Daily Archives: May 21, 2015

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo Thời Ðại

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ

và Phật Giáo Thời Ðại

Lê Hiếu Liêm

 

Viện Tư Tưởng Việt Phật Hoa Kỳ 1995

tái bản lần thứ hai 2001

 

Kính tặng những người mang tâm hạnh Bồ Tát tùy thuận phụng sự chúng sanh đã hy sinh tự do và thân mạng

cho lý tưởng cứu khổ cứu nạn con dân và đất nước Việt Nam thân yêu.

 

Viện Tư Tưởng Việt Phật

Chuyển luân chánh pháp vào thời đại,

chính sách quốc gia & đời sống quốc dân.

Mục Lục

Chương Một: Việt Nam và Phật Giáo đầu Thế Kỷ 20.

Chương Hai: Tư  Tưởng Phật Học Của Thiền Sư Thích Thiện Chiếu.

A/ Cuộc đời và hành trạng của thiền sư Thích Thiện Chiếu.

B/ Tư tưởng Phật học của thiền sư Thích Thiện Chiếu và các bạn cùng lý tưởng.

a/ Bác bỏ Thượng Đế.

b/ Bác bỏ thuyết linh hồn bất tử.

c/ Bác bỏ quan niệm thiên đàng, niết bàn.

d/ Thuyết vô ngã.

1/ Mâu thuẩn của niết bàn.

2/ Mâu thuẩn nhân quả.

 

Chương Ba: Cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ.

A/ Cuộc đời thanh thiếu niên.

B/ Cuộc đời hành đạo.

C/ Những năm tháng bị quản thúc, lưu đày.

D/ Thời gian sống ở Sài Gòn và đi khuyến nông tại miền Tây.

E/ Quê hương bừng dậy trong cách mạng và kháng chiến.

F/ Dấn thân hoạt động cách mạng kháng chiến cứu quốc.

G/ Những ngày cuối cùng của Huỳnh Phú Sổ.

H/ Các tác phẩm của Huỳnh Phú Sổ.

 

Chương Bốn: Nguồn Gốc Lịch Sử, Bối Cảnh Chính Trị Và Truyền Thống Tâm Linh.

A/ Công cuộc Nam tiến.

B/ Cuộc kháng chiến chống Pháp.

C/ Truyền thống Đạo Pháp và Dân Tộc.

 

Chương Năm: Tinh Hoa Tư Tưởng Phật Học Và Phương Thức Chấn Hưng Phật Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.

1/ Phương pháp luận của Huỳnh Phú Sổ.

2/ Hình thức giảng đạo.

3/ Đối tượng hoằng pháp.

4/ Phương thức cứu độ.

5/ Tinh yếu tư tưởng Huỳnh Phú Sổ.

 

Chương Sáu: Cuộc Cách Mạng Tôn Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.

1/ Khuyến khích tu hành theo đạo Phật.

2/ Bài trừ mê tín dị đoan.

3/ Việt hóa nghi thức thờ phượng.

4/ Đề cao vai trò của người Phật tử tại gia.

5/ Áp dụng thuyết tứ ân, đưa đạo Phật vào đời.

6/ Đưa đạo Phật vào thời đại.

7/ Hình thành một tôn giáo dân tộc.

 

Chương Bảy: Con Đường Hành Động Phật Giáo Qua Hành Trạng Của Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ.

A/ Tranh đấu cho độc lập, thống nhất, hòa giải và đoàn kết dân tộc.

B/ Nổ lực đoàn kết, thống nhất Phật giáo.

 

Chương Tám: Nội Dung Phật Pháp Của Phật Giáo Hòa Hảo.

– Đường trung đạo.

– Chư Phật có bốn đại đức.

– Tam nghiệp và thập ác.

1/ Sát sanh.

2/ Đạo tặc.

3/ Tà dâm.

4/ Lưỡng thiệt.

5/ Ỷ ngôn.

6/ Ác khẩu.

7/ Vọng ngữ.

8/ Tham lam.

9/ Sân nộ.

10/ Mê si.

 

– Sơ giải về tứ diệu đế.

– Luận về bát chánh.

1/ Chánh kiến.

2/ Chánh tư duy.

3/ Chánh nghiệp.

4/ Chánh tinh tấn.

5/ Chánh mạng.

6/ Chánh ngữ.

7/ Chánh niệm.

