Daily Archives: October 26, 2020

Ðức Huỳnh GiáoChủ

Posted on September 27, 2020 by huyentamhhEdit

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng Cùng một tác giả:Long Hoa xuất bản–         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)–         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)–         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)–         Ðời Hạ Ngươn (1960)–         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)–         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)–         Hành sử Đạo Nhân (1970)–         Tu Hiền (1972)–         Đời Thượng Ngươn (1973)–         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)–         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư–         Chánh trị thường thức (1956)–         Tinh thần cán bộ (1971)–         Lập trường Dân Xã Đảng (1971) MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|
Advertisement
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔ và Phật Giáo ThờiÐại

Posted on August 6, 2020 by huyentamhhEdit

…… …. .. . .Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔvà Phật Giáo Thời ÐạiLê Hiếu Liêm Viện Tư Tưởng Việt Phật Hoa Kỳ 1995tái bản lần thứ hai 2001 Kính tặng những người mang tâm hạnh Bồ Tát tùy thuận phụng sự chúng sanh đã hy sinh tự do và thân mạngcho lý tưởng cứu khổ cứu nạn con dân và đất nước Việt Nam thân yêu. Viện Tư Tưởng Việt PhậtChuyển luân chánh pháp vào thời đại,chính sách quốc gia & đời sống quốc dân.Mục LụcChương Một: Việt Nam và Phật Giáo đầu Thế Kỷ 20.Chương Hai: Tư  Tưởng Phật Học Của Thiền Sư Thích Thiện Chiếu.A/ Cuộc đời và hành trạng của thiền sư Thích Thiện Chiếu.B/ Tư tưởng Phật học của thiền sư Thích Thiện Chiếu và các bạn cùng lý tưởng.a/ Bác bỏ Thượng Đế.b/ Bác bỏ thuyết linh hồn bất tử.c/ Bác bỏ quan niệm thiên đàng, niết bàn.d/ Thuyết vô ngã.1/ Mâu thuẩn của niết bàn.2/ Mâu thuẩn nhân quả. Chương Ba: Cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ.A/ Cuộc đời thanh thiếu niên.B/ Cuộc đời hành đạo.C/ Những năm tháng bị quản thúc, lưu đày.D/ Thời gian sống ở Sài Gòn và đi khuyến nông tại miền Tây.E/ Quê hương bừng dậy trong cách mạng và kháng chiến.F/ Dấn thân hoạt động cách mạng kháng chiến cứu quốc.G/ Những ngày cuối cùng của Huỳnh Phú Sổ.H/ Các tác phẩm của Huỳnh Phú Sổ. Chương Bốn: Nguồn Gốc Lịch Sử, Bối Cảnh Chính Trị Và Truyền Thống Tâm Linh.A/ Công cuộc Nam tiến.B/ Cuộc kháng chiến chống Pháp.C/ Truyền thống Đạo Pháp và Dân Tộc. Chương Năm: Tinh Hoa Tư Tưởng Phật Học Và Phương Thức Chấn Hưng Phật Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.1/ Phương pháp luận của Huỳnh Phú Sổ.2/ Hình thức giảng đạo.3/ Đối tượng hoằng pháp.4/ Phương thức cứu độ.5/ Tinh yếu tư tưởng Huỳnh Phú Sổ. Chương Sáu: Cuộc Cách Mạng Tôn Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.1/ Khuyến khích tu hành theo đạo Phật.2/ Bài trừ mê tín dị đoan.3/ Việt hóa nghi thức thờ phượng.4/ Đề cao vai trò của người Phật tử tại gia.5/ Áp dụng thuyết tứ ân, đưa đạo Phật vào đời.6/ Đưa đạo Phật vào thời đại.7/ Hình thành một tôn giáo dân tộc. Chương Bảy: Con Đường Hành Động Phật Giáo Qua Hành Trạng Của Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ.A/ Tranh đấu cho độc lập, thống nhất, hòa giải và đoàn kết dân tộc.B/ Nổ lực đoàn kết, thống nhất Phật giáo. Chương Tám: Nội Dung Phật Pháp Của Phật Giáo Hòa Hảo.– Đường trung đạo.– Chư Phật có bốn đại đức.– Tam nghiệp và thập ác.1/ Sát sanh.2/ Đạo tặc.3/ Tà dâm.4/ Lưỡng thiệt.5/ Ỷ ngôn.6/ Ác khẩu.7/ Vọng ngữ.8/ Tham lam.9/ Sân nộ.10/ Mê si. – Sơ giải về tứ diệu đế.– Luận về bát chánh.1/ Chánh kiến.2/ Chánh tư duy.3/ Chánh nghiệp.4/ Chánh tinh tấn.5/ Chánh mạng.6/ Chánh ngữ.7/ Chánh niệm.8/ Chánh định. – Cư sĩ Huỳnh Phú Sổ và danh tăng Narada Maha Thera.– Thập nhị nhơn duyên.– Môn hoàn diệt.– Đức Phật đối với chúng sanh.– Lời khuyên bổn đạo.– Trong việc tu thân xử kỷ. Chương chín: Hình Thức Tín Ngưỡng Của Phật Giáo Hòa Hảo.A/ PGHH là một tông phái Phật giáo tu hành tại gia.B/ Hình thức thờ phượng, lễ bái, cầu nguyện.– Thờ phượng.– Hành lễ.– Tang lễ.– Hôn nhân.– Những điều cấm làm.– Đối với các tôn giáo và nhân sanh.– Điều kiện vo đạo.– Sự cúng lay của người cư sĩ tại gia. C/ Tám điều răn cấm.– Lời khuyên bổn đạo. Chương Mười: Thi Kệ Của Huỳnh Phú Sổ.– Thi kệ của Huỳnh Phú Sổ và thi kệ của Nhất Hạnh.– Huỳnh Phú Sổ là một phần mầu nhiệm của chúng ta. Phụ Lục.– Nhận định Tình Hình Tôn Giáo Tại Việt Nam của tác giả.– Đức Huỳnh Giáo Chủ Như Là Một Triết Gia Việt Nam của Học Giả Phạm Công Thiện.– Huỳnh Phú Sổ Và Chúng Ta của Tiến Sĩ Lý Khôi Việt.  Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại là một tác phẩm sử học và Phật học nên tác giả đã không thể viết khác hơn về một số sự thật lịch sử và một số nhận định, phê bình. Lịch sử là lịch sử. Và tự do tư tưởng là quyền tự do căn bản nhất, thiêng liêng nhất của mọi con người trong thế giới văn minh ngày nay.Tác giả hoan nghênh và sẵn sàng thảo luận với bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì được nêu lên trong tác phẩm nầy.* Các hình của Huỳnh Phú Sổ được chụp lại từ trong cuốn Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc của Nguyễn Long Thành Nam.Viện Tư Tưởng Việt PhậtP.O Box 915Danville, CA 94526. USA  Tác Giả & Tác Phẩm * Tác giả Lê Hiếu Liêm sinh năm 1952 tại Huế, tốt nghiệp Cử nhân Luật Khoa đại Học Sài Gòn năm 1974 và Tiến Sĩ Luật Khoa, chuyên ngành về Luật Các Tổ Chức Quốc Tế Và Bang Giao Kinh Tế Quốc Tế, đại Học Sorbonne năm 1978, sáng lập Tạp Chí Khai Phóng (1981), báo Thanh Niên Hành động (1984), báo The Berkeley Times (1986), Viện Tư Tưởng Việt Phật (1990), Tạp Chí Bông Sen (1991) và Trường Phật Học Lý Trần (1991).Trong hơn hai thập niên qua, tác giả đã hoàn thành các tác phẩm sau đây:– Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia Đang Phát Triển (1970),– Chiến Tranh Việt Nam Và Luật Quốc Tế (1973),– Hợp Tác Và Hội Nhập Tại Đông Nam Á (1976),– Việt Nam Và Hoa Kỳ Trong Thời đại Mới 1976-2000 (1976),– Bản Điều Trần Nguyễn Trường Tộ Mới (1977),– Khía Cạnh Pháp Lý Và Thực Tế Của Sự Giao Thương Nga-Mỹ (luận án tiến sĩ, 1978),– Việt Nam Tranh Đấu Sử Luận (1980),– Hai Ngàn Năm Việt Nam Và Phật Giáo (1981). Tác giả đã viết trên 200 bài nghiên cứu, tham luận, bình luận, phóng sự, bút ký… dưới các bút hiệu khác nhau, về các vấn đề Phật Giáo, Phật Học và Đất Nước, được đăng tải trên các tạp chí Phật Giáo Việt Nam, Khai Phóng, Giao Điểm, Hoa Sen, Bông Sen, Bông Sen Âu Châu… và được trích đăng lại trong nhiều tờ báo khác.Tác giả Lê Hiếu Liêm là chủ biên của bộ Phật Học Lý Trần, Khóa Căn Bản (Năm thứ nhất Cao Đẳng Phật học), Khóa Trung Cấp (Năm thứ hai Cao Đẳng Phật học) và Khóa Cao Cấp (năm thứ ba Cử Nhân Phật học) tổng cộng 6.000 trang.Ngay từ tác phẩm đầu tiên “Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia đang Phát Triển”, được viết khi 18 tuổi, tác giả đã đề nghị lấy Phật Giáo để dung hòa, hóa giải các nguồn ý thức hệ đang tàn phá Việt Nam và làm chủ đạo văn hóa-chính trị mới cho Việt Nam.Lời kêu gọi này tiếp tục được đưa ra trong Bản Điều Trần gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam, được viết khi 24 tuổi, và được tác giả mang đến trao cho phái đoàn Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đang công du tại Pháp trong năm 1977.Thông điệp giải cứu và quang hưng đất nước trong tinh thần khoan dung, khai phóng, từ bi và trí tuệ của đạo Phật, đồng thời cũng là của truyền thống văn hóa dân tộc và của thời đại, được tác giả tiếp tục khẳng định trong hầu hết các tác phẩm được viết từ suốt 20 năm qua. * Tác phẩm Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại được viết từ cuối năm 1994 và hoàn thành, quyển một, vào tháng tư năm 1995. Đây là quyển đầu tiên của bộ sách ba cuốn viết về Huỳnh Phú Sổ. Quyển một giới thiệu cuộc đời – tư tưởng Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ và nội dung giáo lý – hình thức tín ngưỡng của Phật Giáo Hòa Hảo, như một tông phái Phật giáo được Việt hóa và hiện đại hóa. Quyển hai so sánh Huỳnh Phú Sổ và các vị giáo chủ khác, cùng đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác, đây là một bản tổng kết và đánh giá di sản tôn giáo của dân tộc và nhân loại. Quyển ba trình bày những tiên đoán về tương lai của các tôn giáo và của Phật Giáo Việt Nam, và đưa ra những đề nghị để xây dựng một nền Phật Giáo Thời đại trong Thời đại Phật Giáo, là thế kỷ 21 sắp đến. “Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ đã đưa lịch sử vượt qua tương lại, đã nối liền Đạo Pháp với Dân Tộc, và đã đến hiện đại từ truyền thống. Ý thức  mới trong văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ông vẫn còn rực sáng để đánh thức chúng ta, dẫn đường cho thời đại, cho sinh mệnh Việt Nam và tương lai Phật Giáo Việt Nam. Tất cả chúng ta, những ai vẫn còn mang trong trái tim truyền thống văn hóa và tâm linh của dân tộc, chính là hóa thân của Huỳnh Phú Sổ, của Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ Trung, của Khuông Việt, Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn.Huỳnh Phú Sổ bất tử.Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Phật Giáo.Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Việt Nam.Vì Huỳnh Phú Sổ đã trở thành một phần mầu nhiệm của Việt Nam, của Phật Giáo, của mỗi chúng ta…” |Muc Luc| |Ch.1| |Ch.2| |Ch.3| |Ch.4| |Ch.5| |Ch.6| |Ch.7| |Ch.8| |Ch.9| |Ch.10|TK|[BHH430] [PGHH] [THƯ VIỆN PGHH]
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

