CHỦ ĐỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ HỘI THẢO

Đây là bài tham luận Hiền viết nhân đi dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 tại Hà

Nội vừa qua : (Bài này đăng ký tại Đại Tòng Lâm)

[ CHỦ ĐỀ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ HỘI THẢO

Chủ đề Đại lễ Phật Đản và Hội Thảo năm 2008 là: “ Sự đóng góp của Phật Giáo

trong công việc xây dựng một xã hội công bằng dân chủ và văn minh”.

Hội thảo gồm 6 chủ đề lớn và 1 diễn đàn như sau:

1. Vai trò của Phật giáo trong việc ngăn ngừa chiến tranh.

2. Sự đóng góp của Phật Giáo về công bằng xã hội.

3. Phật Giáo nhập thế và phát triển.

4. Chăm sóc môi trường: Giải pháp của Phật Giáo về sự thay đổi khí hậu.

5. Vần nạn của gia đình và giải pháp của Phật Giáo.

6. Giáo dục của Phật Giáo: Sự kế thừa và phát triển.

7. Diễn đàn: Phật giáo trong thời đại kỷ thuật số.

Chắc chắn rằng một “xã hội công bằng dân chủ và văn minh” nếu không được gieo

trồng bởi hạt giống: “Nhất thiết chúng sanh giai hửu Phật tánh” thì không thể nào xã hội

đó đạt đến mức khả quan cho yêu cầu lảnh đạo đất nước nói riêng và thế giới nói chung.

Nhà Bác học Einsten cũng đã xác nhận: “Mọi vấn nạn của nhơn loại tương lai phải là

cách giải quyết theo Phật Giáo” Như vậy, các nhà làm công tác Phật Giáo phải làm gì để

cho hạt giống Phật được khơi dậy trong mỗi con người là điều cấp thiết, mới có thể nói

được hết ý nghĩa tôn vinh bậc chí tôn của nhơn loại về trí tuệ tròn đầy của Ngài, bằng

không thì mọi khả năng tiếp thu và truyền đạt của các đệ tử chỉ thuộc về mặt văn tự mà

thôi.

Tuy nhiên khi lắng nghe câu: “Phật cũng đồng nhất thể bình đẳng với chúng

sanh”, chúng ta đã nhìn thấy một xã hội công bằng dân chủ văn minh thật rõ nét, và việc

cần phải làm để đạt mức yêu cầu nầy. Theo tôi, cần làm sáng rõ hơn ý nghĩa ý nghĩa của

“Quy Y Tam Bảo”. Vì, Phật đại diện cho trí tuệ, Pháp đại diện cho tiếng nói, cam ngôn,

mỹ từ, Tăng là thế hệ kế thừa. Đem so với câu: “Nhứt thiết chúng sanh giai hửu Phật

tánh”, thì mỗi con người đều gồm đủ tam bảo (tinh thần, thể chất và ngôn ngữ diễn đạt)

và quy y vâng làm là thể hiện tính cách thiết thực của 3 giá trị nầy hay gọi là quyền bình

đẳng tự có của mỗi con người về Phật chất.

Thế nên trước hiện tình nhơn loại còn đang bị đe dọa bởi cái ác và bước đường

truyền thừa của Đạo Phật khá dài, tính đã 2552 năm, trong chúng ta ai ai cũng tìm thấy

lối thoát cho con người không ngoài những gì Phật dạy và sự kính ngưỡng Phật Giáo

cũng đã đúc kết bằng thái độ của Liên Hiệp Quốc, song chưa đủ để thực hiện chủ nghĩa

từ bi, bác ái đại đồng của Đức Phật, theo chúng tôi, LHQ phải là một chánh phủ Phật

Giáo toàn cầu, toàn bộ nhân sự lãnh đạo LHQ phải là những Phật tử thuần thành về học

Phật, sau đó lãnh đạo các nước cùng học Phật thì con dân nhơn loại mới có thể hưởng

ứng một cách toàn diện về các yêu cầu Phật sự trong các sinh hoạt của chúng dân. Rõ

nghĩa hơn: “Đạo Phật chẳng những truyền bá ở thiền lâm mà còn phải thực hiện trên

trường chánh trị” mà các Thiên Tử của các thời đại Lý, Trần Việt Nam đã minh chứng,

thì hiệu quả mới có thể cao hơn.