8/ Chánh định.

 

– Cư sĩ Huỳnh Phú Sổ và danh tăng Narada Maha Thera.

– Thập nhị nhơn duyên.

– Môn hoàn diệt.

– Đức Phật đối với chúng sanh.

– Lời khuyên bổn đạo.

– Trong việc tu thân xử kỷ.

 

Chương chín: Hình Thức Tín Ngưỡng Của Phật Giáo Hòa Hảo.

A/ PGHH là một tông phái Phật giáo tu hành tại gia.

B/ Hình thức thờ phượng, lễ bái, cầu nguyện.

– Thờ phượng.

– Hành lễ.

– Tang lễ.

– Hôn nhân.

– Những điều cấm làm.

– Đối với các tôn giáo và nhân sanh.

– Điều kiện vo đạo.

– Sự cúng lay của người cư sĩ tại gia.

 

C/ Tám điều răn cấm.

– Lời khuyên bổn đạo.

 

Chương Mười: Thi Kệ Của Huỳnh Phú Sổ.

– Thi kệ của Huỳnh Phú Sổ và thi kệ của Nhất Hạnh.

– Huỳnh Phú Sổ là một phần mầu nhiệm của chúng ta.

 

Phụ Lục.

– Nhận định Tình Hình Tôn Giáo Tại Việt Nam của tác giả.

– Đức Huỳnh Giáo Chủ Như Là Một Triết Gia Việt Nam của Học Giả Phạm Công Thiện.

– Huỳnh Phú Sổ Và Chúng Ta của Tiến Sĩ Lý Khôi Việt.

 

 

Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại là một tác phẩm sử học và Phật học nên tác giả đã không thể viết khác hơn về một số sự thật lịch sử và một số nhận định, phê bình. Lịch sử là lịch sử. Và tự do tư tưởng là quyền tự do căn bản nhất, thiêng liêng nhất của mọi con người trong thế giới văn minh ngày nay.

Tác giả hoan nghênh và sẵn sàng thảo luận với bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì được nêu lên trong tác phẩm nầy.

 

* Các hình của Huỳnh Phú Sổ được chụp lại từ trong cuốn Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc của Nguyễn Long Thành Nam.

 

Viện Tư Tưởng Việt Phật

P.O Box 915

Danville, CA 94526. USA

 

 

Tác Giả & Tác Phẩm

 

* Tác giả Lê Hiếu Liêm sinh năm 1952 tại Huế, tốt nghiệp Cử nhân Luật Khoa đại Học Sài Gòn năm 1974 và Tiến Sĩ Luật Khoa, chuyên ngành về Luật Các Tổ Chức Quốc Tế Và Bang Giao Kinh Tế Quốc Tế, đại Học Sorbonne năm 1978, sáng lập Tạp Chí Khai Phóng (1981), báo Thanh Niên Hành động (1984), báo The Berkeley Times (1986), Viện Tư Tưởng Việt Phật (1990), Tạp Chí Bông Sen (1991) và Trường Phật Học Lý Trần (1991).

Trong hơn hai thập niên qua, tác giả đã hoàn thành các tác phẩm sau đây:

– Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia Đang Phát Triển (1970),

– Chiến Tranh Việt Nam Và Luật Quốc Tế (1973),

– Hợp Tác Và Hội Nhập Tại Đông Nam Á (1976),

– Việt Nam Và Hoa Kỳ Trong Thời đại Mới 1976-2000 (1976),

– Bản Điều Trần Nguyễn Trường Tộ Mới (1977),

– Khía Cạnh Pháp Lý Và Thực Tế Của Sự Giao Thương Nga-Mỹ (luận án tiến sĩ, 1978),

– Việt Nam Tranh Đấu Sử Luận (1980),

– Hai Ngàn Năm Việt Nam Và Phật Giáo (1981).

 

Tác giả đã viết trên 200 bài nghiên cứu, tham luận, bình luận, phóng sự, bút ký… dưới các bút hiệu khác nhau, về các vấn đề Phật Giáo, Phật Học và Đất Nước, được đăng tải trên các tạp chí Phật Giáo Việt Nam, Khai Phóng, Giao Điểm, Hoa Sen, Bông Sen, Bông Sen Âu Châu… và được trích đăng lại trong nhiều tờ báo khác.