3- Huỳnh Phú Sổ Và Chúng Ta, Lý Khôi Việt

TrướcSau

3- Huỳnh Phú Sổ Và Chúng Ta, Lý Khôi Việt

18 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 82741)

3- Huỳnh Phú Sổ Và Chúng Ta, Lý Khôi Việt

Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc

Với cái nhìn khách quan, tác giả Lý Khôi Việt không nhìn Huỳnh Giáo Chủ như vị Giáo chủ của một tôn giáo, mà như một nhà cách mạng, một nhà văn hóa, một nhân vật lịch sử. Cho nên tác giả đã áp dụng lối viết lịch sử, kêu đúng tục danh (Huỳnh Phú Sổ) cũng như các nhà viết sử viết “Thích Ca” mà không viết “Đức Phật” theo như lời xưng tụng của tín đồ Phật giáo.

Điều này có thể khác với tinh thần tôn kính tuyệt tối của anh em tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đối với đức Huỳnh Giáo Chủ, nhưng trên bình diện văn hóa và lịch sử, người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tôn trọng tư tưởng khách quan của giới bên ngoài và hoan hỉ đón nhận các quan điểm khách quan đối với Phật Giáo Hòa Hảo.

Phương trời văn hóa chính trị Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm chỉ thấy và chỉ đối diện với mặt trời Trung Hoa. Phật giáo, từ đầu thế kỷ thứ nhất, mang đến hương hoa vi diệu của phương trời văn hóa Ấn Độ, nhưng do quá trình du nhập được Trung-Hoa-hóa và Việt-hóa, nên đã không tạo thành một ngoại lệ của quy luật địa lý chính trị và lịch sử văn hóa này.

Nhưng đến nửa sau của thế kỷ 19, tình thế đã hoàn toàn đổi khác. Với sự suy tàn toàn diện của Trung Hoa và sự xuất hiện đầy quyền lực của đế quốc thực dân Pháp, phương trời văn hóa và khoa học kỹ thuật. Đến thế kỷ thứ 20, mặt trời Nhật Bản xuất hiện chói chang cả một phương trời Đông Á. Từ nửa sau của thế kỷ 20 Hoa Kỳ và Liên Xô sẽ thành hai mặt trời lớn khống chế và điều động cả bầu trời thế giới. Sự xuất hiện của nhiều cường quốc trên thế giới vùng Đông Á đi đôi như bóng với hình với thảm cảnh Việt Nam trở thành vùng đất tranh giành xâu xé của các đế quốc. ảnh hưởng và ách thống trị của các cường quốc càng đè nặng trên đất nước Việt Nam thì xu thế hướng về các cường quốc để làm tay sai, hay để vận động đấu tranh cứu nước càng mạnh mẽ. Từ đầu thế kỷ 20 trở đi, xu thế xuất dương cầu học và cầu viện đã trở thành một xu thế rất phổ quát, tất nhiên của tầng lớp trí thức và của giới cách mạng Việt Nam dù thuộc bất cứ khuynh hướng, màu sắc nào. Và xu thế đó, cực thịnh trong suốt cả thế kỷ, đi song song với sự cực thịnh của các đế quốc và và các chế độ tay sai tại Việt Nam. Và ngày nay, xu thế vượt biển, vượt biên cũng là một xu thế toàn thịnh đi song song với tình trạng vong thân và vong bản của toàn thể quốc dân Việt Nam. Phan Bội Châu, Cường Để khai mở vùng trời văn hóa chính trị thế giới bằng cách xuất dương qua Tàu, Nhật, Xiêm, Phan Chu Trinh cũng đến Tàu, Nhật, và Pháp; Nguyễn An Ninh, Hồ Hữu Tường, Nhất Linh đi Pháp; Hồ Chí Minh đi Pháp, đi Anh, đi Nga, rồi về lại Tàu; Ngô Đình Diệm đi Bỉ, đến Hoa Kỳ… Xuất dương cầu học hay cầu viện, đó là một giấc mơ, một cuộc hành hương cách mạng và hành trình đi vào quyền lực. Có nhiều người khác, không thực hiện được những cuộc du hành trên thế giới bằng đôi chân của mình, cũng tìm đường đến thế giới bằng tư tưởng, bằng những lý thuyết, những ý thức hệ và những mô hình đấu tranh. Nguyễn Thái Học hướng về Quốc Dân Đảng Trung Hoa với Tam Dân Chủ Nghĩa, Trương Tử Anh với mô hình quốc xã và lý thuyết quốc gia xã hội đang nổi dậy mãnh liệt ở Ý, ở Đức, và Nhật. Và cả một lớp thanh niên trí thức bình tĩnh hướng về chủ nghĩa Mác Xít của Cộng sản Đệ tam, chủ nghĩa trotsky của Cộng sản Đệ tứ hay Chủ nghĩa Dân chủ Xã hội của các quốc gia Tây Âu, trong suốt các thập niên 30, 40, 50… rồi đến các thế hệ thanh niên của thập niên 60,70; ở miền Nam thì mơ đi Tây, đi Mỹ, ở miền Bắc thì mơ đi Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Đông Đức. Và cao điểm là của thập niên 75-85 với làn sóng vượt biên ồ ạt, ai cũng muốn ra đi để thoát khỏi cảnh tù túng, đói rách trên quê hương, ai cũng tưởng mình sẽ làm được một cái gì khi đến Tây, đến Mỹ, ai cũng mơ đến hải ngoại, đến quốc tế. Và hầu như coi đó là con đường duy nhất để giải quyết những bế tắc của cá nhân cũng như của đất nước.

Nhưng có một người, một thanh niên chỉ mới 20 tuổi đã không đi trong thời thượng đó, đã đảo ngược lại xu thế đó và đã không còn ôm những giấc mơ, những mộng tưởng ở bất cứ một phương trời nào ngoài phương trời của quê hương Việt Nam. Sau Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh gần 40 năm, chàng thanh niên 20 tuổi đã khai sáng một cuộc hành hương mới, đã bắt đầu một cuộc hành trình mới, khác xa chúng ta và siêu vượt qua chúng ta.

Chàng thanh niên 20 tuổi của chúng ta đã không đến Quảng Châu, Tokyo, hay Ba Lê, Hoa Thịnh Đốn. Chàng đã lội ngược dòng với thời thượng, để đi về núi Cấm, núi Thất Sơn. Không đến những thủ đô của Đông phương và Tây phương, chàng cũng không bắt chước những tư tưởng, ý hệ của thế giới, dù là Âu hay Á. Những ngôn ngữ của thời đại: dân quyền, duy tân, những chủ thuyết của thế kỷ: cộng sản, tư bản, tam dân, quốc xã đối với chàng là những gì xa lạ và không cần thiết. Vì chàng đã đi, đã đến, đã sống trọn vẹn trong truyền thống Việt Nam mà tinh hoa cốt tủy là truyền thống Phật Trúc Lâm Yên Tử nhập thế đời Trần, và truyền thống đạo Phật Bửu Sơn Kỳ Hương bàng bạc khắp nhân gian miền Nam.

Không đến những thủ đô văn hóa chính trị của thế giới mà chỉ về miền núi Cấm, núi Thất Sơn, thủ đô tâm linh của đất nước hiển linh. Đó là một điều độc đáo. Không chạy theo những chủ thuyết, ý thức thời thượng mà chỉ trở về và phục sinh truyền thống Trúc Lâm Yên Tử và Bửu Sơn Kỳ Hương, đó đã là điều vi diệu. Và hơn thế nữa, chàng thanh niên 20 tuổi của chúng ta khác hẳn những nhà trí thức và cách mạng đương thời chỉ hướng về tầng lớp thị dân và tầng lớp Tây Phương hóa, chàng đã đi vào nông thôn và đi đến quảng đại quần chúng nông dân, một tuyệt đại đa số của quốc dân Việt Nam. Hy hữu, tuyệt vời hơn nữa là chàng đã ra giảng cho nhân gian con đường tu thân và cứu nước không phải bằng học thuyết, chủ nghĩa, bằng lý luận, sách vở, bằng truyền đơn hay súng đạn mà bằng thơ lục bát, thể thơ mang đầy hồn dân tộc và dễ dàng đi vào muôn lòng nhân gian.

Khác hẳn với những nhà cách mạng đương thời, sau lưng có cường quốc, có ý thức hệ, có tổ chức có phương tiện, có vũ khí, sau lưng chàng chỉ có một truyền thống ngàn năm, những người nông dân chân lấm tay bùn và sức mạnh duy nhất là những vần thơ lục bát.

Và kết quả và sự nghiệp của chàng và những nhà văn hóa hay chính trị khác trong thế kỷ 20 này ra sao?

Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh để lại những gì? Nguyễn Thái Học, Trương Tử Anh có mấy người theo? Đảng Cộng Sản Việt Nam có tồn tại thêm được 50 năm nữa không?

Nhưng chàng thanh niên 20 tuổi của chúng ta đã phục sinh huy hoàng truyền thống ngàn năm của dân tộc, xây dựng một tôn giáo với hai triệu tín đồ, phát động một cuộc cách mạng tôn giáo, văn hóa, giáo dục, chính trị và xã hội rộng lớn và có kết quả hữu hiệu, lâu dài. Sự nghiệp của chàng đã trở thành một phần sự nghiệp Việt Nam và vì vậy, đã trở nên bất tử.

