B9ng%2520t%25C3%25ACm%2520c%25C3%25A1ch%2520gi%25E1%25BA%25A3i%2520quy%25E1%25BA%25BFt%2520nh%25E1%25BB%25AFng%2520t%25E1%25BB%2587%2520tr%25E1%25BA%25A1ng%2520x%25C3%25A3%2520h%25E1%25BB%2599i%2520%25C4%2591ang%2520x%25E1%25BA%25A3y%2520ra%2520tr%25C3%25AAn%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A5t%2520%25E1%25BA%25A4n.%26image%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Fvietnamese%252Finternationalnews%252Fdllm-call-inter-faith-meet-india-counter-violence-09162014105819.html%252F000_Del6353312-75.jpg%252F%2540%2540images%252Fc10e0eb5-cd26-477a-95cb-0f8f3206716f.jpeg&aa=0&csi=undefined&rev=5.1&ct=1&xld=1&xd=1
In trang này
000_Del6353312.jpg

Đức Đạt Lai Lạt Ma tại đền thờ Tsuglakhang, Ấn Độ hôm 16/3/2014.

AFP photo

Tin từ New Delhi cũng cho Đài Á Châu Tự Do biết Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi thư mời tất cả các vị lãnh đạo tinh thần của Ấn Độ tham dự cuộc hội thảo để cùng tìm cách giải quyết những tệ trạng xã hội đang xảy ra trên đất Ấn.

Ông Gelek Namgyal, phụ tá của vị lãnh đạo tinh thần nhân dân Tây Tạng nói rằng ý kiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma được sự ủng hộ của chính phủ Ấn, và cuộc hội thảo sẽ diễn ra tại New Dehli trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật tới đây.

Đề tài được nói đến là những chia rẽ trong hai cộng đồng Ấn Giáo và Hồi Giáo, và những vấn đề khác như nạn bạo hành trong gia đình, tội ác ngoài xã hội.

Tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được cho biết tất cả những nhà lãnh đạo các tôn giáo đều nhận lời tham dự, kể cả những vị đang lãnh đạo các tập thể tôn giáo thiểu số ở Ấn như Thiên Chúa Giáo và Do Thái Giáo.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc ở biển Đông

Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc ở

biển Đông

Việt Hà, phóng viên RFA
2014-09-16
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

