Monthly Archives: June 2021

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔvà Phật Giáo Thời Ðại

…… …. .. . .Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔvà Phật Giáo Thời ÐạiLê Hiếu Liêm Viện Tư Tưởng Việt Phật Hoa Kỳ 1995tái bản lần thứ hai 2001 Kính tặng những người mang tâm hạnh Bồ Tát tùy thuận phụng sự chúng sanh đã hy sinh tự do và thân mạngcho lý tưởng cứu khổ cứu nạn con dân và đất nước Việt Nam thân yêu. Viện Tư Tưởng Việt PhậtChuyển luân chánh pháp vào thời đại,chính sách quốc gia & đời sống quốc dân.Mục LụcChương Một: Việt Nam và Phật Giáo đầu Thế Kỷ 20.Chương Hai: Tư  Tưởng Phật Học Của Thiền Sư Thích Thiện Chiếu.A/ Cuộc đời và hành trạng của thiền sư Thích Thiện Chiếu.B/ Tư tưởng Phật học của thiền sư Thích Thiện Chiếu và các bạn cùng lý tưởng.a/ Bác bỏ Thượng Đế.b/ Bác bỏ thuyết linh hồn bất tử.c/ Bác bỏ quan niệm thiên đàng, niết bàn.d/ Thuyết vô ngã.1/ Mâu thuẩn của niết bàn.2/ Mâu thuẩn nhân quả. Chương Ba: Cuộc đời của Huỳnh Phú Sổ.A/ Cuộc đời thanh thiếu niên.B/ Cuộc đời hành đạo.C/ Những năm tháng bị quản thúc, lưu đày.D/ Thời gian sống ở Sài Gòn và đi khuyến nông tại miền Tây.E/ Quê hương bừng dậy trong cách mạng và kháng chiến.F/ Dấn thân hoạt động cách mạng kháng chiến cứu quốc.G/ Những ngày cuối cùng của Huỳnh Phú Sổ.H/ Các tác phẩm của Huỳnh Phú Sổ. Chương Bốn: Nguồn Gốc Lịch Sử, Bối Cảnh Chính Trị Và Truyền Thống Tâm Linh.A/ Công cuộc Nam tiến.B/ Cuộc kháng chiến chống Pháp.C/ Truyền thống Đạo Pháp và Dân Tộc. Chương Năm: Tinh Hoa Tư Tưởng Phật Học Và Phương Thức Chấn Hưng Phật Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.1/ Phương pháp luận của Huỳnh Phú Sổ.2/ Hình thức giảng đạo.3/ Đối tượng hoằng pháp.4/ Phương thức cứu độ.5/ Tinh yếu tư tưởng Huỳnh Phú Sổ. Chương Sáu: Cuộc Cách Mạng Tôn Giáo Của Huỳnh Phú Sổ.1/ Khuyến khích tu hành theo đạo Phật.2/ Bài trừ mê tín dị đoan.3/ Việt hóa nghi thức thờ phượng.4/ Đề cao vai trò của người Phật tử tại gia.5/ Áp dụng thuyết tứ ân, đưa đạo Phật vào đời.6/ Đưa đạo Phật vào thời đại.7/ Hình thành một tôn giáo dân tộc. Chương Bảy: Con Đường Hành Động Phật Giáo Qua Hành Trạng Của Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ.A/ Tranh đấu cho độc lập, thống nhất, hòa giải và đoàn kết dân tộc.B/ Nổ lực đoàn kết, thống nhất Phật giáo. Chương Tám: Nội Dung Phật Pháp Của Phật Giáo Hòa Hảo.– Đường trung đạo.– Chư Phật có bốn đại đức.– Tam nghiệp và thập ác.1/ Sát sanh.2/ Đạo tặc.3/ Tà dâm.4/ Lưỡng thiệt.5/ Ỷ ngôn.6/ Ác khẩu.7/ Vọng ngữ.8/ Tham lam.9/ Sân nộ.10/ Mê si. – Sơ giải về tứ diệu đế.– Luận về bát chánh.1/ Chánh kiến.2/ Chánh tư duy.3/ Chánh nghiệp.4/ Chánh tinh tấn.5/ Chánh mạng.6/ Chánh ngữ.7/ Chánh niệm.8/ Chánh định. – Cư sĩ Huỳnh Phú Sổ và danh tăng Narada Maha Thera.- Thập nhị nhơn duyên.- Môn hoàn diệt.- Đức Phật đối với chúng sanh.- Lời khuyên bổn đạo.- Trong việc tu thân xử kỷ. Chương chín: Hình Thức Tín Ngưỡng Của Phật Giáo Hòa Hảo.A/ PGHH là một tông phái Phật giáo tu hành tại gia.B/ Hình thức thờ phượng, lễ bái, cầu nguyện.- Thờ phượng.- Hành lễ.- Tang lễ.- Hôn nhân.- Những điều cấm làm.- Đối với các tôn giáo và nhân sanh.- Điều kiện vo đạo.- Sự cúng lay của người cư sĩ tại gia. C/ Tám điều răn cấm.- Lời khuyên bổn đạo. Chương Mười: Thi Kệ Của Huỳnh Phú Sổ.– Thi kệ của Huỳnh Phú Sổ và thi kệ của Nhất Hạnh.- Huỳnh Phú Sổ là một phần mầu nhiệm của chúng ta. Phụ Lục.– Nhận định Tình Hình Tôn Giáo Tại Việt Nam của tác giả.- Đức Huỳnh Giáo Chủ Như Là Một Triết Gia Việt Nam của Học Giả Phạm Công Thiện.- Huỳnh Phú Sổ Và Chúng Ta của Tiến Sĩ Lý Khôi Việt.  Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại là một tác phẩm sử học và Phật học nên tác giả đã không thể viết khác hơn về một số sự thật lịch sử và một số nhận định, phê bình. Lịch sử là lịch sử. Và tự do tư tưởng là quyền tự do căn bản nhất, thiêng liêng nhất của mọi con người trong thế giới văn minh ngày nay.Tác giả hoan nghênh và sẵn sàng thảo luận với bất cứ ai về bất cứ vấn đề gì được nêu lên trong tác phẩm nầy. * Các hình của Huỳnh Phú Sổ được chụp lại từ trong cuốn Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sử Dân Tộc của Nguyễn Long Thành Nam. Viện Tư Tưởng Việt PhậtP.O Box 915Danville, CA 94526. USA  Tác Giả & Tác Phẩm * Tác giả Lê Hiếu Liêm sinh năm 1952 tại Huế, tốt nghiệp Cử nhân Luật Khoa đại Học Sài Gòn năm 1974 và Tiến Sĩ Luật Khoa, chuyên ngành về Luật Các Tổ Chức Quốc Tế Và Bang Giao Kinh Tế Quốc Tế, đại Học Sorbonne năm 1978, sáng lập Tạp Chí Khai Phóng (1981), báo Thanh Niên Hành động (1984), báo The Berkeley Times (1986), Viện Tư Tưởng Việt Phật (1990), Tạp Chí Bông Sen (1991) và Trường Phật Học Lý Trần (1991).Trong hơn hai thập niên qua, tác giả đã hoàn thành các tác phẩm sau đây:- Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia Đang Phát Triển (1970),- Chiến Tranh Việt Nam Và Luật Quốc Tế (1973),- Hợp Tác Và Hội Nhập Tại Đông Nam Á (1976),- Việt Nam Và Hoa Kỳ Trong Thời đại Mới 1976-2000 (1976),- Bản Điều Trần Nguyễn Trường Tộ Mới (1977),- Khía Cạnh Pháp Lý Và Thực Tế Của Sự Giao Thương Nga-Mỹ (luận án tiến sĩ, 1978),- Việt Nam Tranh Đấu Sử Luận (1980),- Hai Ngàn Năm Việt Nam Và Phật Giáo (1981). Tác giả đã viết trên 200 bài nghiên cứu, tham luận, bình luận, phóng sự, bút ký… dưới các bút hiệu khác nhau, về các vấn đề Phật Giáo, Phật Học và Đất Nước, được đăng tải trên các tạp chí Phật Giáo Việt Nam, Khai Phóng, Giao Điểm, Hoa Sen, Bông Sen, Bông Sen Âu Châu… và được trích đăng lại trong nhiều tờ báo khác.Tác giả Lê Hiếu Liêm là chủ biên của bộ Phật Học Lý Trần, Khóa Căn Bản (Năm thứ nhất Cao Đẳng Phật học), Khóa Trung Cấp (Năm thứ hai Cao Đẳng Phật học) và Khóa Cao Cấp (năm thứ ba Cử Nhân Phật học) tổng cộng 6.000 trang.Ngay từ tác phẩm đầu tiên “Ý Thức Hệ Của Các Quốc Gia đang Phát Triển”, được viết khi 18 tuổi, tác giả đã đề nghị lấy Phật Giáo để dung hòa, hóa giải các nguồn ý thức hệ đang tàn phá Việt Nam và làm chủ đạo văn hóa-chính trị mới cho Việt Nam.Lời kêu gọi này tiếp tục được đưa ra trong Bản Điều Trần gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam, được viết khi 24 tuổi, và được tác giả mang đến trao cho phái đoàn Thủ Tướng Phạm Văn Đồng đang công du tại Pháp trong năm 1977.Thông điệp giải cứu và quang hưng đất nước trong tinh thần khoan dung, khai phóng, từ bi và trí tuệ của đạo Phật, đồng thời cũng là của truyền thống văn hóa dân tộc và của thời đại, được tác giả tiếp tục khẳng định trong hầu hết các tác phẩm được viết từ suốt 20 năm qua. * Tác phẩm Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ Và Phật Giáo Thời Đại được viết từ cuối năm 1994 và hoàn thành, quyển một, vào tháng tư năm 1995. Đây là quyển đầu tiên của bộ sách ba cuốn viết về Huỳnh Phú Sổ. Quyển một giới thiệu cuộc đời – tư tưởng Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ và nội dung giáo lý – hình thức tín ngưỡng của Phật Giáo Hòa Hảo, như một tông phái Phật giáo được Việt hóa và hiện đại hóa. Quyển hai so sánh Huỳnh Phú Sổ và các vị giáo chủ khác, cùng đối chiếu Phật Giáo với các tôn giáo khác, đây là một bản tổng kết và đánh giá di sản tôn giáo của dân tộc và nhân loại. Quyển ba trình bày những tiên đoán về tương lai của các tôn giáo và của Phật Giáo Việt Nam, và đưa ra những đề nghị để xây dựng một nền Phật Giáo Thời đại trong Thời đại Phật Giáo, là thế kỷ 21 sắp đến. “Bồ Tát Huỳnh Phú Sổ đã đưa lịch sử vượt qua tương lại, đã nối liền Đạo Pháp với Dân Tộc, và đã đến hiện đại từ truyền thống. Ý thức  mới trong văn hóa, tôn giáo và chính trị của Ông vẫn còn rực sáng để đánh thức chúng ta, dẫn đường cho thời đại, cho sinh mệnh Việt Nam và tương lai Phật Giáo Việt Nam. Tất cả chúng ta, những ai vẫn còn mang trong trái tim truyền thống văn hóa và tâm linh của dân tộc, chính là hóa thân của Huỳnh Phú Sổ, của Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ Trung, của Khuông Việt, Vạn Hạnh, Lý Công Uẩn.Huỳnh Phú Sổ bất tử.Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Phật Giáo.Vì sự nghiệp của ông chính là sự nghiệp Việt Nam.Vì Huỳnh Phú Sổ đã trở thành một phần mầu nhiệm của Việt Nam, của Phật Giáo, của mỗi chúng ta…”   |Muc Luc| |Ch.1| |Ch.2| |Ch.3| |Ch.4| |Ch.5| |Ch.6| |Ch.7| |Ch.8| |Ch.9| |Ch.10|TK|[BHH430] [PGHH] [THƯ VIỆN PGHH 
HOMEGIỚI THIỆU TỔNG QUÁTHỌC TRÌNHHỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤNTHƯ VIỆNSINH VIÊN VỤBẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng Cùng một tác giả: Long Hoa xuất bản-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)-         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)-         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)-         Ðời Hạ Ngươn (1960)-         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)-         Hành sử Đạo Nhân (1970)-         Tu Hiền (1972)-         Đời Thượng Ngươn (1973)-         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư-         Chánh trị thường thức (1956)-         Tinh thần cán bộ (1971)-         Lập trường Dân Xã Đảng (1971) MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|  [TV. PGHH]
Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng Cùng một tác giả: Long Hoa xuất bản-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)-         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)-         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)-         Ðời Hạ Ngươn (1960)-         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)-         Hành sử Đạo Nhân (1970)-         Tu Hiền (1972)-         Đời Thượng Ngươn (1973)-         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư-         Chánh trị thường thức (1956)-         Tinh thần cán bộ (1971)-         Lập trường Dân Xã Đảng (1971) MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|  [TV. PGHH]
Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng Cùng một tác giả: Long Hoa xuất bản-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)-         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)-         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)-         Ðời Hạ Ngươn (1960)-         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)-         Hành sử Đạo Nhân (1970)-         Tu Hiền (1972)-         Đời Thượng Ngươn (1973)-         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư-         Chánh trị thường thức (1956)-         Tinh thần cán bộ (1971)-         Lập trường Dân Xã Đảng (1971) MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|  [TV. PGHH]
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Phô diễn sức mạnh, Trung Quốc không dừng tham vọng kiểm soát phần lớn Biển Đông?

04/06/2021 05:27 GMT+7190Lưu

TTO – Máy bay vận tải chiến lược – một lực lượng ít được chú ý của không quân Trung Quốc – đã có màn khoa trương sức mạnh ồn ào trên Biển Đông hôm 31-5, dẫn đến cáo buộc xâm phạm không phận từ Kuala Lumpur.

Phô diễn sức mạnh, Trung Quốc không dừng tham vọng kiểm soát phần lớn Biển Đông? - Ảnh 1.

Trung Quốc đang phát triển nhiều biến thể cho máy bay Y-20, từ vận tải chiến lược đến tiếp liệu trên không và chỉ huy, cảnh báo sớm trên không – Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Y-20, loại máy bay vận tải hạng nặng Trung Quốc tự phát triển, được cho là đã hạ cánh xuống một trong các thực thể nhân tạo bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trước khi áp sát không phận Malaysia. Việc Bắc Kinh điều vận tải cơ đến vùng biển tranh chấp với Kuala Lumpur là tín hiệu đáng lo ngại, cho thấy Trung Quốc sẽ không dừng tham vọng kiểm soát phần lớn Biển Đông.

Né vùng thông báo bay Việt Nam

Theo sơ đồ Không quân Malaysia công bố ngày 1-6, các máy bay Trung Quốc đã đi vào vùng thông báo bay (FIR) Kota Kinabalu của Malaysia trưa 31-5.

Cũng theo sơ đồ này, nhóm máy bay Trung Quốc đã né FIR Hồ Chí Minh do Việt Nam quản lý, đi xuyên qua FIR Singapore trước khi tiến vào FIR Kota Kinabalu.

Sau khi phát hiện sự việc, Không quân Malaysia đã theo dõi nhóm máy bay Trung Quốc bằng radar. Hiện chưa rõ FIR Singapore có phát hiện và liên lạc được với các vận tải cơ Trung Quốc hay không.

Theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong, một nguồn tin trong quân đội Trung Quốc và “am hiểu trực tiếp vấn đề” tiết lộ chỉ có 2 máy bay vận tải Il-76 và Y-20 trong sự cố mà Malaysia tố cáo là “xâm phạm không phận và chủ quyền” nước này.

Nguồn tin này cho biết 2 vận tải cơ nói trên làm nhiệm vụ tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú ở những thực thể Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp ở Trường Sa.

“Trung Quốc đang đóng quân tại một số thực thể ở Biển Đông nên cần tiếp tế liên tục” – nguồn tin nói với SCMP, cho biết cứ cách 1 hoặc 2 tuần lại có máy bay quân sự tiếp tế.

“Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, 2 vận tải cơ của Trung Quốc đã huấn luyện và diễn tập bay thích ứng các điều kiện thời tiết cũng như một số tình huống trên Biển Đông” – nguồn tin nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, cùng ngày 2-6 xác nhận có “hoạt động huấn luyện thường lệ” của Không quân Trung Quốc ở phía nam Trường Sa. Ông Uông cũng nói: “Trung Quốc không nhắm vào quốc gia cụ thể nào và đã tuân thủ nghiêm túc luật quốc tế, không xâm phạm không phận nước nào trong suốt thời gian diễn tập”.

Những gì phía Trung Quốc nêu ra trái ngược với thông tin Malaysia công bố. Trước các “hành động đáng ngờ”, bao gồm việc các máy bay Trung Quốc phớt lờ yêu cầu liên lạc của kiểm soát không lưu và tiếp tục đi sâu vào FIR Kota Kinabalu, Malaysia đã điều các chiến đấu cơ lên “quan sát trực tiếp”.

Như vậy trong sự việc ngày 31-5, Không quân Malaysia đã theo dõi nhóm máy bay Trung Quốc bằng cả radar và mắt thường.

Lộ rõ tham vọng mở rộng kiểm soát

Đây không phải là lần đầu tiên Y-20 xuất hiện trên Biển Đông. Ngày Giáng sinh năm ngoái (25-12), một vệ tinh của Mỹ đã chụp được hình ảnh vận tải cơ Y-20 của Trung Quốc ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Với đường băng dài hơn 3.000m được Bắc Kinh cải tạo phi pháp, đá Chữ Thập có thể tiếp nhận các máy bay vận tải cỡ lớn như Y-20.

Một nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc khi đó xác nhận với SCMP việc Y-20 có mặt ở đá Chữ Thập. Theo người này, Không quân Trung Quốc chỉ kiểm tra độ tin cậy của đường băng và không có hoạt động vận chuyển hàng hóa nào.

Nếu các nguồn tin của SCMP đều chính xác, có thể thấy Trung Quốc đã bắt đầu đưa Y-20 đến Trường Sa với tần suất thường xuyên hơn chỉ sau 5 tháng thử nghiệm.

Mặc dù nguồn tin của SCMP nói Y-20 chỉ tiếp tế nhu yếu phẩm nhưng trên thực tế nó có thể đóng nhiều vai trò hơn thế. Với khả năng chở tới 66 tấn hàng, Y-20 có thể bí mật vận chuyển các hệ thống tên lửa, đạn dược và thậm chí xe tăng hạng nhẹ đến Trường Sa nhanh chóng so với tàu đổ bộ.

Hình ảnh vệ tinh chụp cuối tháng 12-2020 cho thấy biến thể tiếp dầu của máy bay Y-20 (tạm gọi là Y-20U) đã hoàn tất việc thử nghiệm và đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Thời báo Hoàn cầu tuyên bố Y-20U sẽ giúp Trung Quốc đối phó với “các thách thức” trong khu vực!? Tờ báo của chính quyền Bắc Kinh còn nói những máy bay như Y-20 sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trên Biển Đông khi quân đội nước này hiện đại hóa lực lượng không quân.

Chiêu bài hỗ trợ nhân đạo

Trong sự kiện ngày 31-5, Thời báo Hoàn cầu nêu lý do biện bạch cho đợt huấn luyện của máy bay vận tải Trung Quốc. Tờ này trích lời một số “chuyên gia quân sự” cho rằng nếu xảy ra thiên tai hoặc khủng hoảng nhân đạo ở Biển Đông, những vận tải cơ như Y-20 của Trung Quốc có thể đóng vai trò hỗ trợ lớn. Do đó, sự phát triển máy bay vận tải Trung Quốc không nên bị coi như mối đe dọa mà cần được ghi nhận là nhân tố “giúp ổn định cho khu vực”.Ra mắt giàn khai thác khổng lồ ở Biển Đông, Trung Quốc muốn phô trương sức mạnh?

TTO – ‘Biển sâu số 1’ của Trung Quốc là giàn khai thác nửa chìm nửa nổi đầu tiên trên thế giới nặng hơn 100.000 tấn, với tuổi thọ 150 năm. Dự kiến nó cung cấp hơn 3 tỉ mét khối khí tự nhiên/năm cho Quảng Đông, Hải Nam, Hong Kong.DUY LINH

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Thủ tướng Nhật kêu gọi G7 đối phó hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Văn Khoa

1
2
3
4
5

truongvankhoa2001@yahoo.com10:27 – 13/06/2021 4 THANH NIÊN ONLINE

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vừa bày tỏ quan ngại của ông với các nhà lãnh đạo khác thuộc G7 về những hoạt động của Trung Quốc, trong đó có hành động đơn phương của nước này ở Biển Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (thứ 2 từ phải) cùng các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh ngày 12.6 /// Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (thứ 2 từ phải) cùng các nhà lãnh đạo khác tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh ngày 12.6REUTERSCụ thể, trong ngày làm việc thứ 2 của hội nghị thượng đỉnh G7, diễn ra ở Anh từ ngày 11-13.6, Thủ tướng Suga nhấn mạnh rằng nhiều vấn đề liên quan Trung Quốc, như hành động đơn phương của nước này ở biển Hoa Đông và Biển Đông và những hoạt động kinh tế không công bằng, không phù hợp với các giá trị của G7, theo Đài NHK.Ông Suga còn nhấn mạnh các nước G7 ( gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Ý và Nhật Bản) nên làm việc cùng nhau để giải quyết những vấn đề liên quan Trung Quốc.

Current Time0:00/Duration0:00Các lãnh đạo G7 cùng yêu cầu điều tra nguồn gốc Covid-19

https://api.dable.io/widgets/id/G7ZJbw7W/users/99672104.1623692065636?from=https%3A%2F%2Fthanhnien.vn%2Fthe-gioi%2Fthu-tuong-nhat-keu-goi-g7-doi-pho-hanh-dong-cua-trung-quoc-o-bien-dong-1398099.html&url=https%3A%2F%2Fthanhnien.vn%2Fthe-gioi%2Fthu-tuong-nhat-keu-goi-g7-doi-pho-hanh-dong-cua-trung-quoc-o-bien-dong-1398099.html&ref=https%3A%2F%2Fwww.saigonbao.com%2F&cid=99672104.1623692065636&uid=99672104.1623692065636&site=thanhnien.vn&id=dablewidget_G7ZJbw7W&category1=Th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi&ad_params=%7B%7D&item_id=1077908&pixel_ratio=1&client_width=639&network=non-wifi&lang=en&pre_expose=1&is_top_win=1&top_win_accessible=1&inarticle_init=1Thông tin trên cho thấy Thủ tướng Suga thường bày tỏ quan ngại và sự phản đối của Nhật đối với những hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông trong các cuộc họp song phương và đa phương với lãnh đạo của các nước khác.Trong hội nghị trực tuyến ngày 27.5, Thủ tướng Suga Yoshihide cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sự phản đối mạnh mẽ của họ đối với những ý đồ đơn phương của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông, theo NHK.Trước đó, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 9.3, Thủ tướng Suga cũng đã bày tỏ quan ngại về những ý đồ đơn phương của Trung Quốc thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông, theo Kyodo News.Kể từ khi Luật Hải cảnh của Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng có hiệu lực từ ngày 1.2, Nhật luôn chia sẻ quan ngại của mình với Mỹ và nhiều nước khác về nguy cơ Trung Quốc ngày càng trở nên hung hăng ở biển Hoa Đông và Biển Đông, theo hãng tin Jiji Press.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Tân chính phủ và thay đổi chính trị chưa từng có ở Israel

14 tháng 6 2021

Benjamin Netanyahu and Naftali Bennett in the Knesset (13 June)
Chụp lại hình ảnh,Ông Naftali Bennett (phải) đã kết thúc thời gian dài nắm quyền của ông Benjamin Netanyahu

Ông Benjamin Netanyahu đã phải chấm dứt 12 năm cầm quyền của mình tại Israel sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu chuẩn thuận tân chính phủ liên minh.

Gương mặt theo chủ nghĩa dân tộc hữu khuynh Naftali Bennett đã tuyên thệ để trở thành thủ tướng, dẫn đầu một “chính phủ của sự thay đổi”.

Bầu cử Israel: Chưa rõ ai thật sự chiến thắng

Xung đột Israel-Palestine: Viện trợ đến Gaza khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Thủ tướng Netanyahu nói ‘Hamas bị đẩy lùi nhiều năm’

Gaza nói Chủ nhật là ‘ngày đẫm máu nhất’ cho đến nay

Ông Bennett sẽ dẫn dắt một liên minh chưa từng có, gồm tập hợp nhiều đảng phái, với chiến thắng đa số cực kỳ sít sao, 60 phiếu thuận và 59 phiếu chống.

Ông sẽ làm thủ tướng cho tới tháng 9/2023 như một phần trong thỏa thuận chia sẻ quyền lực.

Sau đó, ông sẽ trao quyền cho ông Yair Lapid, lãnh đạo của đảng trung hữu Yesh Atid, để dẫn dắt trong hai năm tiếp theo.