Chàng thanh niên 20 tuổi hy hữu và vĩ đại như thế là ai vậy? Chính chàng là Huỳnh Phú Sổ, Giáo chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, lãnh tụ của đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam, một nhà văn hóa và một người cách mạng lạ lùng, hy hữu, ngàn năm mới có một vài vĩ nhân như thế.

Nói đến Huỳnh Phú Sổ và chúng ta, có nghĩa là nói đến những kinh nghiệm, những bài học mà Huỳnh Phú Sổ đã để lại cho chúng ta, đã trao truyền cho chúng ta.

— Trở về với truyền thống dân tộc, truyền thống Phật giáo nhập thế Trúc Lâm Yên Tử và Bửu Sơn Kỳ Hương, lấy đó làm nền tảng để hòa giải và tổng hợp những tinh hoa của bốn phương nhân loại, đó là một di chúc văn hóa chính trị lớn nhất mà Huỳnh Phú Sổ, cũng như Nguyễn Trãi, như Vạn Hạnh đã truyền dạy cho chúng ta.

— Trở về núi Cấm, núi Thất Sơn với quê hương đất nước, với hồn thiêng sông núi, với vùng trời tâm linh vi diệu trong tình trạng vong thân mất gốc trầm trọng của cả dân tộc, là nguồn gốc của mọi thảm họa, đó là một lời nhắn nhủ thiết tha, thành khẩn mà Huỳnh Phú Sổ và tiền nhân qua bao đời lịch sử đã nhắc nhở chúng ta.

— Lấy quảng đại nông dân làm chủ lực đấu tranh và làm đối tượng để giáo dục và phụng sự, giữa cái xu thế chạy theo ngoại lai và bám vào thị hiếu của tầng lớp thị dân hay tầng lớp được ưu đãi ở hải ngoại, đó là một kinh nghiệm mà chúng ta phải học tập và áp dụng.

— Lấy đạo và thơ để nâng cao dân trí và tổ chức quần chúng trong một thời đại duy lý, bạo động và sa đọa, đó là cả một bài học lớn mà chúng ta phải thấm nhuần và đem vào hành động.

— Lấy truyền thống dân tộc làm chủ đạo, lấy sức dân làm chủ lực, lấy một đường lối trung dung, thực tiễn, và một tinh thần khai phóng hòa hợp để đoàn kết toàn dân, đó là kim chỉ nam hành động cho tất cả chúng ta ngày nay.

Chỉ ở trên đời chưa đến 27 tuổi và chỉ vào hành động sáu năm mà Huỳnh Phú Sổ đã để lại một sự nghiệp lớn như vậy, đã dạy cho chúng ta nhiều bài học vô giá như vậy thì thử hỏi trong năm ngàn năm lịch sử Việt Nam, có ai trẻ tuổi như Huỳnh Phú Sổ mà đã cống hiến nhiều cho dân tộc, cho tổ quốc bằng Huỳnh Phú Sổ?

Tất cả những kẻ đã chạy theo ngoại bang, tất cả những ý thức hệ ngoại lai đã làm được gì cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu không là tàn phá thêm đất nước và gây thêm đau khổ cho dân tộc. Tiếc thay Huỳnh Phú Sổ đã ra đi quá sớm, thời gian quá ngắn ngủi để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho Việt Nam. Nhưng Huỳnh Phú Sổ đã không thất bại.

Con đường trở về với nông dân để khai thị, giáo dục và cải thiện đời sống của nông dân là con đường không bao giờ thất bại.

Con đường đưa nhân dân và đưa vào ý thức hệ dân tộc, dân chủ để chống đế quốc và độc tài là một con đường không bao giờ thất bại.

So với tất cả những nhà cách mạng đương thời, Huỳnh Phú Sổ là người thành công lớn nhất và để lại sự nghiệp cao nhất. Chỗ đứng của Huỳnh Phú Sổ trong văn học, chính trị và lịch sử Việt Nam là một chỗ đứng độc đáo và chói sáng.

Lịch sử sẽ nói đến Huỳnh Phú Sổ như nói đến một Martin Luther, người canh tân Thiên Chúa giáo và khai sáng đạo Tin Lành, của Việt Nam. Huỳnh Phú Sổ đã canh tân Phật giáo, đã nối tiếp và phục sinh truyền thống đạo Phật nhập thế, sinh động của phái Trúc Lâm Yên Tử và Bửu Sơn Kỳ Hương. Lịch sử sẽ nói đến Huỳnh Phú Sổ như người sáng lập của đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam, đảng tổng hợp và dung hòa những ý hệ xung đột trên thế giới. Đó là một đảng cách mạng cứu quốc duy nhất có thể đương đầu với đảng Cộng sản. Trong thời hậu Cộng Sản, đó sẽ là chính đảng số một của Việt Nam. Nếu Huỳnh Phú Sổ không ra đi lúc chỉ mới 27 tuổi. Ngày nay, sẽ có những Huỳnh Phú Sổ khác sẽ phục sinh Dân Xã Đảng và lấy đảng làm công cụ để quang phục đất nước.

Và cuối cùng lịch sử sẽ nói về thơ Huỳnh Phú Sổ như nói về thơ Vạn Hạnh, thơ Lý Thường Kiệt, thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu. Từ bài thơ “Sá chi suy thịnh việc đời, Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành” của Quốc sư Vạn Hạnh, đến bài “Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư” của Đại tướng Lý Thường Kiệt, qua các thơ, kệ của các thiền sư Lý Trần, đến thơ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ, đó là một giòng thơ Việt Nam linh thiêng, liên tục và bất tận, giòng thơ ngàn năm chở đạo và cứu nước của một dân tộc nhân nghĩa và anh hùng.

Huỳnh Phú Sổ đã không xuất dương du học, hay vượt biển như chúng ta, nên Huỳnh Phú Sổ không ra đi mà chỉ trở về, trở về với truyền thống, với nông thôn, với tinh hoa cốt tủy của dân tộc. Và cuộc hành trình trở về của Huỳnh Phú Sổ đã góp phần hoàn thành sự nghiệp Việt Nam giữa sự phá hoại và phản bội sự nghiệp Việt Nam của những kẻ đã hành hương đến Mạc Tư Khoa hay Hoa Thịnh Đốn.

Sự thành công rực rỡ, kỳ diệu của Huỳnh Phú Sổ không có nghĩa là sự ra đi của chúng ta là vô ích hay không cần thiết. Huỳnh Phú Sổ bị Cộng sản ám hại và những người thừa kế Huỳnh Phú Sổ bị các chế độ chống cộng đàn áp, tiêu diệt không một chút nào có nghĩa là ý thức quốc gia đã thắng ý thức giáo phái, hay chính quyền trung ương đã thắng sự phân hóa, ly khai của địa phương, mà chỉ có nghĩa những kẻ dựa vào ngoại bang đã tạm thời thắng thế những người chỉ dựa vào dân tộc, những kẻ có ý hệ và súng đạn cũng như sự hậu thuẫn và kỹ thuật của thế giới đã tạm thời thắng thế những người không vận dụng và sử dụng được những sức mạnh và võ khí này.

Sự ra đi của chúng ta có sứ mạng linh thiêng là hoàn thành những gì mà Huỳnh Phú Sổ chưa hoàn tất, là thực hiện những gì mà Huỳnh Phú Sổ chỉ mới ước mơ: là sự chiến thắng của Việt Nam đối với những thế lực phi Việt, là xây dựng một nước Việt Nam tự do, công bằng, và nhân đạo, độc lập, hòa bình với mọi nước và mọi người sống trong hòa hợp, yêu thương.

Để thực hiện lý tưởng cao cả và di chúc linh thiêng này, không phải của riêng Huỳnh Phú Sổ mà của cả triệu người Việt Nam yêu nước khác đã chết, chúng ta phải học hỏi, thấm nhuần truyền thống, tinh hoa của dân tộc, không ngừng nuôi dưỡng ý thức trở về và kiên trì đấu tranh cho một ngày về, đồng thời học tập, làm chủ những kỹ thuật hiện đại của thế giới và vận động thế giới hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của chúng ta.

50 năm nữa, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chẳng còn và chẳng ai nhắc đến; nhưng 1.000 năm nữa, hình bóng của Huỳnh Phú Sổ, cũng như hình bóng của Vạn Hạnh, của Nguyễn Trãi, vẫn bát ngát bao la giữa đất trời, sông núi Việt Nam.

50 năm nữa, những kinh điển Mác Xít phủ đầy bụi sẽ nằm chết cứng trong các viện bảo tàng và chẳng ai thèm đọc; nhưng 10 thế kỷ nữa thơ Huỳnh Phú Sổ, cũng như thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến vẫn còn mênh mông ca hát trong muôn lòng Việt Nam.

Chúng ta chào đón và vinh danh Huỳnh phú Sổ không phải như chào đón và vinh danh một vị Giáo chủ mà là chào đón và vinh danh một đạo hữu, một chí hữu và một chiến hữu.

Đạo hữu của đạo Phật nhập thế mà hiện đại hóa.

Chí hữu của lý tưởng dân chủ xã hội.

Và chiến hữu của cuộc chiến đấu chống đế quốc và độc tài.

Huỳnh Phú Sổ bất tử trong ý thức và hành động cứu người cứu nước của tất cả chúng ta.

Núi Thất Sơn vẫn nổ vang rền từng giờ từng phút mỗi khi chúng ta vẫn còn sống, chiến đấu và phụng sự trong tinh thần Huỳnh Phú Sổ.

Huỳnh Phú Sổ chính là tất cả chúng ta, tất cả những người Việt Nam yêu nước mang tinh thần tự do, khai phóng và nhân bản đi vào hành động giải cứu và phát triển Việt Nam.

Cũng như Vạn Hạnh, như Nguyễn Trãi, Huỳnh Phú Sổ không bao giờ chết. Vạn Hạnh, Nguyễn Trãi và Huỳnh Phú Sổ chỉ hóa thân thành chúng ta, những Vạn Hạnh, những Nguyễn Trãi, những Huỳnh Phú Sổ của thời đại hôm nay.

LÝ KHÔI VIỆT
Trích tập san
THANH NIÊN HÀNH ĐỘNG
số 9, tháng 7-8-86TrướcSauIn TrangGửi ý kiến của bạnTắtTelexVNIVerdana13Tên của bạnEmail của bạn12Trang sauTrang cuối

nguoi-cusi-m-0-content

NGUỜI CƯ SĨ

bia-content

Tu Rèn Tâm Trí

bia-sinh-hoat-pghh-0-large

Sinh Hoạt PGHH Trong Cộng Đồng Quốc Gia (1974)

bia-content

Lịch Sử An Hòa Tự (Chùa Thầy)

biaducthaylamnandocvang-content

Đức Thầy Lâm Nạn Tại Đốc-Vàng

bia-hanh-su-dao-nhan-content

Hành Sử Đạo Nhân

bia-doi-got-theo-thay-large-content

Dõi Gót Theo Thầy – Hay Cuộc Thám Hiểu Trên Núi Tà-Lơn

bia-huynh-thanh-mau-large-content

Tiểu Sử Ông Huỳnh Thạnh Mậu

634042204926463750-262x400

Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo

chuyen-ben-thay-img-5037-content

Chuyện Bên Thầy

to-chuc-dieu-hang-phat-giao-hoa-hao-img-5032

Tồ Chức và Điều Hành

sam-giang-thi-vanimg-5017-content

Thi Văn của Đức Huỳnh Giáo Chủ

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Vịt mẹ hi sinh mạng sống để cứu các con khỏi hàm rắn

Trần Phong | DKN 25/10/2020 319 lượt xem

Ảnh minh hoạ: pixabay.

Vịt mẹ đã cố sức đẩy các con ra khỏi cái hốc nơi chúng thường cư ngụ để tránh khỏi con rắn hung ác. Cuối cùng, chính nó đã hi sinh.

Nhân viên Sở Lâm nghiệp Ấn Độ Sudha Ramen đăng lên Twitter đoạn video về câu chuyện vịt mẹ hi sinh tính mạng để cứu con và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Khi trông thấy con bò sát săn mồi từ từ chui vào, vịt mẹ bắt đầu liều lĩnh vỗ cánh và đẩy các con ra khỏi hốc. Thật may là đám vịt con đã bình an vô sự nhưng vịt mẹ đã không thể chạy thoát. Đoạn video kết thúc bằng cảnh con rắn dữ tợn quấn quanh thân vịt mẹ và siết nó đến chết. Nhiều người đã bật khóc khi chứng kiến điều này.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=2391351179&adk=884465546&adf=696944579&w=300&lmt=1603598580&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fdoi-song%2Fvit-me-hi-sinh-mang-song-de-cuu-cac-con-khoi-ham-ran.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChAI8OfZ_AUQo6i07aau_dlNEkgAHsA3laMKn_46LFbyuxyPCWDdvLV2rdZ1i7s0EwUagx2tyQu1_qSv6aH0A4CE1ESUQOmdCyhEvyc_AQ46iHH5rCG5Fgj1QYg&dt=1603752097827&bpp=178&bdt=6987&idt=582&shv=r20201021&cbv=r20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&correlator=3558406245888&frm=20&pv=2&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1603752098&ga_hid=1052598504&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=91&mdo=0&mso=0&u_tz=-420&u_his=6&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=1041&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=650&eid=21067205%2C21067495&oid=3&pvsid=4104386648386341&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=640&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2020-10-26-22&ifi=1&uci=a!1&btvi=1&fsb=1&xpc=lOJ73cZDaD&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=708https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1319150476907081733&lang=vi&origin=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fdoi-song%2Fvit-me-hi-sinh-mang-song-de-cuu-cac-con-khoi-ham-ran.html&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=500px

Thật đau lòng. Không có gì trên đời có thể sánh được với tình yêu của mẹ, – một người thốt lên.

Mắt tôi ướt nhoè vì cảnh này. Mỗi bậc cha mẹ chắc đều xúc động và được truyền cảm hứng… Cuộc sống sẽ không còn như trước với những con vịt nhỏ… Tất cả đã thay đổi trong vài giây – một người khác đau lòng không kém.

Đáng ra người quay clip này nên cứu mẹ con nhà vịt mới phải. Tại sao anh ta không làm thế? – một người bình luận.

Tình mẫu tử thật thiêng liêng, dù là động vật hay con người…https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=3868084373&adk=2050115159&adf=3750602988&w=300&lmt=1603598580&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fdoi-song%2Fvit-me-hi-sinh-mang-song-de-cuu-cac-con-khoi-ham-ran.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChAI8OfZ_AUQo6i07aau_dlNEkgAHsA3laMKn_46LFbyuxyPCWDdvLV2rdZ1i7s0EwUagx2tyQu1_qSv6aH0A4CE1ESUQOmdCyhEvyc_AQ46iHH5rCG5Fgj1QYg&dt=1603752098005&bpp=17&bdt=7165&idt=2325&shv=r20201021&cbv=r20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da8d8f7104032e267-2222e89237c40057%3AT%3D1603236191%3ART%3D1603236191%3AS%3DALNI_MaoxOs68TqkN3Xt0rrp0UvOvqQ_Dw&prev_fmts=300×250%2C0x0&nras=1&correlator=3558406245888&frm=20&pv=1&ga_vid=1465405372.1508563676&ga_sid=1603752098&ga_hid=1052598504&ga_fc=0&iag=0&icsg=4064&dssz=94&mdo=0&mso=0&u_tz=-420&u_his=6&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=188&ady=1876&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=650&eid=21067205%2C21067495&oid=3&pvsid=4104386648386341&pem=855&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7Co%7CoeEbr%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2020-10-26-22&ifi=2&uci=a!2&btvi=2&fsb=1&xpc=kARjl3XNGJ&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=2459

Video xem thêm: Lam tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp

Có thể bạn quan tâm:

Categories: Tổng Quát | Leave a comment

Truyền kỳ về Đức Phật và con đường đến cõi vĩnh hằng (Kỳ 2): Lời tiên tri của đạo sĩ già

Thiện Phong – Thái Bảo | DKN 23/10/2020 1,166 lượt xem

Tranh vẽ thái tử Siddhartha và bà Mahaprajapati (tranh vẽ theo phong cách Hy Lạp cổ) (ảnh: Wikipedia).

Tiếp theo: Kỳ 1

Lại nói về chuyện Hoàng hậu Maya sinh hạ Thái Tử đã nhanh chóng lan truyền khắp vương quốc Shakya. Các vương quốc láng giềng, cũng như các vương công đại thần trong nước đều được mời đến dự tiệc. Trong số đó có một vị đạo sĩ già tên là Asita…

Ông là một vị ẩn sĩ, sống trong khu rừng sâu. Khi thấy vị ẩn sĩ xuất hiện Đức Vua và Hoàng hậu, đã hết sức ngạc nhiên. Họ hành lễ thành kính cẩn trước vị đạo sĩ danh tiếng, và Đức vua kính cẩn nói:

– Chúng tôi rất lấy làm vui mừng vì ngài đã đến, thưa đạo sĩ khả kính! Xin ngài hãy nói cho chúng tôi biết, về mục đích của chuyến viếng này?  

Lão đạo sĩ già trìu mến đáp:

– Xin đa tạ lòng mến khách của Đức Vua và Hoàng hậu! Tôi đã vượt qua một chặng đường dài tới đây. Trước là thăm hỏi, sau cũng vì một tin lành mà tôi đã nhận được qua dị tượng trên bầu trời. Thái Tử đã chào đời! Đó là niềm mong đợi không chỉ của Đức Vua và Hoàng Hậu, cũng không chỉ là sự mong đợi của người dân thành Shakya, mà là còn là sự mong đợi của toàn nhân loại. Tôi biết rằng Hoàng Tử sẽ đem đến hạnh phúc cho muôn loài, vì sự giác ngộ trí huệ thánh thiện. Đó chính là điều mà tôi đã dành cả cuộc đời tu hành của mình để cố gắng đạt tới, nên tôi đã vội vã đến đây để được ngắm nhìn Hoàng Tử. Cúi xin Đức vua và Hoàng hậu, cho tôi được toại nguyện!

Nghe đạo sĩ Asita nói vậy, Đức vua vô cùng mừng vui. Ông vội vàng đến bên Hoàng Tử bồng cậu bé lên, và trao cho Asita. Lão đạo sĩ già đón lấy Hoàng Tử, mắt chăm chăm nhìn vào cậu bé, khuôn mặt ông toát lên sự kinh ngạc không thốt nên lời. Hồi lâu sau vị đạo sỹ già lặng lẽ dâng trả lại đứa bé sang tay Hoàng Hậu, buồn bã thở dài, rồi bưng mặt khóc… 

Thấy vậy, Vua và Hoàng hậu nhìn nhau tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn vị đạo sĩ già không hay chuyện gì sẽ xảy ra. Đức vua lo lắng, chắp tay hỏi:

– Hỡi đạo sĩ đáng kính! Ngài đã nhìn thấy điều gì bất hạnh, sẽ xảy ra với Siddhartha yêu dấu của ta có phải không? 

Nói đoạn, Đức vua quỳ phục xuống và chắp tay nói tiếp:

– Chẳng phải ngài và tất cả những nhà thông thái khác đều đã tiên đoán rằng Hoàng tử sẽ trở thành một vĩ nhân, và sẽ là bậc Giác ngộ trí huệ tối cao hay sao? Xin Ngài hãy nói cho ta biết, điều gì sẽ xảy ra?

Lão đạo sĩ gạt nước mắt, đưa tay đỡ Đức vua Shuddhodana đứng dậy. Ông điềm tâm lại, hai mắt rưng rưng xúc động trong niềm hạnh phúc vô bờ. Ông nhìn Đức vua và Hoàng hậu với ánh mắt trìu mến, rồi nói:

– Xin Đức ngài thứ lỗi cho tôi, vì đã làm hai người phải lo lắng! Tôi không khóc vì nhìn thấy điều không tốt gì sẽ xảy đến, mà vì quá vui mừng đó thôi. Giờ đây, khi tôi đã tận mắt được ngắm nhìn dung mạo của Hoàng tử, tôi chắc chắc chắn một điều rằng Hoàng tử sẽ lớn lên, và trở thành một bậc vĩ nhân, mà không chỉ là một vĩ nhân thông thường. Tôi đã nhìn thấy những quý tướng hiện lên trên khuôn mặt và khắp thân thể của Hoàng tử: Những ánh hào quang phát ra lấp lánh trên thân thể, và ánh sáng từ các ngón tay… Điều đó cho tôi biết, Hoàng tử không phải là một người tầm thường. Nếu Thái tử quyết định kế vị ngai vàng, thì Ngài sẽ trở thành một vị vua vĩ đại và anh minh nhất trong mọi thời đại lịch sử. Nhưng nếu Ngài từ bỏ địa vị cao quý đó, thì tương lai còn sáng lạng hơn gấp nhiều lần. Một khi nhìn thấy sự đau khổ trên thế giới, Ngài sẽ rời bỏ cung điện và đi tìm con đường chấm dứt sự khổ đau. Ngài sẽ trở thành một bậc thầy cao quý – Người sẽ hướng dẫn chúng sinh cách sống để có được bình an, và hạnh phúc ngập tràn. Ngài sẽ đưa con người thoát khỏi sự thống khổ. Ngài cũng sẽ đem chân lý truyền dạy cho bất kỳ ai có thiện tâm, và có đức tin… 

Nhà tiên tri Asita (A-tư-đà) dự đoán sau này đứa trẻ Siddhartha sau này sẽ trở thành đấng giác ngộ và truyền dạy chánh pháp cho thế gian (ảnh: Wikipedia).

Trong nỗi xúc động nghẹn ngào, vị đạo sĩ già nói tiếp:

– Muôn tâu Bệ hạ và Hoàng hậu! Tôi khóc cả vì sự hối tiếc cho bản thân mình. Bởi vì tôi đã dành của cuộc đời của mình để đi tìm kiếm chân lý, và luôn kỳ vọng sẽ tìm ra con đường giải thoát sự đau khổ, con đường dẫn đến niềm hạnh phúc vĩnh hằng. Và hôm nay, tôi đã thực sự gặp được Hoàng Tử – Người mà sau này có thể chỉ cho tôi một con đường sáng, và dạy cho tôi những thứ mà tôi muốn học. Điều đáng tiếc ở đây là, thời gian đã không còn cho phép tôi đợi được đến ngày đó… Nhưng thưa Đức vua và Hoàng hậu, những bậc cha mẹ đáng kính! Hai người không có lý do gì để buồn cả, mà hãy thực sự lấy làm vinh hạnh vì đã sinh hạ được một vị Hoàng tử tuyệt vời nhất. 

Nói xong, vị đạo sĩ già nhìn ngắm Hoàng tử Shiddhartha hồi lâu, rồi lặng lẽ cúi chào Đức vua cùng Hoàng hậu. Ông chậm rãi bước ra khỏi khỏi Hoàng cung, Đức vua cũng theo gót tiễn chân vị đại sĩ đáng kính. Kể từ đó không còn ai nhìn thấy sự xuất hiện của lão đạo sĩ Asita nữa, nhưng những lời tiên tri của ông đã gây chấn động cả vương quốc Shakya.

Về phần Đức vua Shuddhodana, sau khi nghe những lời tiên tri của đạo sĩ Asita nói rằng: Hoàng tử Siddhartha sẽ trở thành một vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử; hoặc giả sẽ trở thành một bậc thầy cao quý nhất, thì ông cảm thấy hết sức mừng vui. Ông thầm nghĩ: “Thật tốt biết mấy, nếu như Siddhartha trước tiên sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, và sau đó sẽ trở thành một tu sĩ khi về già giống như Asita nếu nó muốn. Ta sẽ rất tự hào về một đứa con trai đầy quyền lực, vương quốc Shakya sẽ mãi mãi phồn thịnh. Siddhartha sẽ thống trị cả thế giới!”.

Shuddhodana sung sướng ôm con vào lòng, với ánh mắt nhìn xa xăm và bắt đầu theo đuổi những suy tư và ước mơ về danh tiếng mà Thái tử Siddhartha sẽ đạt được trong tương lai. Ánh hoàng hôn lấp loáng lọt qua khung cửa, phả những tia sáng vàng cam trên bức tường và nền cung điện, phản chiếu những ánh quang lấp lánh vàng ròng, và châu ngọc… 

Ước nguyện của Vua Shuddhodana liệu có thành sự thực, và lời tiên tri nước đôi của lão đạo sĩ Asita sẽ được triển hiện như thế nào? Kính mời quý độc giả đón đọc các kỳ tiếp theo…

Thiện Phong – Thái Bảo

* Bài viết có tham khảo tác phẩm: “Thái Tử Siddhartha” (Tác giả: Jonathan Landaw, dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên) và một số tài liệu khác…

Có thể bạn quan tâm:

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Ít nhất 20 lính Ấn Độ bị quân đội TQ bắt

Ngày đăng 26-10-2020T.P

Xung đột Trung-Ấn tiếp tục leo thang. Hôm qua (ngày 25/10), có tin quân đội Trung Quốc đã bắt giữ 20 lính Ấn Độ tại Arunachal Pradesh, khu vực biên giới giữa TQ và Ấn Độ, Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng, theo Vison Times.

Lính Trung Quốc và lính Ấn Độ chạm trán nơi biên giới

Một cư dân mạng Ấn Độ đã đăng trên Twitter hôm Chủ Nhật (25/10), trích dẫn nguồn tin địa phương cho biết, ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã bị ĐCSTQ bắt cóc tại ngôi làng hẻo lánh Nacho thuộc huyện Upper Subansiri, bang Arunachal Pradesh. Tuy nhiên, các tin tức liên quan vẫn chưa được phía Trung Quốc và Ấn Độ xác nhận.

“Arunachal Pradesh” nơi xảy ra vụ việc tiếp giáp với Khu tự trị Tây Tạng, thủ phủ của nó là Itanagar. Ngoại trừ một vài khu vực thiểu số như huyện Changlang và Tirap, phần lớn bang nằm ở phía nam Tây Tạng, nơi có tranh chấp chủ quyền ở biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc tuyên bố rằng họ có chủ quyền đối với khu vực phía nam Tây Tạng, và đã đặt nó trong phạm vi quản lý của 6 huyện Cuona, Longzi, Langxian, Milin, Mêdog và Chayu thuộc Khu tự trị Tây Tạng, và không công nhận chủ quyền của Ấn Độ đối với khu vực này.

Theo báo cáo từ “The North East Today” hôm 25/10, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu ở phía đông Ladakh kể từ đầu tháng 5 năm nay, và binh lính hai bên thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ.

Tháng 9 năm nay, 5 người Ấn Độ đã bị quân đội Trung Quốc bắt giữ tại khu vực biên giới bang Arunachal Pradesh, và 5 người này đã được thả sau các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng vào thời điểm đó, bên phía Trung Quốc chỉ ra 5 người này là gián điệp.

Theo báo cáo từ “The North East Today” hôm 25/10, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu ở phía đông Ladakh kể từ đầu tháng 5 năm nay, và binh lính hai bên thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ.

Tháng 9 năm nay, 5 người Ấn Độ đã bị quân đội Trung Quốc bắt giữ tại khu vực biên giới bang Arunachal Pradesh, và 5 người này đã được thả sau các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng vào thời điểm đó, bên phía Trung Quốc chỉ ra 5 người này là gián điệp.

Sau đó, ngày 19/10, một lính Trung Quốc tên Vương Á Long đã bị quân Ấn Độ bắt ở Demchok, phía đông Ladakh, khi đang cố gắng vượt qua Đường kiểm soát thực tế ở biên giới Trung – Ấn (LAC).

Bên phía Ấn Độ đã hỗ trợ y tế như oxy, thức ăn và quần áo ấm… cho người lính này để anh ta tránh phải chịu đựng cái khổ của thời tiết khắc nghiệt ở nơi địa hình cao.

Sau khi tin tức được đưa ra, “Thời báo Hoàn Cầu” – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ tuyên bố rằng vụ việc chỉ là do bị lạc. Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), tổng biên tập của tờ báo này nhấn mạnh rằng vụ việc sẽ không tạo ra căng thẳng mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuy nhiên, các tuyên bố liên quan không phù hợp với cuộc điều tra của Ấn Độ. Các quan chức Ấn Độ cáo buộc người lính này khi bị bắt có mang theo thiết bị lưu trữ, túi ngủ và điện thoại di động khi bị bắt, nên bị tình nghi dính líu đến các hoạt động gián điệp.

Trên thực tế, xung đột biên giới Trung-Ấn đã nóng lên từ tháng 5 năm nay. Cuộc đàm phán gần đây nhất giữa hai bên là vòng đàm phán Trung-Ấn lần thứ bảy vào ngày 13/10 kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ.

Mặc dù cả hai đều tuyên bố rằng chỉ huy quân đội của hai nước đã có buổi thảo luận tích cực và mang tính xây dựng để giải quyết đối đầu đã kéo dài nhiều tháng tại biên giới tranh chấp, nhưng cả hai phía vẫn chưa đưa ra tín hiệu rút quân.

https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df22617997459a64%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff2900adbceec%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fdiem-tin%2F37752-it-nhat-20-linh-an-do-bi-quan-doi-tq-bat-coc.html&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=70https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.96fd96193cc66c3e11d4c5e4c7c7ec97.vi.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=vi&original_referer=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fdiem-tin%2F37752-it-nhat-20-linh-an-do-bi-quan-doi-tq-bat-coc.html&size=m&text=Biendong.net%20-%20%C3%8Dt%20nh%E1%BA%A5t%2020%20l%C3%ADnh%20%E1%BA%A4n%20%C4%90%E1%BB%99%20b%E1%BB%8B%20qu%C3%A2n%20%C4%91%E1%BB%99i%20TQ%20b%E1%BA%AFt%20c%C3%B3c&time=1603751493762&type=share&url=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fdiem-tin%2F37752-it-nhat-20-linh-an-do-bi-quan-doi-tq-bat-coc.html&via=BowThemeshttps://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/sharebutton?plusShare=true&usegapi=1&action=share&annotation=bubble&height=20&hl=vi-VN&origin=http%3A%2F%2Fbiendong.net&url=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fdiem-tin%2F37752-it-nhat-20-linh-an-do-bi-quan-doi-tq-bat-coc.html&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.76xGL2Yny_o.O%2Fam%3DwQE%2Fd%3D1%2Fct%3Dzgms%2Frs%3DAGLTcCPLubAJPE__-DfP0tDIR1-cduAt3Q%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1603751488337&_gfid=I0_1603751488337&parent=http%3A%2F%2Fbiendong.net&pfname=&rpctoken=28442571https://www.facebook.com/plugins/comments.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1406b235c52814%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff2900adbceec%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=664&height=100&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fdiem-tin%2F37752-it-nhat-20-linh-an-do-bi-quan-doi-tq-bat-coc.html&locale=vi_VN&sdk=joey&skin=light&width=

Các tin khác

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

vu-khi-tq-tai-bien-dong-va-cac-diem-

Ngày đăng 26-10-2020T.P

Trung Quốc được cho là đã triển khai nhiều loại vũ khí tới hoặc gần các điểm nóng như Biển Đông, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, eo biển Đài Loan và khu vực biên giới Ấn-Trung.

Tàu hộ vệ Trung Quốc trong cuộc tập trận ở Biển Đông hồi tháng 6.2020

Điểm nóng Biển Đông

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 22.10 dẫn một nguồn tin quân sự gần gũi với Quân Giải phóng nhân dân (PLA) ở Bắc Kinh tiết lộ cuộc tập trận phóng tên lửa của nước này ở Biển Đông là lý do một máy bay Đài Loan bị từ chối vào không phận Hồng Kông trong lúc bay đến quần đảo Đông Sa hôm 15.10.

Trước đó, vào khuya 26.8, SCMP dẫn một số nguồn tin thân cận với PLA cho biết nước này đã phóng 2 tên lửa đạn đạo DF-21D và DF-26B tới Biển Đông.

Ngoài ra, truyền thông quốc tế từng đưa tin Bắc Kinh được cho là đã ngang nhiên triển khai hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 và tên lửa hành trình diệt hạm YJ-62 đến đảo Phú Lâm trong quần Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam từ vài năm qua. Hồi tháng 5.2018, Đài CNBC dẫn báo cáo của giới tình báo Mỹ cho rằng Trung Quốc đã triển khai tên lửa hành trình diệt hạm YJ-12B và hệ thống tên lửa HQ-9B trên ba bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Bên cạnh tên lửa, Trung Quốc còn ngang nhiên điều chiến đấu cơ J-10 và J-11 tới đảo Phú Lâm. Hồi tháng 8.2020, hình ảnh trên mạng xã hội dường như cho thấy ít nhất một máy bay ném bom H-6J của Trung Quốc đã hạ cánh xuống đảo Phú Lâm, theo chuyên trang The Drive. Trung Quốc cũng đã điều động máy bay cảnh báo sớm KJ-500, máy bay săn tàu ngầm KQ-200 và trực thăng chiến đấu đa nhiệm Z-8 đến bãi đá Chữ Thập, theo hình chụp ngày 3.5.2020 của nhà cung cấp hình ảnh vệ tinh ISI.

Senkaku/Điếu ngư và eo biển Đài Loan

Trung Quốc cũng đã có nhiều hoạt động quân sự xung quanh quần đảo quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Hồi tháng 1.2018, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo phát hiện một tàu ngầm Trung Quốc cùng một tàu hộ vệ đi vào vùng tiếp giáp xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, theo AFP. Trước đó, chiến đấu cơ Trung Quốc đã nhiều lần bay gần quần đảo này.

Nếu xảy ra xung đột liên quan Senkaku/Điếu Ngư, PLA có thể sử dụng chiến đấu cơ tàng hình J-20, hệ thống tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21A, theo chuyên san The National Interest.

So với Senkaku/Điếu Ngư, tình hình eo biển Đài Loan dường như căng thẳng hơn. SCMP hôm 18.10 dẫn một số nguồn tin và chuyên gia tiết lộ Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự ở bờ biển phía đông nam gần đảo Đài Loan, bao gồm triển khai tên lửa bội siêu thanh DF-17. Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan(MND) khẳng định chiến đấu cơ Su-30 và J-10 của PLA đã bay vào vùng nhận diện phòng không của vùng lãnh thổ này trong ngày 9-10.9, theo Reuters. Trung Quốc cũng đã nhiều lần điều máy bay ném bom H-6 tuần tra gần Đài Loan.

Ngoài ra, SCMP đưa tin hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy xe bọc thép đổ bộ Type-05, các hệ thống tên lửa PHL-16 và PCL-191 đã được điều động đến Chiến khu miền đông vốn phụ trách khu vực eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông.

Ngoài ra, theo báo cáo “Sức mạnh quân sự Trung Quốc 2012”, MND xác định Lực lượng Pháo binh – Tên lửa số 2, tiền thân của Lực lượng tên lửa ngày nay của PLA, đã triển khai tổng cộng 1.600 tên lửa bao gồm các loại DF-11, DF-15, DF-16 và DF-21 sẵn sàng tấn công Đài Loan.

Khu vực biên giới Ấn-Trung

Ngoài những điểm nóng trên, Trung Quốc đã triển khai nhiều vũ khí tiên tiến tới khu vực biên giới Ấn Độ. Mới đây, tạp chí Forbes loan tin Trung Quốc đã điều động HQ-9 đến khu vực cách nơi binh sĩ hai bên ẩu đả hồi tháng 6 chỉ khoảng 50 km. Bắc Kinh còn triển khai tên lửa phòng không tầm ngắn HQ-2 và DF-21 đến khu biên giới Ấn Độ, theo tờ Kashmir Times.

Ngoài ra, SCMP đưa tin các hình ảnh trên trang mạng xã hội của Chiến khu trung ương thuộc PLA cho thấy quân đội nước này đã điều ít nhất 3 máy bay ném bom H-6 và máy bay vận tải Y-20 đến Tây Tạng, gần biên giới Ấn Độ. Chưa hết, PLA còn điều chiến đấu cơ J-11 và J-16 đến khu vực.

Trước đó, Hoàn Cầu thời báo đưa tin kể từ cuộc đối đầu của binh sĩ hai nước ở khu vực cao nguyên Doklam hồi năm 2017, PLA đã triển khai xe tăng Type 15, máy bay tấn công không người lái GJ-2 và lựu pháo tiên tiến PCL-181 đến cao nguyên Tây Tạng.

https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df6062a92b1704%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff3984fc1cf2e0a%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fbi-n-nong%2F37743-vu-khi-tq-tai-bien-dong-va-cac-diem-nong.html&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=70https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.96fd96193cc66c3e11d4c5e4c7c7ec97.vi.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=vi&original_referer=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fbi-n-nong%2F37743-vu-khi-tq-tai-bien-dong-va-cac-diem-nong.html&size=m&text=Biendong.net%20-%20V%C5%A9%20kh%C3%AD%20TQ%20t%E1%BA%A1i%20Bi%E1%BB%83n%20%C4%90%C3%B4ng%20v%C3%A0%20c%C3%A1c%20%C4%91i%E1%BB%83m%20n%C3%B3ng&time=1603751159929&type=share&url=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fbi-n-nong%2F37743-vu-khi-tq-tai-bien-dong-va-cac-diem-nong.html&via=BowThemeshttps://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/sharebutton?plusShare=true&usegapi=1&action=share&annotation=bubble&height=20&hl=vi-VN&origin=http%3A%2F%2Fbiendong.net&url=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fbi-n-nong%2F37743-vu-khi-tq-tai-bien-dong-va-cac-diem-nong.html&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.76xGL2Yny_o.O%2Fam%3DwQE%2Fd%3D1%2Fct%3Dzgms%2Frs%3DAGLTcCPLubAJPE__-DfP0tDIR1-cduAt3Q%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1603751156694&_gfid=I0_1603751156694&parent=http%3A%2F%2Fbiendong.net&pfname=&rpctoken=21474718https://www.facebook.com/plugins/comments.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df36fb48a130396%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff3984fc1cf2e0a%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=664&height=100&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fbi-n-nong%2F37743-vu-khi-tq-tai-bien-dong-va-cac-diem-nong.html&locale=vi_VN&sdk=joey&skin=light&width=

Các tin khác

Categories: Biển Đông | Leave a comment

doanh-nghiep-my-lieu-co-dam-rut-khoi-tq.html”>Doanh nghiệp Mỹ liệu có “dám” rút khỏi TQ

Ngày đăng 26-10-2020T.P

Thị trường nội địa khổng lồ, chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh và cơ sở hạ tầng tốt là điểm hấp dẫn của Trung Quốc với các nhà đầu tư.

Tesla vẫn đang mở rộng hoạt động sản xuất tại Trung Quốc.

Trong cuộc trao đổi với Đài CNBC hôm 23/10, ông Tim Ryan, Chủ tịch hãng kiểm toán PwC Mỹ nói rằng, các công ty Mỹ vẫn lên kế hoạch tiếp tục đưa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc bất kể người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới là ông Donald Trump hoặc ông Joe Biden.

Theo ông Ryan, vấn đề chuỗi cung ứng ngày càng trở nên quan trọng đối với doanh nghiệp Mỹ do tác động của cả dịch Covid-19 và cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. “Covid-19 thật sự khiến người ta chú ý đến rủi ro về chuỗi cung ứng”, ông Ryan nhận định.

Cũng theo ông này, những quốc gia có thể hưởng lợi từ làn sóng “tháo chạy” khỏi nền kinh tế thứ hai thế giới là các nước ở Đông Nam Á, Mexico và dĩ nhiên là không thể thiếu Mỹ. Cả hai ứng viên tổng thống Mỹ nói trên đều muốn tăng cường đầu tư vào sản xuất và chuỗi cung ứng nội địa, nhất là chuỗi cung ứng y tế.

Theo kết quả cuộc khảo sát được PwC công bố vào tháng rồi, khoảng 46% trong số 578 người điều hành các công ty Mỹ cho rằng Washington nên tăng cường sản xuất các sản phẩm thiết yếu trong nước để thúc đẩy kinh tế đất nước.

Đáng chú ý, đại dịch Covid-19 khiến dư luận Mỹ quan tâm nhiều đến hoạt động sản xuất thiết bị y tế và nguồn cung dược phẩm bên ngoài đất nước, nhất là khi nhiều công ty phải đóng cửa, khiến tình trạng thiếu hụt nguồn cung thêm trầm trọng.

Dù muốn giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nhưng cuộc tháo chạy khỏi thị trường hơn tỷ dân của các công ty Mỹ có thực sự diễn ra?

Một báo cáo của Goldman Sachs được công bố hồi tháng 9/2020 cho biết, bất chấp những căng thẳng leo thang cũng như xu hướng tháo chạy ra khỏi Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp đang kinh doanh tại Trung Quốc vẫn lựa chọn mở rộng hoạt động sản xuất tại thị trường này.

Cụ thể, theo báo cáo, trong khi hầu hết công ty may mặc và điện thoại thông minh đã chuyển đi, có kế hoạch chuyển đi hoặc đang xem xét di dời ít nhất một phần hoạt động khỏi Trung Quốc, có ít công ty ngành khác hành động tương tự. Phần lớn công ty trong lĩnh vực thiết bị và vật liệu bán dẫn, chăm sóc sức khỏe, đang thực sự mở rộng sản xuất. Trong lĩnh vực máy móc công nghiệp và ôtô, việc di dời và mở rộng hoạt động tại nước này đang diễn ra đồng thời.