http://ct1.addthis.com/static/r07/sh172.html#iit=1410932924984&tmr=load%3D1410932910448%26core%3D1410932918404%26main%3D1410932924687%26ifr%3D1410932925241&cb=0&cdn=0&chr=UTF-8&kw=bi%E1%BB%83n%20%C4%91%C3%B4ng&ab=-&dh=www.rfa.org&dr=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fuds%2Fmodules%2Felements%2Fnewsshow%2Fiframe.html%3Frsz%3Dlarge%26format%3D300x250%26q%3DBi%25E1%25BB%2583n%2520%25C4%2590%25C3%25B4ng%2520Trung%2520Qu%25E1%25BB%2591c%26element%3Dtrue&du=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Fus-continue-challenge-cn-in-the-scs-vh-09162014164156.html&dt=M%E1%BB%B9%20ti%E1%BA%BFp%20t%E1%BB%A5c%20th%C3%A1ch%20th%E1%BB%A9c%20Trung%20Qu%E1%BB%91c%20%E1%BB%9F%20bi%E1%BB%83n%20%C4%90%C3%B4ng&dbg=0&md=0&cap=tc%3D0%26ab%3D0&inst=1&vcl=1&jsl=8321&prod=undefined&lng=en-US&ogt=image%2Cdescription%2Ctitle%2Csite_name&pc=men&pub=radiofreeasia&ssl=0&sid=541920b6831fa792&srpl=1&srcs=1&srd=1&srf=1&srx=1&ver=300&xck=0&xtr=0&og=site_name%3DRadio%2520Free%2520Asia%26title%3DM%25E1%25BB%25B9%2520ti%25E1%25BA%25BFp%2520t%25E1%25BB%25A5c%2520th%25C3%25A1ch%2520th%25E1%25BB%25A9c%2520Trung%2520Qu%25E1%25BB%2591c%2520%25E1%25BB%259F%2520bi%25E1%25BB%2583n%2520%25C4%2590%25C3%25B4ng%26description%3DHoa%2520K%25E1%25BB%25B3%2520m%25E1%25BB%259Bi%2520%25C4%2591%25C3%25A2y%2520ti%25E1%25BA%25BFt%2520l%25E1%25BB%2599%2520th%25C3%25B4ng%2520tin%2520cho%2520bi%25E1%25BA%25BFt%2520Malaysia%2520%25C4%2591%25C3%25A3%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2581%2520ngh%25E1%25BB%258B%2520M%25E1%25BB%25B9%2520s%25E1%25BB%25AD%2520d%25E1%25BB%25A5ng%2520m%25E1%25BB%2599t%2520trong%2520c%25C3%25A1c%2520c%25C4%2583n%2520c%25E1%25BB%25A9%2520kh%25C3%25B4ng%2520qu%25C3%25A2n%2520c%25E1%25BB%25A7a%2520n%25C6%25B0%25E1%25BB%259Bc%2520n%25C3%25A0y%2520%25C4%2591%25E1%25BB%2583%2520th%25E1%25BB%25B1c%2520hi%25E1%25BB%2587n%2520c%25C3%25A1c%2520chuy%25E1%25BA%25BFn%2520bay%2520do%2520th%25C3%25A1m%2520%25E1%25BB%259F%2520khu%2520v%25E1%25BB%25B1c%2520bi%25E1%25BB%2583n%2520%25C4%2590%25C3%25B4ng.%26image%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Fvietnamese%252Fin_depth%252Fus-continue-challenge-cn-in-the-scs-vh-09162014164156.html%252F000_455264684-75.jpg%252F%2540%2540images%252Fbcfd28ff-f521-4947-afff-f0616f87acd0.jpeg&aa=0&csi=undefined&rev=5.1&ct=1&xld=1&xd=1
In trang này
000_455264684.jpg

Đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ tại Pentagon hôm 11/9/2014.

AFP photo

http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/audio-player/player.swf

 

Hoa Kỳ mới đây tiết lộ thông tin cho biết Malaysia đã đề nghị Mỹ sử dụng một trong các căn cứ không quân của nước này để thực hiện các chuyến bay do thám ở khu vực biển Đông. Khả năng máy bay do thám của Mỹ bay ở vùng biển Đông tạo thách thức ra sao trước những hành động lấn lướt gần đây của Trung Quốc?

Thông tin mới đây về việc Malaysia cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân của nước này để thực hiện các chuyến bay do thám ở biển Đông có thể nói là một động thái hiếm hoi của Malaysia liên quan đến vấn đề tranh chấp biển Đông với Trung Quốc và theo một số chuyên gia thì đây có thể là một thách thức mới với Trung Quốc ở biển Đông.

Mỹ gia tăng sự hiện diện

Hôm 8 tháng 9, tại một diễn đàn quân sự ở Washington DC, đô đốc Jonathan Greenert, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho biết Malaysia mới đây đã đề nghị cho phép Mỹ sử dụng một căn cứ không quân của nước này để thực hiện các chuyến bay do thám bằng máy bay P-8 Poseidon ra biển Đông. Giải thích về động thái mới này, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc trường đại học George Mason, Hoa Kỳ nhận định.

Thứ nhất là Trung Quốc càng ngày càng hành xử hung hăng hơn. Thứ hai nữa là  máy bay vừa rồi của Mỹ bị máy bay Trung Quốc xách nhiễu, thì Mỹ không chấp nhận, vì Mỹ muốn kiểm soát, muốn biết các động thái của Trung Quốc, các động thái quân sự của Trung Quốc vì Mỹ không tin Trung Quốc, cho rằng Trung Quốc không minh bạch. Mỹ xác nhận với Trung Quốc là sẽ tiếp tục làm như vậy.

Tuyên bố mới của đô đốc hải quân Hoa Kỳ Jonathan Greenert được đưa ra chỉ một ngày trước khi Phó Chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc PHạm Trường Long cảnh báo Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice rằng Mỹ nên ngừng ngay các chuyến bay do thám gần bằng máy bay P-8 Poseidon trên vùng biển Đông và gần bờ biển Trung Quốc.