Ông Netanyahu – lãnh đạo cầm quyền lâu nhất ở Israel, người nắm vai trò áp đảo trong nền chính trị nước này suốt nhiều năm – sẽ tiếp tục đứng đầu đảng Likud hữu khuynh và trở thành lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội.

Trong cuộc tranh luận tại Quốc hội, ông Netanyahu cứng cỏi hứa hẹn: “Chúng tôi sẽ trở lại.”

Sau khi Quốc hội biểu quyết, ông Netanyahu đã đi tới và bắt tay ông Bennett.

Tuy nhiên, đại diện của người Palestine tỏ ra dửng dưng với chính phủ mới của Israel.

“Đây là quan hệ nội bộ của Israel. Quan điểm của chúng tôi luôn rất rõ ràng, điều chúng tôi muốn là một nhà nước Palestine với những đường biên giới và có Jerusalem là thủ đô,” phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas nói.

“Đây là một thực thể chiếm đóng, thực dân. Chúng tôi cần phải kháng cự bằng vũ lực để giành lại quyền của mình,” phát ngôn viên của Hamas, nhóm Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát Dải Gaza, nói.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gửi lời chúc mừng tới ông Bennett và nói mong muốn hợp tác.

Thay đổi chính phủ

Ông Netanyahu đã nắm quyền năm nhiệm kỳ, đầu tiên là từ 1996 đến 1999, rồi sau đó tiếp tục từ 2009 tới 2021.

Ông đã tổ chức một kỳ bầu cử vào 4/2019 nhưng không giành được sự ủng hộ đủ mức để thành lập một chính phủ liên minh mới.

Sau đó, đã có hai kỳ bầu cử nữa được tổ chức nhưng vẫn không bên nào giành được thắng lợi rõ rệt.

Sau kỳ bầu cử thứ ba, ông thành lập một chính phủ thống nhất quốc gia cùng lãnh đạo phe đối lập khi đó là Benny Gantz, nhưng thỏa thuận đã sụp đổ và Israel lại tiến hành bầu cử trong tháng 3.

Đảng Likud nổi lên như đảng phái chính trị lớn nhất nhưng sau khi ông Netanyahu vẫn không thể thành lập được chính phủ, nhiệm vụ này đã được chuyển sang cho ông Lapid, lãnh đạo của đảng phái về nhì trong kỳ bầu cử.

Anti-Netanyahu demonstrators outside parliament in Jerusalem for the vote (13 June)
Chụp lại hình ảnh,Người biểu tình phản đối ông Netanyahu tụ tập bên ngoài Quốc hội để chờ đợi kết quả biểu quyết

Sự phản đối ông Netanyahu trở lại nắm quyền đã tăng lên, không chỉ trong số các đảng tả khuynh và trung dung mà cả trong các đảng hữu khuynh vốn có ý thức hệ gần với đảngLikud, trong đó có cả Yamina.

Yamina giành vị trí thứ năm, chỉ thắng bảy ghế trong Quốc hội, nhưng sự ủng hộ của đảng này là vô cùng quan trọng.

Sau nhiều tuần đàm phán, ông Lapid đã đưa Yamina vào thành một phần trong tập hợp các đảng phái có chung một mục tiêu duy nhất, đó là đẩy ông Netanyahu ra khỏi vị trí quyền lực.

Thỏa thuận liên quan tới tám phe phái với 61 ghế cần có để tạo thành lực lượng đa số trong Quốc hội đã được ký kết vào hôm 2/6, chỉ nửa giờ đồng hồ trước khi tới hạn chót. Trên thực tế, thỏa thuận này đã khép lại vị thế chính trị của ông Netanyahu.

Nét đặc biệt của tân chính phủ

Về mặt hình thức, chính phủ của ông Bennett sẽ không hề giống với bất kỳ chính phủ nào từng tồn tại trong lịch sử 73 năm của Israel.

Liên minh này gồm các đảng phái theo đuổi những ý thức hệ khác biệt. Có lẽ đáng kể nhất là trong liên minh gồm cả đảng Ả-rập độc lập đầu tiên, đảng Raam.

Liên minh cũng được trông đợi là sẽ có số lượng các nữ bộ trưởng ở mức cao kỷ lục, chín người.

Việc đưa Raam và các đảng phái tả khuynh gồm người Israel không có nguồn gốc Ả-rập vào chung trong liên minh có thể sẽ tạo nên những vấn đề, chẳng hạn như trong chính sách của Israel đối với người Palestine, bởi Yamina và một đảng phái hữu huynh khác là New Hope lại là những ủng hộ viên đáng tin cậy của khu định cư Do Thái tại Tây Ngạn bị chiếm đóng.

Cũng có thể sẽ phát sinh những khó khăn về các chính sách xã hội. Ví dụ như có một số đảng muốn cổ súy cho quyền của người đồng tính, như công nhận hôn nhân đồng giới, trong lúc Raam, một đảng phái Hồi giáo, lại phản đối điều này.

Thêm nữa, một số đảng muốn nới lỏng những hạn chế tôn giáo ở mức nhiều hơn so với Yamina.

Ông Bennett đã ra chỉ dấu rằng chính phủ của ông sẽ tập trung vào các lĩnh vực mà các đảng có thể đạt thỏa thuận, chẳng hạn như các vấn đề kinh tế hoặc đại dịch virus corona, và sẽ tránh những vấn đề có thể gây căng thẳng.

“Không ai sẽ phải từ bỏ lý tưởng của mình,” ông nói trong thời gian gần đây. “Nhưng tất cả sẽ cùng phải hoãn lại việc hiện thực hóa một số ước mơ của mình. Chúng tôi sẽ tập trung vào những gì có thể đạt được thay vì tranh cãi với nhau về những gì không thể đạt được.”

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Liên minh quân sự Nato muốn đối phó với ‘các thách thức từ Trung Quốc’

một giờ trước

Nato Secretary General Jens Stoltenberg holds a news conference ahead of the summit
Chụp lại hình ảnh,Tổng Thư ký Nato Jens Stoltenberg nói liên minh quân sự Nato không muốn có Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc

Người đứng đầu Nato – Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước khi khối này có kỳ họp thượng đỉnh đã thúc giục các quốc gia thành viên hãy đáp trả sự trỗi dậy của Trung Quốc.

Kỳ họp được tổ chức nhằm tăng cường sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với liên minh phương tây.

Thượng đỉnh G7: Thống nhất kế hoạch chi tiêu đối phó TQ

Báo TQ: ‘G7 không còn ra lệnh được cho thế giới’

Anh Quốc theo chân Hoa Kỳ và Nato rút quân khỏi Afghanistan

Putin thực sự muốn gì ở Biden

Các nhà lãnh đạo Nato được trông đợi sẽ ra thông cáo chung theo đó nói Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh trong kỳ họp tại Bỉ vào hôm thứ Hai.

Tổng Thư ký Jens Stoltenberg nói rằng kỳ họp thượng đỉnh là một “khoảnh khắc xoay trục” của liên minh.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nato kể từ khi ông lên nắm quyền.

Nato là liên minh chính trị và quân sự hùng mạnh giữa 30 quốc gia châu Âu và Bắc Mỹ, được thành lập sau Thế Chiến II nhằm đáp trả sự mở rộng của Liên bang Xô-viết ra các vùng ngoại vi ở châu Âu.

Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã ở Đông Âu và vùng Baltic, Nato kết nạp một loạt thành viên mới từng nằm trong quỹ đạo của Moscow.

Một số nước từng là thành viên của khối quân sự đối đầu với Nato – khối Hiệp ước Warsaw.

Trong những năm gần đây, liên minh đã rơi vào tình trạng mất phương hướng do các lãnh đạo trong khối tranh cãi về mục đích hoạt động và ngân sách của khối.

Căng thẳng dâng cao trong thời gian cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, người phàn nàn rằng nước ông đã phải đóng góp tài chính quá nhiều cho liên minh, và đặt câu hỏi về cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các đối tác châu Âu.

US President Joe Biden (R) speaks with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (L) during a plenary session at a NATO summit in Brussels, Belgium, 14 June 2021
Chụp lại hình ảnh,Tổng thống Joe Biden (phải) nói chuyện với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp

Trái ngược với ông Donal Trump, người kế nhiệm ông là Joe Biden đã tìm cách xác quyết sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với liên minh đã tồn tại được 72 năm này.

“Tôi muốn nói rõ rằng: Nato là vô cùng quan trọng đối với các lợi ích của Hoa Kỳ,” ông Biden nói khi tới dự họp thượng đỉnh vào hôm thứ Hai.

Ông nói nước ông có một “nghĩa vụ cao cả” là tuân thủ Điều 5 của hiệp ước thành lập Nato, theo đó các quốc gia thành viên cam kết sẽ bảo vệ lẫn nhau khi bị tấn công.

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, Jake Sullivan nói rằng các cuộc thảo luận của Nato sẽ tập trung vào mối quan tâm an ninh chung, trong đó có việc đối phó với Trung Quốc và sức mạnh quân sự đang dâng của Bắc Kinh.

“Chúng ta sẽ không bước vào một thời kỳ Chiến tranh Lạnh mới và Trung Quốc không phải là đối thủ, cũng không phải là kẻ thù của chúng ta,” ông Stoltenberg nói với các phóng viên tại trụ sở Nato trước khi diễn ra kỳ họp thượng đỉnh.

“Nhưng chúng ta, với tư cách là một liên minh, cần cùng nhau giải quyết vấn đề trước những thách thức mà sự trỗi dậy của Trung Quốc đang gây ra đối với an ninh của chúng ta.”

Biến đổi khí hậu, an ninh mạng, Nga và việc Nato rút quân khỏi Afghanistan – sứ mệnh triển khai quân ở hải ngoại dài nhất của liên minh – cũng sẽ là các chủ đề được bàn đến trong nghị trình của kỳ họp thượng đỉnh.

Vì sao Nato nay chú tâm vào Trung Quốc?

Trung Quốc là một quốc gia hùng cường trên thế giới về kinh tế và quân sự, với đảng Cộng sản cầm quyền theo cách thắt chặt kiểm soát về chính trị, đời sống xã hội hàng ngày.

Nato đã ngày càng trở nên quan ngại trước năng lực quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc, điều mà khối coi là mối đe dọa đối với an ninh và các giá trị dân chủ của các quốc gia thành viên Nato.

A new type 094A Jin-class nuclear submarine Long March 10 of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Navy participates in a naval parade to commemorate the 70th anniversary of the founding of China's PLA Navy in the sea near Qingdao, in eastern China's Shandong province on April 23, 2019. -
Chụp lại hình ảnh,Một tàu ngầm Trung Quốc (hình tư liệu)

Trong những năm gần đây, liên minh đã ngày càng trở nên quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc tại châu Phi, nơi Bắc Kinh đã lập các căn cứ quân sự, và về việc Trung Quốc có các cuộc tập trận chung với Nga.

Hôm thứ Hai. ông Stoltenberg nói rằng Trung Quốc đang “bám sát hơn” với Nato về năng lực kinh tế, quân sự và công nghệ.

Đánh giá này cũng được tán đồng từ Thủ tướng Anh Boris Johnson, người nói rằng cần phải kiểm soát những thách thức có thể có từ phía Trung Quốc.

“Khi nói đến Trung Quốc, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai ngồi quanh bàn này lại muốn bước vào một thời Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc,” ông Johnson nói khi tới dự hội nghị thượng đỉnh Nato.

Các nhà ngoại giao nói với hãng tin Reuters rằng thông cáo chung đưa vào vào cuối hội nghị thượng đỉnh Nato sẽ không gọi Trung Quốc là đối thủ.

Tuy nhiên, thông cáo sẽ nhắc tới Trung Quốc như một thách thức “có hệ thống” đối với an ninh của các quốc gia thành viên Nato, Reuters tường thuật.

“Trung Quốc sẽ được nhắc tới trong thông cáo (của Nato) theo một cách thức mạnh mẽ hơn so với những gì chúng ta đã từng thấy trước đây,” ông Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Biden, nói.

UK Prime Minister Boris Johnson arrives to attend a Nato summit
Chụp lại hình ảnh,Thủ tướng Anh Boris Johnson khi tới dự họp thượng đỉnh Nato

Thông điệp cứng rắn của Nato đối với Trung Quốc được đưa ra sau khi G7 trong cuộc họp thượng đỉnh của khối tại Anh hồi tuần trước đã ra những chỉ trích đối với Bắc Kinh.

Trong một thông cáo chung, các lãnh đạo G7 lên án Trung Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền, và đòi phải có một cuộc điều tra minh bạch về nguồn gốc virus gây Covid-19 tại nước này.

Trung Quốc, trong tuyên bố được đưa ra thông qua Đại sứ quán nước này tại Anh, đáp trả bằng việc cáo buộc khối G7 “dối trá, đồn đoán và ra các cáo buộc vô căn cứ”.

Cùng thời gian Tổng thống Biden sang thăm Anh và tới châu Âu dự họp Nato tháng này, Anh cử hàng không mẫu hạm mới, chiếc HMS Queen Elizabeth sang Biển Đông và tới vùng Đông Bắc Á.

Con tàu này mang theo lực lượng hỗn hợp Anh-Mỹ với phi đội ‘Wake Island Avengers’ của Không quân Hoa Kỳ trên khoang cùng một số sĩ quan khối Nato.

Chuyến hải hàng dài và các cuộc tập trận HMS Queen Elizabeth thực hiện với các đồng minh được cho là động thái đáp trả gián tiếp các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông những năm qua.

Xem thêm:

Tổng thống Biden dự G7 ở Anh trước khi tới Geneva gặp Putin

TQ dọa Anh chớ ‘hành động thù nghịch’ ở Biển Đông

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ở Biển Đông?

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Stress nặng vì phá sản, bị người nhà bạc đãi, người phụ nữ tìm được phao cứu sinh

Stress nặng vì phá sản, bị người nhà bạc đãi, người phụ nữ tìm được phao cứu sinh

Tam Tinh Đôi và ‘Sơn Hải Kinh’: Huyền thoại hay sự thật?

Tam Tinh Đôi và ‘Sơn Hải Kinh’: Huyền thoại hay sự thật?

Thiên cổ anh hùng – Tào Tháo (Kỳ 1): Chân nhân hay nghịch tặc?

Thiên cổ anh hùng – Tào Tháo (Kỳ 1): Chân nhân hay nghịch tặc?

Hồi ức về nhà sáng lập Pháp Luân Công – ông Lý Hồng Chí

Hồi ức về nhà sáng lập Pháp Luân Công – ông Lý Hồng Chí

6 tư thế chào hỏi tao nhã của người xưa

6 tư thế chào hỏi tao nhã của người xưa

Bach – ‘Ngọn núi Thái Sơn’ của âm nhạc cổ điển phương Tây

Bach – ‘Ngọn núi Thái Sơn’ của âm nhạc cổ điển phương Tây

Stress nặng vì phá sản, bị người nhà bạc đãi, người phụ nữ tìm được phao cứu sinh

Stress nặng vì phá sản, bị người nhà bạc đãi, người phụ nữ tìm được phao cứu sinh

Tam Tinh Đôi và ‘Sơn Hải Kinh’: Huyền thoại hay sự thật?

Tam Tinh Đôi và ‘Sơn Hải Kinh’: Huyền thoại hay sự thật?

‘Giấc mộng Trung Hoa’ sắp trở thành ‘đại ác mộng’ đối với ông Tập Cận Bình

‘Giấc mộng Trung Hoa’ sắp trở thành ‘đại ác mộng’ đối với ông Tập Cận Bình 

Phân tích – Bình luận14 giờ tới

Bài viết trên trang Epoch Times cho hay, gần đây, một học giả người Mỹ đã xuất bản một bài báo chỉ ra rằng chế độ Bắc Kinh đã rơi vào tình thế nguy hiểm về mọi mặt, bao gồm sự đối đầu giữa chính phủ và người dân, và …Tiêu điểm

BẢN TIN VIDEO MỚI

Bản tin sáng 3/6: Mỹ cảnh báo Trung Đông nếu hợp tác với Nga, TQ; Lính Anh ‘phát ngán’ xe tăng mới

Bản tin sáng 3/6: Mỹ cảnh báo Trung Đông nếu hợp tác với Nga, TQ; Lính Anh ‘phát ngán’ xe tăng mới

Tin Tức13 giờ tới

Tin trong nước sáng 3/6: Chính phủ đồng ý giảm giá tiền điện lần 3 vì COVID-19

Tin COVID-19 sáng 3/6: Việt Nam ghi nhận thêm 241 ca nhiễm trong 24h

Tin COVID-19 2/6: Khuyến cáo mới về phòng chống dịch Covid-19 dành cho tài xế

Tin thế giới tối 2/6: Giới trẻ tham gia phong trào ‘nằm yên’, ĐCSTQ lại đau đầu?

Tin COVID-19 2/6: Xét nghiệm hàng trăm cư dân chung cư 17 tầng có người nghi mắc Covid-19

Tin trong nước tối 2/6: TP.HCM có ca COVID-19 tử vong đầu tiên là bệnh nhân 37 tuổi

Bản tin tối 2/6: Quá muộn để ông Tập lấy lại sự thân thiện cho TQ; Bê bối gián điệp 'đeo bám' Biden

Tin COVID-19 2/6: Hỏa tốc mở cửa nhập cảnh, nối lại chuyến bay quốc tế sau một ngày tạm dừng

  • Tin trong nước sáng 3/6: Chính phủ đồng ý giảm giá tiền điện lần 3 vì COVID-19Tin trong nước sáng 3/6: Chính phủ đồng ý giảm giá tiền điện lần 3 vì COVID-19
  • Tin COVID-19 sáng 3/6: Việt Nam ghi nhận thêm 241 ca nhiễm trong 24hTin COVID-19 sáng 3/6: Việt Nam ghi nhận thêm 241 ca nhiễm trong 24h
  • Tin COVID-19 2/6: Khuyến cáo mới về phòng chống dịch Covid-19 dành cho tài xếTin COVID-19 2/6: Khuyến cáo mới về phòng chống dịch Covid-19 dành cho tài xế
  • Tin thế giới tối 2/6: Giới trẻ tham gia phong trào ‘nằm yên’, ĐCSTQ lại đau đầu?Tin thế giới tối 2/6: Giới trẻ tham gia phong trào ‘nằm yên’, ĐCSTQ lại đau đầu?
  • Tin COVID-19 2/6: Xét nghiệm hàng trăm cư dân chung cư 17 tầng có người nghi mắc Covid-19Tin COVID-19 2/6: Xét nghiệm hàng trăm cư dân chung cư 17 tầng có người nghi mắc Covid-19
  • Tin trong nước tối 2/6: TP.HCM có ca COVID-19 tử vong đầu tiên là bệnh nhân 37 tuổiTin trong nước tối 2/6: TP.HCM có ca COVID-19 tử vong đầu tiên là bệnh nhân 37 tuổi
  • Bản tin tối 2/6: Quá muộn để ông Tập lấy lại sự thân thiện cho TQ; Bê bối gián điệp 'đeo bám' BidenBản tin tối 2/6: Quá muộn để ông Tập lấy lại sự thân thiện cho TQ; Bê bối gián điệp ‘đeo bám’ Biden
  • Tin COVID-19 2/6: Hỏa tốc mở cửa nhập cảnh, nối lại chuyến bay quốc tế sau một ngày tạm dừngTin COVID-19 2/6: Hỏa tốc mở cửa nhập cảnh, nối lại chuyến bay quốc tế sau một ngày tạm dừng

Xem ThêmGIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNGXem thêm >>

Đừng bỏ lỡ

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Bí mật cổ Sri Lanka: Cánh cổng thiêng bước vào Vũ trụ?

  • Demi Perera
  • BBC Travel

2 tháng 6 2021, 21:07 +07

Getty Images

Thành phố thiêng Anuradhapura của Sri Lanka là nơi không hề thích hợp để nói về câu chuyện thú vị về UFO (vật thể bay không xác định) và các sự việc lạ lùng không có trên thế gian.

Được cư dân địa phương gọi là Rajarata (Vùng đất các vị vua), Di sản Thế giới UNESCO này là vương quốc được thành lập đầu tiên trên hòn đảo (vào năm 377 trước Công nguyên) và là trung tâm văn hóa Phật giáo Sri Lanka.

Sức quyến rũ kỳ lạ của những thành phố đã mất

Nhang Himalaya: chìa khóa mở ra cánh cửa an lạc ở Bhutan

Thuật phong thủy, xin xăm và kiêng kỵ ở Hong Kong

Ngày nay, nó là một trong những nơi được ghé thăm nhiều nhất ở Sri Lanka, thu hút người hành hương sùng kính từ mọi miền đất nước đến với các ngôi chùa Phật giáo lâu đời và các bảo tháp mái vòm khổng lồ.

‘Vòng tuần hoàn vũ trụ’

Nhưng thành phố thiêng này cũng là nơi có một thứ lôi cuốn hơn nhiều.

Tại nơi đây, Ranmasu Uyana (Công viên Cá Vàng), công viên đô thị cổ rộng 40 mẫu với ba ngôi chùa xung quanh, là một sơ đồ được cho là bản đồ để khám phá những bí mật của Vũ trụ.

Có đường kính khoảng 1,8m, Sakwala Chakraya (có nghĩa là ‘Vòng tuần hoàn vũ trụ’ trong tiếng Sinhala) được chạm nông trên một mặt đá thấp giữa các tàn tích được bảo tồn.

Mặt tiền của nó chỉ có thể được nhìn thấy từ mặt đất. Thật ra, có bốn chỗ ngồi được khắc lên mặt đá phẳng ở phía đối diện, tạo nên chỗ ngắm cảnh lý tưởng.

Cả bản đồ và các chỗ ngồi này, vốn cũng có nguồn gốc bí ẩn, đã gây đau đầu cho các nhà sử học, nhà khảo cổ và học giả trong hơn một thế kỷ.

“Ranmasu Uyana đã được sử dụng trong một thời gian dài trong lịch sử,” ông Raj Somadeva, giáo sư khảo cổ học cao cấp tại Đại học Kelaniya, Sri Lanka, cho biết.

“Giai đoạn xây dựng lớn thứ hai dường như bắt đầu vào thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Trong thời gian đó, một số công trình mới đã được thêm vào bố cục trước đó của công viên. Bản sơ đồ đó có thể là kết quả của thời kỳ này, nhưng thật không thể biết được chính xác, vì sự tồn tại, chức năng của nó hoặc bất cứ điều gì liên quan đến nó đều không được đề cập trong bất kỳ ghi chép lịch sử nào, vốn được các nhà sư lưu giữ tỉ mỉ.”

Mặc dù có rất ít thông tin về sơ đồ và mục đích của nó, vật được tôn thờ này không tương thích với các tác phẩm chạm khắc khác của thời kỳ Anuradhapura (thế kỷ thứ 3-10 sau Công nguyên).

Ngay giữa sơ đồ là bảy vòng tròn đồng tâm được phân chia bởi các đường dọc và ngang song song. Các ô chữ nhật chứa các vòng tròn nhỏ giao nhau. Đối với những cặp mắt không phải nhà nghề, có những hình thù giống như chiếc dù, cây cung và mũi tên, cánh diều, đường lượn sóng và những hình trụ. Vòng ngoài khắc họa các động vật biển: cá, đồi mồi, cá ngựa.

Khi so sánh với các tác phẩm chạm khắc khác cùng thời như Sandakada Pahana, vốn khắc họa dây leo, thiên nga và hoa sen, tất cả đều là hình ảnh biểu tượng đặc trưng Phật giáo, tấm sơ đồ này không có bối cảnh tôn giáo, khiến nó không có lời giải thích rõ ràng về lý do tại sao nó có mặt ở đây.

Điều này đã khiến nó được để ngỏ cho phỏng đoán trên mạng.

Trước khi Internet xuất hiện, không mấy ai ở Sri Lanka chú ý đến sơ đồ. Nó được cho là đã vẫn còn đó ở đây, ẩn mình ở rìa một tảng đá, sau khi Vương quốc Anuradhapura sụp đổ, không có gì đáng chú ý so với bối cảnh xung quanh đẹp nghẹt thở, hoàn hảo với hai cái ao song song và hiên đình làm chỗ tắm được cho là được các vị vua sử dụng.

Thật vậy, nếu người ngoài hành tinh hạ cánh xuống Trái Đất ở chỗ này, họ không thể chọn được nơi nào hay hơn – những khuôn viên đền chùa linh thiêng này, được bao phủ trong rừng nhiệt đới rậm rạp, hầu hết không có người ở và được chính quyền bảo vệ.

Cổng sao vào Vũ trụ?

Học giả đầu tiên lưu ý tầm quan trọng khảo cổ của sơ đồ là H C P Bell, một công chức Anh được bổ nhiệm làm Ủy viên Khảo cổ đầu tiên của Tích Lan (tên gọi cũ của Sri Lanka).

Bell đã có phần mô tả sơ đồ trong báo cáo của ông cho Thống đốc Tích Lan vào năm 1911, trong đó ông kết luận rằng: “Tấm ‘bản đồ thế giới’ cổ xưa này, có lẽ là tấm lâu đời nhất còn tồn tại, thu hút sự quan tâm đặc biệt. Sự hiện diện của nó… là minh chứng cho tính cổ xưa của những hiểu biết thiên văn vốn vẫn còn được một số tu viện Phật giáo ở Tích Lan theo đuổi.”

Mặc dù sơ đồ không giống với bản đồ theo nghĩa hiện đại, Bell viết rằng nó mô tả “biểu đồ vũ trụ học thời xưa minh họa các quan niệm về vũ trụ của Phật giáo với sự đơn giản, ngô nghê nhất”.

Dựa trên hiểu biết của ông về Phật giáo trên hòn đảo này, ông giải thích các vòng tròn, các biểu tượng và sinh vật biển trên sơ đồ có nghĩa là Trái Đất, biển cả, không gian và Vũ trụ.

Trong khi các cuộc bàn luận về biểu đồ này trong nhiều năm chủ yếu bị giới hạn trong phạm vi học thuật do vị trí quan trọng về lịch sử của nó, sự bùng nổ của việc chia sẻ ảnh trên mạng xã hội trong vài năm qua đã khiến bí ẩn này trở thành tâm điểm toàn cầu.

Những du khách có cặp mắt tinh tường đã nhận xét về sự tương đồng giữa sơ đồ ở Anuradhapura và các địa điểm tương tự ở các quốc gia khác được một số người tin là những cánh cổng sao – cửa ngõ từ bao đời nay để con người có thể bước vào Vũ trụ.

Họ nêu giả thuyết rằng sơ đồ này nắm giữ mã bí mật để mở ra cánh cổng đó.

Sri Lanka Tourism
Chụp lại hình ảnh,Ranmasu Uyana là một khu vườn cổ rộng 40 mẫu, bên trong có tàn tích cho thấy từng có những bồn tắm ở đây

Những người theo thuyết âm mưu lưu ý rằng cổng sao Anuradhapura có những hình dạng và biểu tượng gần giống hệt với những thứ được tìm thấy tại Abu Ghurab ở Ai Cập và La Puerta de Hayu Marka ở Peru.

Con tàu nước Anh và hành trình lịch sử khám phá thế giới

Hồ Abbe, nơi tận cùng thế giới nứt thành đại dương

Tiễn Khấu, đoạn Vạn Lý Trường Thành nơi rừng xanh núi thẳm

Người ta cho rằng điểm tương đồng ấn tượng nhất, khi những võ đoán xung quanh cổng sao của Sri Lanka lên đến đỉnh điểm, là sự gần gũi với nước.

Hồ chứa Tissa Weva gần đó, được xây dựng vào năm 300 trước Công nguyên, đã được đưa ra khắp nơi như là bằng chứng xác định, vì cả Abu Ghurab và La Puerta de Hayu Marka cũng được xây gần nước, mà theo lý thuyết cổng sao, nó cho phép thế lực siêu phàm chế biến vàng từ nước trên Trái Đất.

Vũ trụ quan cổ?

Giả thuyết huyền ảo này càng được thúc đẩy thêm bởi sự gần gũi của sơ đồ với núi Danigala, hay còn được gọi là Núi Cõi ngoài, ở thành phố thiêng Polonnaruwa gần đó.

Danigala, nằm sâu trong rừng và được những người đi bộ đường dài ưa chuộng, có hình vòng tròn độc đáo và đỉnh hoàn toàn bằng phẳng. Điều này khiến các thám tử trên mạng kết luận rằng nó ắt hẳn phải được sử dụng cho UFO đáp xuống vào một thời điểm nào đó.

Kỳ lạ là, theo Sri Abeywickrama, hướng dẫn viên du lịch địa phương, “dân làng ở đây tin rằng Núi Cõi ngoài thu hút nhiều sao băng và sấm sét giáng xuống hơn bất cứ nơi nào khác.”

Tuy nhiên, theo Somadeva thì “về mặt khảo cổ, có rất ít bằng chứng cho thấy đó là một cổng sao.”

Thay vào đó, Somadeva tin rằng kết luận hợp lý hơn là sơ đồ là tấm bản đồ ban đầu của thế giới, như Bell nêu ra, bởi vì cách giải thích đó có bối cảnh tôn giáo và vũ trụ hợp lý nếu xét đến thời gian và địa điểm vào đó.

Theo Somadeva, “ít nhất kể từ năm 250 trước Công nguyên, người Sri Lanka đã có ý tưởng rõ ràng về các vật thể trên bầu trời và ngoài không gian. Trong những chữ viết sớm theo lối Brahmi, được tìm thấy ở Sri Lanka, có một số tên đề cập đến các ngôi sao và khái niệm cụ thể liên quan đến thiên văn học. Một trong những dòng chữ đó ở Kirinda, một địa điểm tôn giáo và lịch sử trên bờ biển phía nam Sri Lanka, có cụm từ ‘aparimita loka datuya’, có nghĩa là ‘vũ trụ vô hạn’. Điều nó cho thấy là người khắc dòng chữ này có hiểu biết rất tốt về bản chất của vũ trụ mà họ đang sống.”

Sahan Perera
Chụp lại hình ảnh,Đối diện với sơ đổ cổ là bốn chõ ngồi được tạc vào khối đá, tạo nên vị trí lý tưởng để ngồi ngắm quang cảnh xung quanh

Tuy nhiên, Shereen Almendra, giảng viên cao cấp về thiết kế cảnh quan tại Đại học Moratuwa, Sri Lanka, đưa ra một quan điểm khác biệt, trần tục hơn. “Tôi nghĩ sơ đồ Sakwala Chakraya là dự án cho một khu phức hợp tương tự như các bảo tháp khổng lồ được xây dựng vào thời điểm đó,” bà phân tích. “Tôi nghiêng về phía nó là bản quy hoạch cho Sigiriya.”

Sigiriya là một trong những công trình cổ xưa được công nhận nhiều nhất ở Sri Lanka, một pháo đài đá thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, hoàn chỉnh với nước chảy, vườn cảnh quan và nhiều khu vực sinh sống.

Nó cách Anuradhapura chỉ nửa giờ, nằm trong phạm vi Tam giác Văn hóa của Sri Lanka, vốn được cấu thành bởi ba thành phố cổ quan trọng: Anuradhapura, Polonnaruwa và Kandy.

“Ba chỗ ngồi khắc phía trước sơ đồ dường như hướng mặt về phía nhau một chút, khiến tôi nghĩ rằng đó là một nơi để bàn luận – quý vị cho là nó giống kiểu như văn phòng kiến trúc sư cổ xưa cũng được,” bà nói. “Nếu các chỗ ngồi này được tạo ra cho mục đích tôn giáo, chẳng hạn như ngồi thiền, chúng sẽ được xếp theo một đường thẳng.”

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Một chuyên gia cho rằng sơ đồ cổ có thể là một bản vẽ quy hoạch xây dựng dành cho Sigiriya, một pháo đài cổ trên núi gần đó, vốn tồn tại từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên

Theo Somadeva, thách thức lớn nhất trong việc xác định chức năng của sơ đồ là thiếu bằng chứng để xác định chính xác niên đại của nó.

Trong khi Ranmasu Uyana và các khu vườn và bảo tháp khác ở Anuradhapura được đề cập trong sử sách và chữ khắc có từ năm 250 trước Công nguyên, Sakwala Chakraya không được mô tả trong bất kỳ văn tự lịch sử nào.

“Chắc chắn biểu đồ này có một công dụng thực tế nào đó nhưng đó là thách thức rất lớn để hình dung ra nó là gì khi chúng tôi không thể xác định niên đại chính xác,” ông nói.

Vì vậy, có vẻ như nơi được cho là cổng sao huyền bí của Sri Lanka vẫn còn bị bao phủ trong lớp màn bí ẩn, mục đích và ý nghĩa của nó đã bị mất theo thời gian.

Tuy nhiên, vị thế được tôn sùng mà nó mới có được với những người đam mê khoa học viễn tưởng, cuối cùng đã giúp nó có được sự chú ý xứng đáng từ công chúng.

Nhờ sự nhiệt tình của họ và sức mạnh của mạng xã hội, cuối cùng nó đã bước ra khỏi cái bóng của Anuradhapura để tự đứng riêng.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Câu chuyện nữ sinh Việt có nên lấy nông dân Hàn ‘ế vợ’?