Báo cáo cho biết: “Mặc dù thuế quan đã gây ra xu hướng định tuyến lại thương mại hàng hóa và chuyển hoạt động sản xuất điện tử tiêu dùng từ Trung Quốc sang các nước ASEAN, song chúng tôi cũng đã ghi nhận được ít bằng chứng về việc các doanh nghiệp muốn chuyển hoạt động sản xuất trở lại Mỹ”.

Bất chấp sự cường điệu và áp lực chính trị xung quanh “cuộc tháo chạy ra khỏi Trung Quốc” (vốn đang gia tăng nhờ cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ và đại dịch), sự thay đổi chuỗi cung ứng vẫn còn chưa được định hình rõ ràng với sự khác nhau theo từng ngành cụ thể.

Tesla, hiện là công ty xe hơi giá trị nhất thế giới, vẫn có kế hoạch xuất khẩu xe Model 3 sản xuất ở Trung Quốc sang các thị trường khác ở châu Á và châu Âu và đương nhiên Tesla không hề đơnnhienetrong việc này.

Kết quả một cuộc khảo sát đối với các doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc do Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải  công bố hồi đầu tháng 9 cho thấy, chỉ 4% trong hơn 200 công ty được hỏi muốn chuyển bớt sản xuất về Mỹ trong khi hơn 75% cho biết họ không có ý định chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Ngoài ra, 14% doanh nghiệp tham gia khảo sát đã bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển một số hoạt động trong chuỗi dây chuyền sản xuất sang các quốc gia khác, trong khi 7% doanh nghiệp Mỹ đang lưỡng lự giữa việc di dời nhà máy của họ (từ Trung Quốc) về Mỹ hoặc sang một nước khác ngoài Trung Quốc.

Theo nghiên cứu của Goldman, ngay cả đối với các công ty chuyển ra khỏi Trung Quốc, xu hướng này đã tồn tại từ lâu trước chiến tranh thương mại (chi phí lao động tăng cao thường là nguyên nhân gây ra).

Goldman Sachs nhận định rằng, mặc dù Trung Quốc không còn đủ sức cạnh tranh như nhiều nền kinh tế mới nổi khác đối với các ngành thâm dụng lao động, nhưng lợi thế tổng thể của nước này trong lĩnh vực sản xuất vẫn còn nguyên vẹn.

Báo cáo cho biết: “Thị trường nội địa khổng lồ, chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh và cơ sở hạ tầng tốt là những điểm hấp dẫn nhất đối với các khoản đầu tư sản xuất nước ngoài”.

https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1f0bfda5826fa8%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff15e2b0b01866bc%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37740-doanh-nghiep-my-lieu-co-dam-rut-khoi-tq.html&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=70https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.96fd96193cc66c3e11d4c5e4c7c7ec97.vi.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=vi&original_referer=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37740-doanh-nghiep-my-lieu-co-dam-rut-khoi-tq.html&size=m&text=Biendong.net%20-%20Doanh%20nghi%E1%BB%87p%20M%E1%BB%B9%20li%E1%BB%87u%20c%C3%B3%20%22d%C3%A1m%22%20r%C3%BAt%20kh%E1%BB%8Fi%20TQ&time=1603750763227&type=share&url=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37740-doanh-nghiep-my-lieu-co-dam-rut-khoi-tq.html&via=BowThemeshttps://apis.google.com/u/0/se/0/_/+1/sharebutton?plusShare=true&usegapi=1&action=share&annotation=bubble&height=20&hl=vi-VN&origin=http%3A%2F%2Fbiendong.net&url=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37740-doanh-nghiep-my-lieu-co-dam-rut-khoi-tq.html&gsrc=3p&ic=1&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.en.76xGL2Yny_o.O%2Fam%3DwQE%2Fd%3D1%2Fct%3Dzgms%2Frs%3DAGLTcCPLubAJPE__-DfP0tDIR1-cduAt3Q%2Fm%3D__features__#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefresh%2Cerefresh&id=I0_1603750759939&_gfid=I0_1603750759939&parent=http%3A%2F%2Fbiendong.net&pfname=&rpctoken=24034483https://www.facebook.com/plugins/comments.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df36325390a3429%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff15e2b0b01866bc%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=664&height=100&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-khuat-trung-hoa%2F37740-doanh-nghiep-my-lieu-co-dam-rut-khoi-tq.html&locale=vi_VN&sdk=joey&skin=light&width=

Tin mới

Các tin khác

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Tín hiệu từ hàng chục tên lửa Trung Quốc bắn ở vịnh Bắc Bộ…

Bởi AdminTD -24/10/2020

  • 54

Đặng Sơn Duân

1. Trung Quốc bắn hàng chục tên lửa ở vịnh Bắc Bộ

Đài CCTV của Trung Quốc ngày 23.10 đưa tin lực lượng không quân hải quân thuộc Chiến khu nam bộ của Trung Quốc đã bắn hàng chục tên lửa không đối không trong cuộc tập trận ở vịnh Bắc Bộ trong hai ngày 20 và 21.10.

Gần 100 phi công đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía tây đảo Hải Nam này, theo đoạn clip được tài khoản weibo của kênh CCTV Quân sự đăng tải.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5634816185597865&output=html&h=280&adk=2068496174&adf=350197293&w=655&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1603750270&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2456782217&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=655×280&url=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2020%2F10%2F24%2Ftin-hieu-tu-hang-chuc-ten-lua-trung-quoc-ban-o-vinh-bac-bo%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=164&rw=654&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1603750270678&bpp=5&bdt=1976&idt=-M&shv=r20201021&cbv=r20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1919aa8857d9fd81-227f1d31bebf009c%3AT%3D1592537794%3ART%3D1592537794%3AS%3DALNI_MbVFvScyylRuy_4pCuobuZjOG_txw&prev_fmts=0x0%2C675x280&nras=2&correlator=6699416845233&frm=20&pv=1&ga_vid=711769574.1603750270&ga_sid=1603750270&ga_hid=745116828&ga_fc=0&iag=0&icsg=2293674&dssz=20&mdo=0&mso=0&u_tz=-420&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=10&ady=841&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=0&eid=44726948%2C21067205%2C21067982%2C21068084&oid=3&pvsid=3900926422421110&pem=906&ref=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&ifi=4&uci=a!4&btvi=1&fsb=1&xpc=a65qqq1WTT&p=https%3A//baotiengdan.com&dtd=44

Tiết lộ của CCTV phù hợp với cảnh báo hàng hải của Cục Hải sự tỉnh Hải Nam về cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra ở vịnh Bắc Bộ từ 20-21.10 (xem Newsletter 20.10).

Cuộc tập trận này diễn ra khi Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức từ ngày 18-20.10.

Khu vực (màu đỏ) Trung Quốc tiến hành tập trận. Ảnh: internet

Nhiều khả năng cuộc tập trận này là cách Trung Quốc bày tỏ thái độ đối với chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản, vốn bao gồm thỏa thuận về việc xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng giữa hai nước.

Trung Quốc vốn đưa ra hai thông báo riêng rẽ về hai cuộc tập trận diễn ra cùng địa điểm, một cuộc tập trận từ 18-19.10 và một từ 20-21.10. Tuy nhiên, nhiều khả năng hai thông báo được đưa ra vì cuộc tập trận đầu tiên bị dời lại từ 18-19.10 đến 20-21.10.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5634816185597865&output=html&h=280&adk=2068496174&adf=3244560677&w=655&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1603750270&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2456782217&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=655×280&url=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2020%2F10%2F24%2Ftin-hieu-tu-hang-chuc-ten-lua-trung-quoc-ban-o-vinh-bac-bo%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=164&rw=654&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1603750270678&bpp=8&bdt=1976&idt=-M&shv=r20201021&cbv=r20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1919aa8857d9fd81-227f1d31bebf009c%3AT%3D1592537794%3ART%3D1592537794%3AS%3DALNI_MbVFvScyylRuy_4pCuobuZjOG_txw&prev_fmts=0x0%2C675x280%2C655x280&nras=3&correlator=6699416845233&frm=20&pv=1&ga_vid=711769574.1603750270&ga_sid=1603750270&ga_hid=745116828&ga_fc=0&iag=0&icsg=10682282&dssz=21&mdo=0&mso=0&u_tz=-420&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=10&ady=2047&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=0&eid=44726948%2C21067205%2C21067982%2C21068084&oid=3&pvsid=3900926422421110&pem=906&ref=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&ifi=5&uci=a!5&btvi=2&fsb=1&xpc=fXKfxEbyyU&p=https%3A//baotiengdan.com&dtd=59

Liên quan đến hoạt động tập trận của Trung Quốc, một nguồn tin của tôi cho biết Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo hạn chế bay tại khu vực đông bắc quần đảo Hoàng Sa trong ngày 23.10. Nhiều khả năng Trung Quốc cũng đang tổ chức cuộc tập trận không quân tại đây.

2. Hỗn loạn thông tin về máy bay trinh sát điện tử Mỹ ở Đài Loan

Ngày 21.10, giới quan sát hoạt động của máy bay quân sự ở khu vực xôn xao khi chứng kiến tín hiệu của một máy bay trinh sát điện tử RC-135W Rivet Joint của Mỹ xuất hiện trong không phận Đài Loan.