Hồi tháng trước, một chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay gần sát một chiếc P-8 ở ngoài khơi đảo Hải Nam. Hai chiếc máy bay chỉ bay cách nhau khoảng 30 feet và gần đụng nhau.

Mặc dù thông tin mới chưa được phía Malaysia chính thức xác nhận, nhưng theo đánh giá của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thông tin này là khả tín vì nó được xác nhận bởi đô đốc hải quân Hoa Kỳ và nó phù hợp với những hành động gần đây của Mỹ trong việc tăng cường sự hiện diện ở biển Đông.

Ít lâu nay Mỹ đã nói là thứ nhất là củng cố đồng minh, thứ hai là tăng cường quan hệ quân sự với các đối tác, Mỹ đã ký hiệp ước sử dụng các căn cứ cơ sở nếu cần và Mỹ đang làm dần dần và trong trường hợp của Malaysia như thế này cũng là trong trường hợp sử dụng cơ sở để làm phòng thủ chung.

Mới đây, nhân chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Philippines, nước cũng đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt với Trung Quốc ở biển Đông, Hoa Kỳ và Philippines đã ký thỏa thuận theo đó Philippines cho phép gia tăng sự có mặt của quân đội Mỹ tại Philippines.

Báo New York Times hôm 13 tháng 9 trích lời một nhà ngoại giao châu Á giấu tên cho biết Malaysia và Mỹ đang thảo luận việc cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ không quân ở bang Sabah miền đông bắc nước này.

Ngoài ra, theo Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, việc máy bay Mỹ được sử dụng căn cứ không quân của Malaysia để thực hiện các chuyến bay do thám ngoài biển Đông cũng có thể coi là một hành động chặn trước khả năng Trung Quốc cho thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông như đã làm ở biển Hoa Đông hồi cuối năm ngoái.

Malaysia có quyền lợi gì?

Malaysia là nước đòi chủ quyền một phần trên biển Đông. Tuy nhiên, khác với Philippines và Việt Nam, Malaysia những năm qua không trực tiếp đối đầu với Trung Quốc trong các tranh chấp ở khu vực. Điều này xuất phát từ mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa Malaysia và Trung Quốc. Malaysia là thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc kể từ năm 1974. Malaysia cũng là nước thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc. Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Malasyai. Thương mại hai chiều vào năm 2012 vào khoảng 55 tỷ đô la.

Trung Quốc dường như cũng khá nhẹ tay với Malaysia khi không có những hành động gây khó khăn nào đối với việc thăm dò dầu khí của tập đoàn dầu khí quốc doanh Malaysia là Petronas ngay trong vùng lưỡi bò, hay đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên biển Đông.

Có tin là Trung Quốc đang xây đá ngầm thành đảo nên tất cả các nước đều có nhu cầu quan sát hành động của Trung Quốc để có đối phó kịp thời.
– Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng

Tuy nhiên, Malaysia cũng không hoàn toàn ngoại lệ trước những hành động đòi chủ quyền gay gắt của Trung Quốc ở biển Đông và nước này cũng có phản ứng nhất định. Bằng chứng là vào tháng 5 năm 2009, Malaysia đã cùng với Việt Nam nộp lên Ủy ban về Ranh giới và thềm lục địa của Liên hiệp quốc báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước. Trung Quốc ngay sau đó đã lên tiếng phản đối. Đại diện thường trực của Trung quốc tại Liên hiệp quốc sau đó đã gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon, yêu cầu Ủy ban không xem xét hồ sơ của Việt nam và Malaysia.

Gần đây nhất, hôm 26 tháng giêng, Trung Quốc cho biết ba tàu chiến của nước này đã đi tuần tra gần bãi James Shoal, phía nam quần đảo Trường Sa, cách bờ biển của Malaysia khoảng 50 hải lý. Các thủy thủ trên tàu Trung Quốc không những thế còn tổ chức lễ thề bảo vệ chủ quyền đối với bãi này.

Báo New York Times hôm 13 tháng 9 trích lời chuyên gia Đông Nam Á, Ernie Bower thuộc Trung Tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington DC cho rằng Trung Quốc đã khiến Malaysia ngạc nhiên khi đưa tầu chiến vào vùng biển của nước này và đe dọa hoạt động khai thác dầu ngoài khơi của Malaysia.

Theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, những hành động gây hấn gần đây của Trung Quốc trên biển Đông như việc đắp các bãi đã ngầm thành đảo như cáo buộc của Philippines, hay hạ đặt giàn khoan dầu HD 981 ngoài khơi Việt Nam đã khiến Malaysia phải lo ngại và thay đổi phần nào cách tiếp cận của mình với Trung Quốc.

Có tin là Trung Quốc đang xây đá ngầm thành đảo nên tất cả các nước đều có nhu cầu quan sát hành động của Trung Quốc để có đối phó kịp thời. Thì đây là dịp Malaysia cho phép làm chuyện đó… hành động gần đây nhất là giàn khoan làm họ rất quan tâm… Malaysia cũng có quyền lợi để biết tin tức về hành động của Trung Quốc ở vùng biển Đông.

Hành động mới của Malaysia dù chưa thể nói có thể làm thay đổi những hành động gây hấn liên tục gần đây của Trung Quốc ngoài biển Đông, theo đánh giá của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, nhưng điều này, mặt khác, cũng cho thấy một số quốc gia Đông Nam Á đang từ từ bỏ bớt ‘sự tự kiềm chế’ của mình với Trung Quốc để tăng cường hợp tác với Mỹ vì quyền lợi quốc phòng của họ.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Obama: ‘Ebola đe dọa an ninh toàn cầu’

Obama: ‘Ebola đe dọa an ninh toàn

cầu’

Cập nhật: 03:59 GMT – thứ tư, 17 tháng 9, 2014

Đây là một đại dịch ‘chưa từng thấy’ ở thời hiện đại

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi đợt dịch Ebola ở Tây Phi là ‘mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu’ trong bài diễn văn thông báo Mỹ sẽ đóng góp nhiều hơn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh này.

“Thế giới đang nhìn vào nước Mỹ,” ông Obama nói và nhấn mạnh đối phó với dịch Ebola cần ‘nỗ lực toàn cầu’.

Các biện pháp mà Mỹ thông báo bao gồm triển khai 3.000 binh sỹ đến các nước Tây Phi và xây dựng các cơ sở y tế mới.

Ebola đã giết chết 2.461 người trong năm nay, tức phân nửa số người nhiễm bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.

‘Khủng hoảng chưa từng thấy’

Trong khi đó, các quan chức Mỹ đánh giá rằng trận dịch Ebola lần này là một cuộc khủng hoảng y tế ở mức độ ‘chưa từng thấy trong thời hiện đại’.

Sự lan truyền nhanh chóng của Ebola cũng đồng nghĩa với việc ngân quỹ cần thiết để chống dịch đã tăng gấp 10 lần trong tháng qua, điều phối viên về Ebola của Liên Hiệp Quốc nói và cho biết họ cần đến 1 tỷ đô la Mỹ để chống dịch.

Các biện pháp chống dịch mà ông Obama công bố hôm thứ Ba ngày 16/9 bao gồm:

  • Xây dựng 17 cơ sở y tế với 100 giường bệnh cùng với khu cách ly mỗi nơi ở Liberia.
  • Đào tạo 500 nhân viên y tế mỗi tuần.
  • Xây dựng một cầu hàng không để đưa hàng viện trợ vào các nước có dịch nhanh hơn.
  • Cung cấp các gói thiết bị y tế gia đình đến hàng trăm ngàn hộ dân.

Thế giới đang nhìn vào nước Mỹ (trong nỗ lực chiến đấu với Ebola).

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Virus Ebola chỉ lây truyền qua đường tiếp xúc gần gũi. Không có cách chữa trị hay vacccine phòng ngừa. Trận dịch bùng phát ở Guinea trước khi lan đến các nước láng giềng như Sierra Leone và Liberia.

Ông Obama nói rằng đợt bùng phát đã lên đến mức dịch ở Tây Phi khi mà các bệnh viện và trạm xá ‘hoàn toàn quá tải’ và bệnh nhân ‘đang chết ngoài đường theo đúng nghĩa đen’.