2 tháng 6 2021, 14:51 +07

Nữ sinh Việt Nam trong một cuộc diễu hành
Chụp lại hình ảnh,Nữ sinh Việt Nam trong một cuộc diễu hành

Khuyến khích nông dân lấy nữ sinh Việt Nam của giới chức thành phố Mungyeong, Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội.

Sự việc xảy ra vào giữa Tháng Tư 2021 vừa mới được các tổ chức dân sự và báo chí Hàn Quốc đề cập.

Đáng chú ý là họ không khuyến khích những nông dân trẻ. Họ muốn những người nông dân đã quá lứa lấy vợ trẻ là du học sinh Việt Nam.

Tờ Korea Herald, trích dữ liệu của Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc, cho biết số học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc đến từ Việt Nam và Trung Quốc chiếm tỷ lệ vượt trội, 69,8% của tổng số 158.923 tính đến tháng Ba năm nay. Trong số này, 59.876 là người Việt Nam và 51.094 là người Trung Quốc.

Trước đó, theo VN Express, học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc là nhóm du sinh gia tăng nhanh nhất tại nước này, với 15.000 học sinh trong năm 2018, tăng gấp ba so với một năm trước đó.

Thêm tin về nhóm người Bắc Hàn ‘bị giữ ở Lạng Sơn’

Chồng Hàn đánh vợ: ‘Cô không ở Việt Nam’

Lấy chồng Hàn Quốc và nỗi niềm cô dâu Việt

Quan chức thành phố ở khu vực North Gyeongsang của Hàn Quốc cho rằng họ chỉ mong muốn chống lại sự suy giảm dân số địa phương cũng như sự già hóa của xã hội Hàn Quốc.

Việc làm của quan chức Mungyeong đã dấy lên phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía. Nhiều người cho rằng nó phản ánh sự kỳ thị, phân biệt đối xử.

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn phụ nữ Việt Nam và Hàn Quốc đang sống và làm việc tại nhiều nước.

Cảm giác đầu tiên khi biết tin

Thạc sĩ Khoa học Chính trị, New York University, Bà Đỗ Hảo Như, không giấu cảm xúc của mình:

”Tôi rất bực mình. Chính phủ Hàn Quốc nghĩ sao khi định gán ghép mấy cô du sinh còn trẻ, có học với những nông dân ế vợ?”

Từng nhiều năm làm việc cho chính phủ Mỹ, bà Hảo Như đặt câu hỏi với giới chức Hàn Quốc: “Họ nghĩ sao nếu một nước Á Châu khác, Nhật chẳng hạn, khuyến khích nông dân ế vợ Nhật cưới nữ sinh Hàn?”.

Bà Lee Sang Hee, đang sống tại Việt Nam, Giám đốc Đối ngoại Công ty Vinco nói:

“Theo tôi nghĩ thì hôn nhân nên dựa trên tình yêu, vậy nên tôi khá buồn khi nghe về thông tin này.”

Bà tiếp: ”Tôi tự hỏi tại sao hôn nhân lại phải dựa trên nền tảng bằng tiền bạc và phải kết hôn theo những văn hóa hủ tục xấu xưa nay của đất nước. Tôi cảm thấy rất buồn về vấn đề này.”.

Nhà thơ MQA, muốn ẩn danh, sống và làm việc ở Đức, trả lời: “Tôi bị xúc phạm”.

Ngưng một lúc bà mới tiếp tục: “Tôi thấy rõ sự coi thường của người bản xứ với người Việt, mặc dù đối tượng là du học sinh, một tầng lớp gọi là có học trong xã hội.”

Đám cưới nữ sinh Việt với thanh niên Hàn (hình minh họa)
Chụp lại hình ảnh,Đám cưới nữ sinh Việt với thanh niên Hàn (hình minh họa)

Người nước ngoài đánh giá người Việt ra sao?

Ai đã sống và/hoặc làm việc ở các nước khác thì không khó để biết họ đánh giá người Việt Nam ra sao. Chỉ cần chú ý quan sát và so sánh cách họ đối xử với nhau và với người Việt Nam.

Theo bà Hảo Như: “Điều nầy chứng tỏ những người này đánh giá phụ nữ Việt Nam rất thấp, kể cả phụ nữ có học.”

Nhà thơ MQA thì lý giải rằng: “Người Việt Nam ra nước ngoài thường bị đánh giá thấp trước tiên cũng phải hiểu một phần do mình.”

“Vì nghèo, học xong không muốn về nước, bằng mọi hình thức ở lại nước ngoài, kể cả sinh con”, bà nói.

Nhắc đến bộ phim “Nông dân hiện đại’ của Hàn Quốc, bà MQA kể:

Bộ phim có đoạn người mẹ thấy con trai mình say, nằm ngủ vất vưởng trong nông trại, bà lay con dậy và nói: “Con muốn kết hôn thì cai rượu đi. Uống thế này, sang Việt Nam cũng không tìm được vợ đâu”.

Các nước khác sẽ phản ứng ra sao?

Câu hỏi chúng tôi nêu là người Mỹ, người Đức sẽ phản ứng ra sao nếu nữ sinh của nước họ cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự?

“Tôi nghĩ rằng chuyện này không xảy ra với các du sinh Mỹ. Phụ nữ Mỹ tính độc lập, rất ghét cảnh làm mối làm mai” bà Hảo Như trả lời.

Vẫn theo bà Hảo Như: “Những cô tính lãng mạn, thích phiêu lưu có thể cưới một chàng nông dân Hàn Quốc. Tôi biết một cô Mỹ về Việt Nam gặp một nông dân Việt Nam rồi kết hôn. Bây giờ họ có con, rất hạnh phúc.”

Nhà thơ MQA cho rằng: “Ở Đức hơn 20 năm, tôi nghĩ sẽ không có chuyện này trên đất nước tự do nếu không muốn bị kiện ra toà vì xúc phạm danh dự.”

“Theo tôi nghĩ thì hôn nhân nên dựa trên tình yêu, vậy nên tôi khá buồn khi nghe về thông tin này. Tôi tự hỏi tại sao hôn nhân lại phải dựa trên nền tảng bằng tiền bạc và phải kết hôn theo những văn hóa hủ tục xấu xưa nay của đất nước. Tôi cảm thấy rất buồn về vấn đề này” là ý kiến của bà Lee Sang Hee.

Dư âm Shark Tank Việt: Nhan sắc đáng giá bao nhiêu?

Nữ sinh Hưng Yên bị đánh: dư luận phẫn nộ, Bộ Giáo dục vào cuộc

Phụ nữ Việt Nam: Vượt qua sự kiềm hãm của truyền thống

Nữ kiến trúc sư Việt Nam lọt vào danh sách 100 phụ nữ toàn cầu 2020, do BBC chọn

Được biết, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc và sáu mươi ba nhóm công dân, bao gồm Đường dây nóng Phụ nữ Hàn Quốc, cùng với 144 cá nhân, đã tham gia vào việc gửi đơn thỉnh cầu chống lại chính quyền thành phố.

Những người này nói họ tin rằng chiến dịch của chính quyền thành phố Mungyeong đã vi phạm quyền bình đẳng của phụ nữ nhập cư cũng như quyền mưu cầu hạnh phúc của họ ở Hàn Quốc.

Một sinh viên Việt Nam tham gia cuộc họp báo diễn ra trước ủy ban cho biết vụ việc là kết quả của những định kiến và định kiến tiêu cực cho rằng phụ nữ Việt Nam đến Hàn Quốc chỉ để cố gắng kết hôn với người Hàn Quốc.

Đến nay, chưa thấy Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cũng như Đại sứ quán Việt Nam lên tiếng.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Bác sỹ Không Biên giới: ‘Không kích ở Gaza quá thảm khốc’

Bác sỹ Không Biên giới: ‘Không kích ở Gaza quá thảm khốc’

https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/media-57162497/p09hxsyl/viBác sỹ Không Biên giới: ‘Không kích ở Gaza quá thảm khốc’18 tháng 5 2021

Các cuộc không kích ác liệt trên dải Gaza trong tuần qua là “rất thảm khốc”, theo lời bà Helen Ottens-Patterson, người phụ trách văn phòng của Tổ chức Bác sỹ Không Biên giới – Médecins Sans Frontières (MSF).

Bà nói rằng đường xá, hệ thống cấp nước, vệ sinh và cơ sở hạ tầng đã bị hủy hoại, gây áp lực rất cao lên hệ thống y tế vốn đã mỏng manh.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.