Tác giả Lê Hiếu Liêm là chủ biên của bộ Phật Học Lý Trần, Khóa Căn Bản (Năm thứ nhất Cao Đẳng Phật học), Khóa Trung Cấp (Năm thứ hai Cao Đẳng Phật học) và Khóa Cao Cấp (năm thứ ba Cử Nhân Phật học) tổng cộng 6.000 trang.

Ngay từ tác phẩm đầu tiên “Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia đang Phát Triển”, được viết khi 18 tuổi, tác giả đã đề nghị lấy Phật Giáo để dung hòa, hóa giải các nguồn ý thức hệ đang tàn phá Việt Nam và làm chủ đạo văn hóa-chính trị mới cho Việt Nam.

Lời kêu gọi này tiếp tục được đưa ra trong Bản Điều Trần gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam, được viết khi 24 tuổi, và được tác giả mang đến trao cho phái đoàn Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đang công du tại Pháp trong năm 1977.

Thông điệp giải cứu và quang hưng đất nước trong tinh thần khoan dung, khai phóng, từ bi và trí tuệ của đạo Phật, đồng thời cũng là của truyền thống văn hóa dân tộc và của thời đại, được tác giả tiếp tục khẳng định trong hầu hết các tác phẩm được viết từ suốt 20 năm qua.

 

* Tác phẩm Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại được viết từ cuối năm 1994 và hoàn thành, quyển một, vào tháng tư năm 1995. Đây là quyển đầu tiên của bộ sách ba cuốn viết về Huỳnh Phú Sổ. Quyển một giới thiệu cuộc đời – tư tưởng Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ và nội dung giáo lý – hình thức tín ngưỡng của Phật Giáo Hòa Hảo, như một tông phái Phật giáo được Việt hóa và hiện đại hóa. Quyển hai so sánh Huỳnh Phú Sổ và các vị giáo chủ khác, cùng đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác, đây là một bản tổng kết và đánh giá di sản tôn giáo của dân tộc và nhân loại. Quyển ba trình bày những tiên đoán về tương lai của các tôn giáo và của Phật Giáo Việt Nam, và đưa ra những đề nghị để xây dựng một nền Phật Giáo Thời đại trong Thời đại Phật Giáo, là thế kỷ 21 sắp đến.

 

“Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ đã đưa lịch sử vượt qua tương lại, đã nối liền Đạo Pháp với Dân Tộc, và đã đến hiện đại từ truyền thống. Ý thức  mới trong văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ông vẫn còn rực sáng để đánh thức chúng ta, dẫn đường cho thời đại, cho sinh mệnh Việt Nam và tương lai Phật Giáo Việt Nam. Tất cả chúng ta, những ai vẫn còn mang trong trái tim truyền thống văn hóa và tâm linh của dân tộc, chính là hóa thân của Huỳnh Phú Sổ, của Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ Trung, của Khuông Việt, Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn.

Huỳnh Phú Sổ bất tử.

Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Phật Giáo.

Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Việt Nam.

Vì Huỳnh Phú Sổ đã trở thành một phần mầu nhiệm của Việt Nam, của Phật Giáo, của mỗi chúng ta…”

 

|Muc Luc| |Ch.1| |Ch.2| |Ch.3| |Ch.4| |Ch.5| |Ch.6| |Ch.7| |Ch.8| |Ch.9| |Ch.10| |TK|

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Hội thảo về Biển Đông tại Bỉ

Hội thảo về Biển Đông tại Bỉ

Ngày 20/5, tại thủ đô Brussels, Viện Quan hệ quốc tế Hoàng gia Egmont phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Bỉ đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Biển Đông, triển vọng nhìn từ luật pháp và lịch sử” với diễn giả chính là ông Antonio T. Carpio, chuyên gia luật thuộc Tòa án Tối cao Philippines.

Diễn giả chính của hội thảo là ông Antonio T. Carpio, chuyên gia luật thuộc Tòa án Tối cao Philippines. Ảnh : Hương Giang – P/v TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong phần trình bày của mình, ông Carpio đã phân tích về những tranh chấp hiện nay trên Biển Đông dựa trên 3 loại tài liệu: những tài liệu lịch sử và bản đồ cổ; những tài liệu chính thức và tuyên bố của các chính phủ liên quan; và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) cũng như việc thực thi. Tất cả những chứng cứ này cho thấy những yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Theo những tài liệu mà ông Carpio viện dẫn thì việc Trung Quốc đưa ra yêu sách về “đường 9 đoạn” là không có căn cứ, được vẽ tùy tiện và không có tọa độ xác định chính xác.