Riêng Việt Nam phải là nước tiên phong, vì dân tộc Việt Nam sinh ra từ cái bọc

trăm trứng, đã từng gọi là đồng bào. Nên thuật ngữ Phật chủng không chỉ mang nghĩa hột

giống Phât mà cùng chung cội nguồn từ thể chất đến tinh thần, và nhìn từ tri kiến Phật thì

vạn hửu vạn vật cũng đều chứa sẳn hạt giống Phật trong ấy, duy có điều là chúng ta làm

sáng tỏ được hay không còn đòi hỏi trình độ triển khai của các đệ tử. Và, chỉ với cách

thể hiện nầy, chúng ta mới thấy rõ thế nào độ chính xác của tinh thần giác ngộ đối với cơ

cảm nhơn loài ngày hôm nay, cùng đúng với ý nghĩa của một xã hội công bằng dân chủ

và văn minh thật sự.

Tất nhiên việc truyền đạt trí tuệ Phật(“Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ

thành”) là điều mà các nhà làm công tác Phật giáo cần phải đầu tư hơn nữa. Phương chi

với 14 tỷ tế bào não của con người, chúng ta chỉ mới sử dụng 6%, tức là 840 ngàn tế bào

não của con người đã được Đức Thế Tôn khai mở mà công tác phiên dịch còn đòi hỏi rất

nhiều ở trình độ giải trình của các nhà mỹ học về ngôn ngữ, có thể nói học vị Tiến sĩ về

ngôn ngữ học còn phải suy nghĩ rất nhiều về trình độ Vô học về ngôn ngữ, về pháp ngữ

của Đức Thế Tôn.Điều nầy chúng ta cũng đã từng nghe câu nói của Đức Huệ Năng:”

Người có Nam Bắc, chớ Phật tánh thì không có Nam Bắc”, tiếng nói thân quen của người

VN ở xứ Lãnh Nam trước khi di cư đến vùng đất nầy, và câu nói hiện sinh sinh hơn:

“Đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, Chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ”. Phải chăng đấy

chính là trọng điểm của vô học, của tiếng nói nhân quyền, tiếng nói của bình đẳng tuyệt

đối, đại diện cho tự do, công bằng dân chủ văn minh của dân tộc Việt Nam xưa, tiếng nói

đại diện cho nhơn loài mà ngày nay chúng ta (Liên Hiệp Quốc) cần phải phát động.

Như thế điều kiện của dân tộc Việt Nam, của đồng bào Việt Nam có nhiều thuận

lợi hơn để cùng các dân tộc khác phát huy điều kiện của chính dân tộc mình. Và dân

tộc Việt Nam chúng ta cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc đưa ra chương trình hành

động, nói rõ hơn là phải sẳn sàng đăng ký khi đã kiểm phối toàn diện. Đồng thời yêu cầu

Liên Hiệp Quốc hổ trợ Việt Nam trong các mục tiêu đề xuất; ngõ hầu chúng ta đóng góp

cho việc ngăn ngừa chiến tranh, vấn nạn gia đình, công bằng xã hội, giáo dục và kế thừa,

nhập thế và phát triển, cùng ổn định môi trường, mà bất kỳ dân tộc nào cũng có thể nhìn

nhận một tính cách đầy đủ của dân tộc mình, bằng con đường Phật Giáo.Còn lại các yêu

cầu chi tiết khi đề nghị được đại hội triển khai và thông qua trên thực tế. Và chúng ta

càng cảm phục hơn nữa khi các nhà khoa học Phật Giáo đưa ra các phần mềm ứng dụng

cho các hoạt động Phật sự bằng công nghệ thông tin thì yêu cầu triển khai đạo Phật sẽ

đẩy nhanh tốc độ hơn.

Tóm lại, những gì thuộc sở trường của hai hạng: Xuất gia và tại gia, chúng tôi

cảm nghĩ mọi yêu cầu sẽ được giải quyết.

Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.

Nguyễn Thượng Hiền

Email: nguyenthuonghien09@gmail.com

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: