Tài Liệu – Tổ Chức

Dự Thảo Điều Lệ

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ HÔI TỪ THIỆN DÂN HÒA

CHƯƠNG I

DANH XƯNG – TRỤ SỞ – HUY HIỆU

Diều 1:

Điều 2:

Điều 3:

CHƯƠNG II

TÔN CHỈ- MỤC ĐÍCH – PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Categories: Tài Liệu - Tổ Chức | Leave a comment

Lý Do và Mục Đích

LÝ DO THÀNH LẬP  HÔI TỪ THIỆN DÂN HÒA

Sè được cập nhật sau bởi ông Hôi Trưởng Lê Phước Sang.

Categories: Tài Liệu - Tổ Chức | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.