Liên quan đến việc mới đây Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, ông Erik Franckx, Giáo sư Đại học Tự do Brussels (Bỉ), thành viên Tòa trọng tài thường trực cho rằng Trung Quốc nêu lý do cấm đánh bắt cá trên Biển Đông để bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên ở đây. Tuy nhiên đây là vùng biển tranh chấp và các quốc gia ven biển đều có quyền khai thác hải sản tại nơi này và như vậy, lý do mà Trung Quốc đưa ra không thỏa đáng, càng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và không có tác dụng bảo vệ nguồn lợi thiên nhiên.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Baron de Grand Ry, lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Bỉ nhấn mạnh các quốc gia ven biển đều có lợi ích trên Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Ngư dân Việt Nam có quyền đánh bắt cá xa bờ tại vùng biển này. Ông de Grand Ry cho rằng Việt Nam và các quốc gia liên quan có thể thông qua một thỏa thuận ngoại giao với Trung Quốc để tránh xảy ra xung đột. Ngoài ra, Việt Nam còn có quyền khai thác dầu thô và khí đốt ngoài khơi xa.

Cũng trong ngày 20/5, mạng tin châu Âu Euro Presse Image đăng tải bài viết về hội thảo Biển Đông diễn ra hôm 18/5 ở thủ đô Paris, Pháp. Bài viết nêu lên những diễn biến mới đây trên Biển Đông, kể từ năm 2014, Trung Quốc đơn phương tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, cũng như việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981). Điều này khiến căng thẳng leo thang cùng với việc tăng cường khả năng quân sự của các quốc gia trong khu vực nhằm phản đối yêu sách của Trung Quốc. Kết thúc bài báo, tác giả viện dẫn nhận định của ông Vassily Kashin, chuyên gia quân sự thuộc Viện phân tích chiến lược và công nghệ Moskva : “những căng thẳng trên Biển Đông là vấn đề mang tính toàn cầu phức tạp nhất có thể biến thành quả bom và kéo theo nhiều xung đột”.
* Cùng ngày, trường Đại học mở liên Mỹ (UAI) ở thủ đô Buenos Aires đã tổ chức hội thảo về Biển Đông với sự tham gia đông đảo giáo sư, học giả và sinh viên Khoa quan hệ quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Argentina, với chủ để “Quản lý không gian hàng hải của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ý tưởng cho Argentina”, hội thảo nhằm mục đích chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của các quốc gia trong vấn đề gìn giữ chủ quyền biển, đảo.

Phát biểu khai mạc, giáo sư Maria Susana Duran Saenz, Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế của UAI, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu về những căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền biển, đảo trên thế giới, đặc biệt sự liên quan của các nước lớn trong vấn đề này, qua đó sẽ rút ra những bài học hữu ích cho thành viên Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR), đặc biệt là Argentina.

Giáo sư Juan Manuel Pippia, chuyên gia về địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, cho rằng Đông Nam Á là một khu vực có vấn đề tương tự như Nam Mỹ, đặc biệt là liên quan đến hoạt động hàng hải cũng như kinh tế. Ông cũng đề cập tới tình hình chung của khối ASEAN, lịch sử tranh chấp trên Biển Đông, sự phát triển của Trung Quốc trong những năm gần đây, nhu cầu về năng lượng của quốc gia này cũng như tiềm năng dầu khí tại khu vực.

Giáo sư Ezequiel Ramoneda, chuyên gia phương Đông học Đại học Salvador (USAL) của Argentina, đã đề cập tới nhiều khía cạnh trong tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, trong đó có các khái niệm liên quan tới “đường chín đoạn” của Trung Quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
Ông Ramoneda, đồng thời là điều phối viên của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Quan hệ Quốc tế của Đại học Quốc gia La Plata, cũng nhấn mạnh quan điểm của các quốc gia ASEAN về vấn đề Biển Đông, tầm quan trọng của việc thực thi Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC).