Ông kêu gọi các nước khác tăng cường phản ứng vì diễn biến dịch ngày càng tồi tệ sẽ dẫn đến ‘những hệ lụy nghiêm trọng về chính trị, kinh tế, an ninh cho tất cả chúng ta’.

Có mối ‘đe dọa tiềm tàng’ đối với an ninh toàn cầu nếu những quốc gia này sụp đổ, ông nói.

“Thế giới biết làm sao để chiến đấu với căn bệnh này. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta có những bước đi phù hợp chúng ta có thể cứu mạng người. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh chóng,” ông nói.

Mỹ đang ở tuyến đầu trong nỗ lực chống dịch Ebola

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết 3.000 quân lính Mỹ được triển khai ở Tây Phi sẽ không trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân Ebola. Một phần trong số họ sẽ đóng quân ở một căn cứ chuyển tiếp ở Senegal trong khi những binh sỹ khác sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ huấn luyện, kỹ thuật và hậu cần đến mọi địa điểm ở Liberia.

‘Cơ hội khép lại’

Hôm thứ Ba ngày 16/9, một ủy ban của Hạ viện Mỹ đã nghe điều trần của Tiến sỹ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, và Tiến sỹ Kent Brantly, người nhiễm Ebola nhưng đã hồi phục sau khi được áp dụng cách điều trị thử nghiệm.

Tiến sỹ Fauci nói 10 người tình nguyện tham gia vào một chương trình nghiên cứu vaccine riêng rẽ không có dấu hiệu bệnh trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu.

Tổ chức Thầy thuốc Không Biên giới (MSF) kêu gọi các nước khác theo bước Mỹ trong cuộc chiến chống dịch vì phản ứng của thế giới tiếp tục ‘bị bỏ lại phía sau một cách nguy hiểm’.

Cơ hội của chúng tôi kiềm chế được trận dịch này đang khép lại dần.

Joanne Liu, chủ tịch MSF

Tại một cuộc họp báo về Ebola, bà Joanne Liu, chủ tịch MSF, nói thế giới cần có phản ứng phối hợp dưới một sự chỉ huy rõ ràng.

“Cơ hội của chúng tôi kiềm chế được trận dịch này đang khép lại dần,” bà nói, “Chúng ta cần nhiều nước đứng ra chống dịch, chúng ta cần triển khai lực lượng nhiều hơn và chúng ta cần làm ngay bây giờ.”

Trước đó, WHO đã hoan nghênh cam kết của Trung Quốc gửi một đội công tác lưu động đến Sierra Leone bao gồm các nhà dịch tễ học, các thầy thuốc và y tá.

“Nhu cầu cấp thiết nhất trước mắt là triển khai nhiều nhân viên y tế hơn,” bà Margaret Chan, tổng giám đốc WHO cho biết trong một thông cáo báo chí.

Thêm về tin này

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

‘Ấn Độ muốn VN mạnh trên Biển

Đông’

Cập nhật: 12:33 GMT – thứ hai, 15 tháng 9, 2014

Việt Nam và Ấn Độ có cùng lợi ích trên Biển Đông?

Việt Nam là đối tác trụ cột trong chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ và mục tiêu của New Delhi là muốn giúp Việt Nam xây dựng tiềm lực để trở thành một quốc gia mạnh trên Biển Đông, một chuyên gia về chính sách quân sự của Ấn Độ nhận định với BBC.

Giáo sư Bharat Karnad, chuyên gia về quân sự và an ninh quốc gia tại Trung tâm Nghiên cứu chính sách ở New Delhi, đã đưa ra nhận định này nhân chuyến thăm kéo dài bốn ngày của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến Việt Nam bắt đầu từ ngày 14/9.

Chính sách ‘Hướng Đông’

“Hướng Đông là một chính sách đang thành hình,” Giáo sư Karnad nói. “Ý tưởng của chính sách này là để cho các nước ven Trung Quốc xích lại gần nhau và cùng hợp tác trong lĩnh vực an ninh để hạn chế các lựa chọn của Trung Quốc trong việc đối phó với họ.”