Tuy Bộ Quốc phòng Đài Loan đã bác bỏ thông tin này, nhưng sự việc thu hút sự chú ý hơn nữa bởi trang The War Zone ngày 23.10 có được xác nhận từ một người phát ngôn của lực lượng Không quân Thái Bình Dương rằng RC-135W quả thực đã bay vào không phận Đài Loan ngày 21.10.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5634816185597865&output=html&h=280&adk=2068496174&adf=3488138133&w=655&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1603750270&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2456782217&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=655×280&url=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2020%2F10%2F24%2Ftin-hieu-tu-hang-chuc-ten-lua-trung-quoc-ban-o-vinh-bac-bo%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=164&rw=654&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1603750270678&bpp=8&bdt=1976&idt=-M&shv=r20201021&cbv=r20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1919aa8857d9fd81-227f1d31bebf009c%3AT%3D1592537794%3ART%3D1592537794%3AS%3DALNI_MbVFvScyylRuy_4pCuobuZjOG_txw&prev_fmts=0x0%2C675x280%2C655x280%2C655x280&nras=4&correlator=6699416845233&frm=20&pv=1&ga_vid=711769574.1603750270&ga_sid=1603750270&ga_hid=745116828&ga_fc=0&iag=0&icsg=10682282&dssz=21&mdo=0&mso=0&u_tz=-420&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=10&ady=2743&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=0&eid=44726948%2C21067205%2C21067982%2C21068084&oid=3&pvsid=3900926422421110&pem=906&ref=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&ifi=6&uci=a!6&btvi=3&fsb=1&xpc=nGZBCMHU28&p=https%3A//baotiengdan.com&dtd=74

Điều này khiến Bộ Quốc phòng Đài Loan một lần nữa phải đưa ra tuyên bố bác bỏ.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5634816185597865&output=html&h=280&adk=2068496174&adf=3531120884&w=655&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1603750270&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2456782217&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=655×280&url=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2020%2F10%2F24%2Ftin-hieu-tu-hang-chuc-ten-lua-trung-quoc-ban-o-vinh-bac-bo%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=164&rw=654&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1603750270678&bpp=6&bdt=1976&idt=-M&shv=r20201021&cbv=r20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1919aa8857d9fd81-227f1d31bebf009c%3AT%3D1592537794%3ART%3D1592537794%3AS%3DALNI_MbVFvScyylRuy_4pCuobuZjOG_txw&prev_fmts=0x0%2C675x280%2C655x280%2C655x280%2C655x280&nras=5&correlator=6699416845233&frm=20&pv=1&ga_vid=711769574.1603750270&ga_sid=1603750270&ga_hid=745116828&ga_fc=0&iag=0&icsg=10682282&dssz=21&mdo=0&mso=0&u_tz=-420&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=10&ady=3075&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=0&eid=44726948%2C21067205%2C21067982%2C21068084&oid=3&pvsid=3900926422421110&pem=906&ref=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&ifi=7&uci=a!7&btvi=4&fsb=1&xpc=LV6u2bNV9J&p=https%3A//baotiengdan.com&dtd=89

Việc máy bay trinh sát điện tử RC-135W xuất hiện trong không phận Đài Loan gây xôn xao bởi động thái bất thường này được diễn dịch như là thông điệp về sự cam kết đối với Đài Loan mà Mỹ gửi đến Bắc Kinh.

Tuy nhiên, một bước ngoặt mới lại xuất hiện trong câu chuyện này khi trung tá Tony Wickman, Trưởng phòng Thông tin của lực lượng Không quân Thái Bình Dương, liên hệ với The War Zone đính chính thông tin mà một cấp dưới của ông cung cấp trước đó. Ông Wickman cho biết thông tin được cung cấp ban đầu không chính xác và không có chiếc RC-135W nào bay vào không phận Đài Loan ngày giờ nói trên.

Sự hỗn loạn tin tức có thể được giải thích theo cách Mỹ và Đài Loan muốn che giấu chuyến bay này. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tôi, có khả năng rất cao là thông tin ban đầu bị sai.

Một nguồn tin của tôi cho biết quả thực một máy bay RC-135W đã hoạt động ở phía bắc Đài Loan vào thời điểm đó nhưng không hề bay vào không phận Đài Loan. Tín hiệu cho thấy nó bay trên Đài Loan là không chính xác.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-5634816185597865&output=html&h=280&adk=2068496174&adf=2445877741&w=655&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1603750270&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2456782217&psa=1&guci=2.2.0.0.2.2.0.0&ad_type=text_image&format=655×280&url=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F2020%2F10%2F24%2Ftin-hieu-tu-hang-chuc-ten-lua-trung-quoc-ban-o-vinh-bac-bo%2F&flash=0&fwr=0&pra=3&rh=164&rw=654&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1603750270678&bpp=4&bdt=1976&idt=4&shv=r20201021&cbv=r20110914&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D1919aa8857d9fd81-227f1d31bebf009c%3AT%3D1592537794%3ART%3D1592537794%3AS%3DALNI_MbVFvScyylRuy_4pCuobuZjOG_txw&prev_fmts=0x0%2C675x280%2C655x280%2C655x280%2C655x280%2C655x280&nras=6&correlator=6699416845233&frm=20&pv=1&ga_vid=711769574.1603750270&ga_sid=1603750270&ga_hid=745116828&ga_fc=0&iag=0&icsg=10682282&dssz=21&mdo=0&mso=0&u_tz=-420&u_his=2&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=10&ady=3823&biw=675&bih=329&scr_x=0&scr_y=0&eid=44726948%2C21067205%2C21067982%2C21068084&oid=3&pvsid=3900926422421110&pem=906&ref=https%3A%2F%2Fbaotiengdan.com%2F&rx=0&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C683%2C328&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=8320&bc=31&ifi=8&uci=a!8&btvi=5&fsb=1&xpc=EkxprrLEdR&p=https%3A//baotiengdan.com&dtd=102

Điều này bắt nguồn từ việc tín hiệu ADS-B (Hệ thống tự động giám sát máy bay qua vệ tinh và phát quảng bá) ở khu vực biển Hoa Đông phía bắc Đài Loan thường bị sai lệch không rõ lý do.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên RC-135W được “nhìn thấy” bay trên không phận Đài Loan. Sự việc tương tự từng diễn ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, nguồn tin của tôi cho biết tín hiệu ADS-Blúc ấy cũng bị sai.

Sự việc lần nay đặc biệt hơn chỉ vì một phát ngôn của Không quân Thái Bình Dương đưa ra một xác nhận không chính xác.

3. Thương vụ vũ khí của Mỹ với Đài Loan

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21.10 phê chuẩn việc bán gói vũ khí trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan, châm ngòi phản ứng giận dữ từ Trung Quốc.

Gói vũ khí này bao gồm 135 tên lửa không đối đất tầm xa AGM-84H SLAM-ER của Boeing, 11 hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS M142 của Lockheed Martin Corp, và 6 bộ cảm biến MS-110 Recce dành cho máy bay của Collins Aerospace.

Thương vụ này gây chú ý bởi tên lửa AGM-84H SLAM-ER là vũ khí tấn công và việc Mỹ phê chuẩn thương vụ này là một bước ngoặt bởi trước nay Washington thường nói rằng các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Tên lửa AGM-84H gắn trên các chiếc F-16 và HIMARS đi kèm với 64 tên lửaM57 Army Tactical Missile Systems sẽ cho phép Đài Loan tấn công các căn cứ hải quân và không quân Trung Quốc nằm dọc bờ biển ở phía đối diện Đài Loan trong trường hợp xảy ra chiến sự.

4. Mỹ – Nhật chuẩn bị tập trận lớn

Ngày 22.10, 4 oanh tạc cơ B-1B của được triển khai đến căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam. Nhiều khả năng các oanh tạc cơ này đến khu vực để tham gia cuộc tập trận Keen Sword quy mô giữa Nhật Bản và Mỹ từ ngày 26.10 đến 5.11.

Theo kế hoạch, 46.000 quân nhân, bao gồm 37.000 lính Nhật và 9.000 lính Mỹ, sẽ tham gia tập trận cùng với 20 tàu chiến và 170 máy bay.

Canada cũng cử một tàu chiến tham gia cuộc tập trận diễn ra ở nhiều khu vực của Nhật Bản, bao gồm quần đảo Okinawa.

Cuộc tập trận quy mô, bao gồm cả nội dung chiếm đảo, diễn ra vào thời điểm nước Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống ngày 3.11.

Keen Sword là cuộc tập trận lớn nhất giữa Mỹ và Nhật diễn ra 2 năm một lần và được lên kế hoạch từ lâu. Tuy nhiên, trong năm nay nó diễn ra giữa lúc căng thẳng Mỹ – Trung ngày càng leo thang.

Thời gian qua cũng có không ít đồn đoán rằng Trung Quốc có thể tiến hành một hành động gây hấn nào đó với Đài Loan trong thời điểm nhạy cảm xung quanh ngày bầu cử Mỹ hoặc sau đó.

5. Đọc thêm

– Camphuchia giải tán cuộc biểu tình phản đối kế hoạch đặt căn cứ quân sự của Trung Quốc

– Philippines không có ngân sách triển khai dân quân biển ở Biển Đông

– Mỹ triển khai tàu tuần duyên trú đóng ở Nam Thái Bình Dương chống tàu cá Trung Quốc

– Mỹ và châu Âu mở đối thoại về Trung Quốc

– Vai trò của ra đa ở Đài Loan trong đối đầu Mỹ – Trung

– Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị họp hội nghị trung ương 5 từ 26-29.10

– Tập Cận Bình leo thang cảnh báo Mỹ nhân kỷ niệm 70 năm ngày tham chiến ở Triều Tiên

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Bão Molave tàn phá Philippines; VN lo sơ tán 1,3 triệu dân8 giờ trước

Bão Molave tấn công dữ dội miền nam Philippines, giật đổ cột điện và khiến ít nhất 12 ngư dân tỉnh Catanduanes mất tích, giới chức nói.

Tràn vào Philippines từ hôm 25/10, với sức gió 125kmh, giật 150kmh, bão gây lụt lội nghiêm trọng trên diện rộng, buộc hàng chục ngàn dân phải sơ tán.

Dự kiến trong thứ Ba, bão rời Philippines, di chuyển về phía Việt Nam, sẽ là cơn bão số 9 của VN trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm thứ Hai yêu cầu các tỉnh miền Trung chủ động phòng tránh.

Giới chức Việt Nam nói cần có phương án sơ tán khoảng 1,3 triệu dân ở các khu vực có thể bị bão tấn công.

Dự báo thời tiết nói bão số 9 bắt đầu ảnh hưởng tới các vùng ven biển Việt Nam từ tối thứ Ba, 27/10, và sẽ đổ bộ vào đất liền hôm thứ Tư 28/10.

Tin cho hay các tỉnh đang gấp rút lên phương án và triển khai nhằm hoàn tất công tác phòng chống trong chiều thứ Ba.

Trong số các biện pháp ứng phó, có việc chủ động sơ tán người, tàu thuyền trên biển, đảo và trên đất liền ra khỏi nơi nguy hiểm.

“Cứu người là quan trọng nhất, cho nên, tất cả các giải pháp có thể được, kêu gọi tàu bè, di dời dân cũng như khi tàu vào rồi thì cương quyết đưa ngư dân lên bờ, ngư dân trên lồng bè phải lên bờ,” trang tin điện tử của Chính phủ dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Học sinh Đà Nẵng được thông báo nghỉ học chiều 27 và ngày 28/10, còn tại Bình Định, các em được yêu cầu nghỉ từ chiều 27/10.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.