Các Đại sứ Việt Nam, Philippines và Indonesia tham dự hội thảo đều khẳng định việc duy trì hoà bình, ổn định tại Biển Đông là mối quan tâm chính đáng của nhiều nước và nhấn mạnh các bên liên quan cần triển khai đầy đủ DOC cũng như cần sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). ASEAN phải có trách nhiệm và chủ động ngăn chặn sự leo thang của các tranh chấp trên Biển Đông.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Đình Thao nêu rõ Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời nêu rõ chủ trương của Việt Nam giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Philippines María Amelita Aquino cũng phê phán tuyên bố vô căn cứ về “đường chín đoạn” của Bắc Kinh cũng như tham vọng chiếm Biển Đông của nước này. Bà Aquino đã giới thiệu vụ Philippines kiện Bắc Kinh vi phạm UNCLOS tại Tòa trọng tài thường trực của LHQ khi chiếm bãi cạn Scarbourough, đồng thời cản trở Philippines thực thi quyền lợi hợp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Bà Aquino đưa ra các bằng chứng lịch sử như bản đồ cổ của Trung Quốc cũng như Philippines ghi rõ điểm cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc dưới thời phong kiến chỉ đến đảo Hải Nam.

Đại sứ Indonesia Jonny Sinaga cho rằng các nước ASEAN cần ưu tiên cho việc xác định COC, công cụ hữu hiệu để phòng ngừa các tranh chấp về quyền tài phán phát triển thành những căng thẳng nghiêm trọng hay các cuộc xung đột mở trên Biển Đông.

Hơn 100 chuyên gia, nhà ngoại giao và sinh viên tham dự hội thảo đã đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu về Biển Đông. Trường UAI ra đời từ năm 1942 và khoa Quan hệ quốc tế của trường là một tổ chức có uy tín trong nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Argentina.

TTXVN/Tin tức

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Bức ảnh cuối cùng của Hitler trước khi tự sát

Bức ảnh cuối cùng của Hitler trước khi tự sát

Trước khi kết liễu đời mình tại hầm ngầm Fuhrerbunker, trùm phát xít Đức Adolf Hitler đã bước ra ngoài cùng với một viên sĩ quan SS thuộc đội cận vệ để quan sát cảnh tượng phá hủy do bom của lực lượng Đồng minh.

Bức ảnh cuối cùng chụp trước lúc trùm phát xít Hitler tự sát.

Ngày 30/4/1945, Hitler nhận ra Đức đã bị Lực lượng Đồng minh bao vây và đế chế Đức quốc xã sau 12 năm thống trị của Hitler cũng từ thời khắc đó chính thức sụp đổ. Ngay khi nhận ra tình thế không còn đường lui thoát, Hitler nhanh chóng kết hôn cùng người tình lâu năm 33 tuổi của mình cô Eva Braun, cũng như chuẩn bị di chúc dặn dò người trợ lí thân cận Traudl Junge vào lúc 4h chiều cùng ngày.

Hitler cùng người vợ mới cưới Eva Braun.

“Bản thân tôi và vợ lựa chọn cái chết để trốn tránh cảm giác nhục nhã của việc đầu hàng. Mong ước của chúng tôi là sẽ được hỏa thiêu ngay tại nơi mà tôi đã dành trọn vẹn 12 năm đời mình xây dựng đế chế”. Ngồi bên nhau trong giờ khắc cuối cùng trên ghế sofa phòng khách, Hitler và người vợ mới cưới uống chất kịch độc xyanua. Sau đó, tên trùm phát xít này còn tiếp tục bắn vào đầu tự sát.

Ghế sofa thấm đẫm máu của kẻ độc tài Hitler và vợ.
Hàm dưới được cho là của Hitler được trưng bày tại Moskva vào năm 2000.

Các cựu sĩ quan SS đã quấn thi thể của Hitler và vợ của hắn vào trong chăn, sau đó đặt chúng lên một giàn thiêu nhỏ. Vì thi thể của Hitler bị thiêu hủy chỉ ít lâu sau khi hắn tự sát nên câu chuyện về cái chết của hắn được kể lại với nhiều phiên bản khác nhau. Năm 2000, một bộ đầu lâu được thông báo lấy từ hầm ngầm Fuhrerbunker cho là của Hitler đã được trưng bày tại Moskva. Chính quyền Nga cũng khẳng định trên chiếc sọ người đó có lỗ đạn.

 

Hồng Hạnh (theo B.I)

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Blog at WordPress.com.