Ông giải thích một nội dung chủ yếu của chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ là ‘xây dựng năng lực’ cho các nước, nhất là Việt Nam và Philippines.

“Chúng tôi tham gia rất nhiều trong việc củng cố sức mạnh hải quân cho Việt Nam,” ông nói.

Ông đưa ra dẫn chứng rằng New Delhi đang tính đến việc cung cấp tên lửa hành trình BrahMos cho Việt Nam, giúp huấn luyện thủy thủ đoàn cho các tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam mua từ Nga và sắp mở gói tín dụng trị giá 100 triệu đôla Mỹ cho Việt Nam để giúp nước này mua thêm 5 chiếc máy bay tuần tra của Ấn Độ.

Ý tưởng của việc này (chính sách Hướng Đông) là xây dựng Việt Nam trở nên hùng mạnh trên Biển Đông và đây là cách mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp răn đe Trung Quốc đừng có những hành động hung hăng.

Giáo sư Bharat Karnad, Trung tâm Nghiên cứu chính sách, New Delhi

“Ý tưởng của việc này là xây dựng Việt Nam trở nên hùng mạnh trên Biển Đông và đây là cách mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp răn đe Trung Quốc đừng có những hành động hung hăng,” ông nói.

Theo Giáo sư Karnad thì chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ trải dài từ Vịnh Bengal cho đến Biển Nhật Bản và do đó Việt Nam và Nhật Bản được Ấn Độ xem là ‘hai trục chính’ trong chính sách ‘Hướng Đông’ của mình.

“Việt Nam nổi lên như là trục trung tâm còn Nhật Bản là trục cuối. Đây là cách mà Ấn Độ sẽ thi hành chính sách ‘Hướng Đông’.”

Ông cho biết những nước bị ảnh hưởng bởi tuyên bố chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc ‘sẽ được Ấn Độ ủng hộ’.

Chính vì vậy mà chuyến công du Việt Nam lần này của Tổng thống Mukherjee ‘chắc chắn nằm trong chiến lược thực hiện chính sách ‘Hướng Đông’ của Ấn Độ’, Giáo sư Karnad nói và cho biết nghị trình trong chuyến thăm này sẽ bao gồm việc Ấn Độ tham gia khai thác dầu khí ở các lô mà Việt Nam chào mời trên Biển Đông.

Ấn Độ và Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2007

Điều này cho thấy Ấn Độ tái khẳng định cam kết của họ đối với khu vực Biển Đông, ông nhận xét, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

“Những lô này nằm hoàn toàn trong vùng biển mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền,” ông nói.

“Ấn Độ đã nói rằng họ không đi đâu cả và rằng lợi ích của chúng tôi là ở việc ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam.”

“Bắc Kinh phản đối một số việc mà Ấn Độ làm. Điều này cũng bình thường thôi,” ông nói thêm. “Luôn luôn có khác biệt và xung đột lợi ích giữa Bắc Kinh và New Delhi.”

Tín hiệu đến Trung Quốc?

Lãnh đạo Việt Nam-Ấn Độ liên tục thăm viếng lẫn nhau

Bình luận về việc chuyến đi Hà Nội của Tổng thống Mukherjee diễn ra đồng thời với chuyến công du Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Karnad phân tích rằng điều này đánh một tín hiệu đến Trung Quốc rằng Ấn Độ ‘đang xây dựng các lựa chọn khác ở châu Á’.

Trước thềm chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mukherjee đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam rằng ông mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và chính trị.

“Quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam chưa bao giờ tốt như hiện nay,” Tổng thống Mukherjee nói với Thông tấn xã Việt Nam.

Trong ngày 15/9, hai hãng hàng không Việt Nam và Ấn Độ ký kết Biên bản ghi nhớ khai thác và hợp tác xúc tiến đường bay thẳng nhân chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ.

Vietnam Airlines và Jet Airways đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc mở đường bay thẳng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pranab Mukherjee cũng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác khác.

Trong đó có Ý định thư về hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và Tổng Công ty Dầu khí Ấn độ (ONGC Videsh Ltd).

Quốc vụ khanh Dầu khí và Khí đốt Dharmendra Pradhan nằm trong phái đoàn của Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam lần này.

Thêm về tin này

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.